مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری فرهنگ و ارتباطات

چکیده

این مقاله به تحلیل گفتمان کارزار انتخاباتی نامزدهای پیروز دوره‌های هفتم و نهم، انتخابات ریاست جمهوری ایران‌ ـ‌ آقایان سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد می‌پردازد. هدف از این تحقیق، آشنایی و درک تحولات گفتمانی بین دولت و مردم، طی یک دورۀ هشت ساله از طریق تحلیل مقایسه‌ای دو فیلم تبلیغاتی این کاندیداهاست.
روش‌شناسی پژوهش، روش تحلیل گفتمان انتقادی از منظر فرکلاف است. لذا ابتدا واژگان، ضمیر ما، وجه دستوری، استناد و قطب‌بندی‌ها مورد بررسی قرار گرفته؛ سپس با اپیزود‌بندی متن و طرح اپیزود اصلی، مرحلۀ توصیف و تفسیر، جمع‌بندی و تبیین انجام شده است. همچنین در بخشی دیگر از این مطالعه، تحلیل‌گران برای تحلیل فرامتن شرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخی حاکم بر این دو فیلم را مورد توجه قرار دادند. در چگونگی خوانش فیلم، عواملی نظیر زاویۀ دوربین، نور، صدا، موسیقی و تصاویر نیز بررسی شد. جامعۀ آماری پژوهش، تمام‌شماری است و واحد تحلیل، کل متن، تصاویر، موسیقی و دیالوگ‌هاست که پس از به متن درآمدن، بر اساس محورهای تعیین‌شده در فرم تحلیل گفتمان، ثبت و تجزیه و تحلیل شدند.
این مطالعه نشان داد که در فیلم‌های تبلیغات دو نامزد شباهت‌ها و تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. هر دو به موضوعاتی چون زنان، جوانان، صرفه‌جویی در هزینه‌های تبلیغاتی و تمایل به تغییر، استناد کرده‌اند. در مقولاتی چون مفاهیم اسلام و ایران، عدالت و آزادی، قانون و مهرورزی، به‌کارگیری ضمیر ما، نگاه به دین، ادبیات و شیوۀ سخنوری و پوشش زنان، تفاوت بارزی در دو فیلم مشاهده می‌‌شود. همچنین هر دو نامزد به مباحثی چون اقتصاد، تورم، بیکاری و جرائم نپرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Discourse Analysis of Campaign Films of Two Elected Presidential Candidates: Case study of 7th and 9th Presidential Elections in Iran

نویسندگان [English]

  • hosseinali Afkhami 1
  • Mana Dashtegoli 2

1 Allameh Tabatabaei

2 phd

چکیده [English]

Applying discourse analysis, this paper compares two electoral campaigns of two elected candidate, 7th and 9th presidents of Iran, Seyed Mohammad Khatami and Mahmood Ahmadinejad respectively. The article analyzes the changes in government and people discourses during two different eight years periods by conducting a comparative analysis of their campaign films. These films were broadcasted by Iranian national television during the days of campaigns. In this paper, we interpret and explain two elected political discourses namely Reform Discourse and Justice-oriented Discourse.
We applied Fairclough’s approach to critical discourse analysis. Our findings suggest that there are considerable similarities and differences between the two campaign films. In case of similarities, there are varied citations to topics such as women, the youth, manner of cost savings in running campaigns, and the will to change. On the other hand, there are different trends in defining concepts such as Islam and Iran, justice and freedom, law and being kind, using the pronoun “we”, religious views, looking at literature and women’s hijab and also the styles of speech. Another important note is that both candidates avoid discussing sensitive topics including economy, inflation, unemployment, crimes, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "7th and 9th terms of Iran Presidential Elections"
  • "Campaign Film"
  • "Television"
  • "Critical Discourse Analysis"
  • "Electoral Campaign"

 

