مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات برنامه ریزی دانشگه تهران

چکیده

در این مقاله تلاش شده تا وضعیت فرهنگ کار در سازمان‌های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی مطالعه شود. برای فهم این وضعیت، شاغلین ایرانی خارج از کشوری مورد مطالعه قرار گرفته اند که تجربه کار در ایران و غیر از ایران را به طور همزمان داشته اند. مطالعه فرهنگ کار در سه سطح فردی, سازمانی و کلان صورت گرفته و این مصاحبه ها با کمک تلفن های اینترنتی و شبکه های ارتباطی به انجام رسیده است. در میان موانع موجود در برابر شکل گیری فرهنگ سازنده کار، بی عدالتی, خودگرایی, نبود بیمه های حمایت گر، نبود چشم انداز و آینده روشن کار, زمینه های فرهنگی و اجتماعی مانع از کار، نبود مشوق های علمی پیش برنده, نظم اجتماعی و نظم مستقر در سازمان ها از مواردی است که در نگاه ایشان وجود داشته است.
برخلاف دیدگاه هایی که متاثر از مطالعات شرق شناسانه اجزایی را در تاریخ دراز مدت و ذات فرهنگ ایرانی به عنوان عوامل بازدارنده در مسیر شکل گیری فرهنگ سازنده کار بیان می دارند, مطالعه حاضر نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل اجتماعی و ساختاری سازنده موقعیت هایی است که باعث می شود همان کنشگران غیر فعال در ساختار ایران به کنشگران موثر در ساختار خارج از ایران تبدیل شوند.

کلیدواژه‌ها

ـ احمدی، علی‌محمد؛ شهباری، نجفعلی (1387)، فرهنگ کار با تأکید بر فرهنگ سازمانی، تهران: ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره 19 و 20.
ـ بازرگان، مهدی (1357)، سازگاری ایرانی: فصل الحاقی روح ملت‌ها، تهران: یاد.
ـ توحیدلو، سمیه؛ ذاکری، آرمان؛ جعفری، محسن (1395)، فرهنگ کار در سازمان‌های ایرانی، ماهنامۀ مدیریت و بازار کار ایران، سال اوّل، شماره 8 و 9، دی و بهمن ماه؛ 78 ـ 53.
ـ دورکیم، امیل (1392)، دربارۀ تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مرکز، چاپ پنجم.
ـ رضا‌قلی، علی (1395)، جامعه‌شناسی نخبه‌کشی، قائم‌مقام، امیرکبیر و مصدق: تحلیل جامعه‌شناختی برخی ریشه‌های تاریخی استبداد، تهران: نشر نی.
ـ رضائیان، علی (1393)، انتظار عدالت در سازمان، انتشارات سمت، چاپ هفتم.
ـ رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۷۹)، توسعه و تضاد: تهران: ۱۳۷۹، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم
ـ جمال‌زاده، سیدمحمدعلی (1345)، خلقیات ما ایرانیان، تهران: کتابخانه فروغی.
ـ جوادی‌یگانه، محمدرضا؛ آرمین، امیر (1394)، نگاهی به خود شرق‌شناسانه در ایران مدرن: خلقیات ما ایرانیان سیدمحمدعلی جمالزاده، جامعه‌پژوهشی فرهنگی، دوره 4، شماره 4.
ـ جوادی‌یگانه، محمدرضا (1395)، خلقیات منفی ایرانیان: خصلت ملی یا وضعیت اجتماعی؟، تهران: شورای اجتماعی کشور، جلد دوم.
ـ جوادی‌یگانه، محمدرضا؛ زادقناد، سعیده (1394)، ایران در زمانۀ پادشاهی: خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعۀ ایران از اوّلین نوشته‌ها تا 1357. شورای اجتماعی کشور و پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ـ سریع‌القلم، محمود (1389)، فرهنگ سیاسی ایران، تهران: فرزان روز.
ـ سعید، ادوارد (1371)، شرق‌شناسی، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
ـ سلطانی، ایرج (1383)، راه‌کارهای عملی نهادینه‌کردن فرهنگ صنعتی، سال 15، شماره 152.
ـ کاتوزیان، محمدعلی همایون (1391)، ایران، جامعۀ کوتاه مدت و سه مقالۀ دیگر، ترجمه عبدالله کوثری، تهران: نشر نی.
ـ نراقی، حسن (1396)، جامعه‌شناسی خودمانی، تهران: نشر اختران.
ـ ویتفوگل، کارل (1391)، استبداد شرقی: بررسی تطبیقی قدرت تام، تهران: نشر ثالث.