مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات برنامه ریزی دانشگه تهران

چکیده

در این مقاله تلاش شده تا وضعیت فرهنگ کار در سازمان‌های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی مطالعه شود. برای فهم این وضعیت، شاغلین ایرانی خارج از کشوری مورد مطالعه قرار گرفته اند که تجربه کار در ایران و غیر از ایران را به طور همزمان داشته اند. مطالعه فرهنگ کار در سه سطح فردی, سازمانی و کلان صورت گرفته و این مصاحبه ها با کمک تلفن های اینترنتی و شبکه های ارتباطی به انجام رسیده است. در میان موانع موجود در برابر شکل گیری فرهنگ سازنده کار، بی عدالتی, خودگرایی, نبود بیمه های حمایت گر، نبود چشم انداز و آینده روشن کار, زمینه های فرهنگی و اجتماعی مانع از کار، نبود مشوق های علمی پیش برنده, نظم اجتماعی و نظم مستقر در سازمان ها از مواردی است که در نگاه ایشان وجود داشته است.
برخلاف دیدگاه هایی که متاثر از مطالعات شرق شناسانه اجزایی را در تاریخ دراز مدت و ذات فرهنگ ایرانی به عنوان عوامل بازدارنده در مسیر شکل گیری فرهنگ سازنده کار بیان می دارند, مطالعه حاضر نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل اجتماعی و ساختاری سازنده موقعیت هایی است که باعث می شود همان کنشگران غیر فعال در ساختار ایران به کنشگران موثر در ساختار خارج از ایران تبدیل شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Differences in Working Culture in Iran and Outside Iran For Iranian Employee in Abroad

نویسندگان [English]

  • Somayeh Tohidlo 1
  • Alireza Zakeri 2
  • Mohsen Jafari Moghadam 3

1 Faculty member, Institute for Humanities and Cultural Studies

2 PhD Student, Tarbiat Modares University

3 M.A Tehran University

چکیده [English]

This paper attempts to study the status of work culture in Iranian organizations (public and private). To understand this situation, Iranian  workers in foreign countries  have been studied, those who have had experience in Iran before leaving the country. we wanted to compare the two situation. The study was conducted on three levels of individual, organizational and macro. Several nterviews are accomplished with the help of Internet  and communication networks. Among the issues that they indicate are injustice, egoism, lack of supportive insurances, lack of prospects and clear vision of  work in future, cultural and social barriers of working, lack of  incentives, social order and the bureaucracy in the organisations. Contrary to the Orientalist viewpoint, which states that components in the long history and the essence of Iranian culture as the obstacles of the formation of the constructive culture of work, this study suggests that,  social and structural factors are the most important barriers. the result is that the same people that are not efficient in iran will be efficient in foriegn countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work culture
  • Public and private organizations
  • Discrimination and injustice
  • Egocentric individualism
  • Poverty
ـ احمدی، علی‌محمد؛ شهباری، نجفعلی (1387)، فرهنگ کار با تأکید بر فرهنگ سازمانی، تهران: ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره 19 و 20.
ـ بازرگان، مهدی (1357)، سازگاری ایرانی: فصل الحاقی روح ملت‌ها، تهران: یاد.
ـ توحیدلو، سمیه؛ ذاکری، آرمان؛ جعفری، محسن (1395)، فرهنگ کار در سازمان‌های ایرانی، ماهنامۀ مدیریت و بازار کار ایران، سال اوّل، شماره 8 و 9، دی و بهمن ماه؛ 78 ـ 53.
ـ دورکیم، امیل (1392)، دربارۀ تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مرکز، چاپ پنجم.
ـ رضا‌قلی، علی (1395)، جامعه‌شناسی نخبه‌کشی، قائم‌مقام، امیرکبیر و مصدق: تحلیل جامعه‌شناختی برخی ریشه‌های تاریخی استبداد، تهران: نشر نی.
ـ رضائیان، علی (1393)، انتظار عدالت در سازمان، انتشارات سمت، چاپ هفتم.
ـ رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۷۹)، توسعه و تضاد: تهران: ۱۳۷۹، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم
ـ جمال‌زاده، سیدمحمدعلی (1345)، خلقیات ما ایرانیان، تهران: کتابخانه فروغی.
ـ جوادی‌یگانه، محمدرضا؛ آرمین، امیر (1394)، نگاهی به خود شرق‌شناسانه در ایران مدرن: خلقیات ما ایرانیان سیدمحمدعلی جمالزاده، جامعه‌پژوهشی فرهنگی، دوره 4، شماره 4.
ـ جوادی‌یگانه، محمدرضا (1395)، خلقیات منفی ایرانیان: خصلت ملی یا وضعیت اجتماعی؟، تهران: شورای اجتماعی کشور، جلد دوم.
ـ جوادی‌یگانه، محمدرضا؛ زادقناد، سعیده (1394)، ایران در زمانۀ پادشاهی: خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعۀ ایران از اوّلین نوشته‌ها تا 1357. شورای اجتماعی کشور و پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ـ سریع‌القلم، محمود (1389)، فرهنگ سیاسی ایران، تهران: فرزان روز.
ـ سعید، ادوارد (1371)، شرق‌شناسی، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
ـ سلطانی، ایرج (1383)، راه‌کارهای عملی نهادینه‌کردن فرهنگ صنعتی، سال 15، شماره 152.
ـ کاتوزیان، محمدعلی همایون (1391)، ایران، جامعۀ کوتاه مدت و سه مقالۀ دیگر، ترجمه عبدالله کوثری، تهران: نشر نی.
ـ نراقی، حسن (1396)، جامعه‌شناسی خودمانی، تهران: نشر اختران.
ـ ویتفوگل، کارل (1391)، استبداد شرقی: بررسی تطبیقی قدرت تام، تهران: نشر ثالث.