ـ بهرام‌پور‌، شعبانعلی، (1378)‌، «درآمدی بر تحلیل گفتمان»‌، در مجموعه مقالات گفتمان و تحلیل گفتمانی، محمدرضا تاجیک (به اهتمام)‌، تهران‌: انتشارات فرهنگ گفتمان.
ـ تاجیک، محمدرضا؛ روزخوش، محمد، (1387)‌، «بررسی نهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان»، مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، شمارۀ 61، ص16.
ـ جاوت، گارث؛ اُدانل، ویکتوریا، (1390)‌، تبلیغات و اقناع، ترجمه: حسین افخمی‌، تهران‌: همشهری.
ـ چگینی، سهیلا، (1376)‌، «بررسی پوشش مبارزات انتخابات دورۀ ریاست جمهوری ایران در روزنامه‌های سراسری کشور»، رسالۀ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ دارابی، علی، (1388)‌، رفتار انتخاباتی در ایران‌، تهران‌: سروش.
ـ دشتگلی هاشمی، مانا، (1387)، «تحلیل گفتمان کارزار سیاسی نامزدهای پیروز انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های هفتم و نهم»، رسالۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ روزخوش، محمد، (1386)‌، «بررسی نهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان»، رسالۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
ـ سیدامامی، سیدکاووس، (1388)‌، «تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری»، فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی، شمارۀ 57، صص 63-91.
ـ عضدانلو‌، حمید، (1380)‌، گفتمان و جامعه‌، تهران‌: نشر نی.
ـ علی‌آبادی، گیتا، (1388)، «تتازع گفتمانی پنج دوره انتخابات ریاست جمهوری (1384‌ـ‌1368)»، رسالۀ دکترای علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ غفوری، آرش، (1387)، «بررسی گفتمان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران: تحلیل گفتمان بیانیه‌های انتخاباتی و اطلاعیه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نهم اسلامی ایران طی دورۀ قانونی تبلیغات انتخاباتی»، رسالۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ فرکلاف‌، نورمن، (1379)‌، تحلیل انتقادی گفتمان (منتخب مقالات)، (‌گروه مترجمان)‌، تهران‌: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
ـ قائینی، فاطمه، (1386)، «بررسی اخبار ایرنا و ایسنا در نهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری»، رسالۀ کارشناسی ارشد روزنامه نگاری، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
ـ کاواناگ، دنیس، (1380)‌، مبارزات انتخاباتی، تهران‌: نشر پنگان.
ـ محسنیان راد، مهدی، (1376)‌، علت‌ها در انتخابات هفتم، (گزارش منتشر نشده)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
ـ محسنیان راد، مهدی، (1378)‌، «انتخابات و تبلیغات انتخاباتی در ایران»، مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات، تهران: سفیر.
ـ مقدس، اعظم، (1384)، «بررسی تأثیر رسانه‌ها بر فضای سیاسی عمومی از طریق افکار عمومی (نگاهی به عملکرد مطبوعات در انتخابات هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ‌ـ‌ خرداد1376)»، رسالۀ کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
ـ میرعابدینی، احمد، (1387)، «ارتباطات آیینی و قدرت سیاسی در ایران: بررسی روابط متقابل نماز جمعه و رسانه‌های جمعی در انتخابات ریاست جمهوری»، رساله دکترای علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ نوری نیارکی، مرضیه، (1385)، «مطالعه الگوی تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و احزاب حامی آنها در نهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری در تلویزیون»، رسالۀ کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
ـ ون دایک‌، تئون اِ، (1382)‌، «مطالعاتی در تحلیل گفتمان‌؛ در کتاب از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی» (گروه مترجمان)‌، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- Blumler, G. J. Gurevitch, M, (1995), The Crisis of Public Communication, London: Sage.
- Fairclough, Norman, (1991), Language and Power, London: Longman.
- Fairclough, N, (1995), Media Discourse, London: Arnold.
- Richards. Jack et.al., (1985), Dictionary of Applied Linguistics, Essex: Longman.
- Van Dijk, Teun, (1998), "Opinion and Idiologies in the press", in Bell & Garrett (eds.), Approaches to Media Discourse, Oxford: Blackwell publishers.
- Wodak, Ruth. & Michael Meyer, (2001), Methods of Critical Discourse Analysis, London: Sage.
- Morreale, Joanne, (1993), The Presidential Campaign Film, Westport: Praeger.
- Nichols, Bill, (1981), Ideology and the Image, Bloomington: University of Indina Press.
- Heale, M. J, (1982), The Presidential Quest: candidates and the images in American political culture of 1787-1852, New York: Longman.
- Kaid, L. L. Holtz‌ـ‌Bacha, (2008), Encychloedia of Political Communication, (vol. 1&2), New York: Sage.
- Kaid, L. L. Holtz‌ـ‌Bacha, (1995), Advertising in Western Democracies, New York: Sage.