مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در هر جامعه‌ای به‌طور متوسط زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند. نیمی از جمعیت فعال را و نیمی از جمعیتی که تأثیر بسزایی در رشد و ارتقا نسل آینده و به‌تبع آن توسعه ملی یک کشور را می‌تواند در پی داشته باشد. دراین‌بین عوامل سیاسی و اجتماعی جزو مهم‌ترین عواملی هستند که زمینه را برای حضور زنان در مشارکت سیاسی مهیا می‌کنند و یا موانعی برای حضور آنان می‌شوند. نقش زنان در مشارکت سیاسی یک جامعه و به‌ویژه جامعه کنونی افغانستان که نیازمند حضور و مشارکت بیشتر افراد متخصص جامعه و به‌ویژه آنکه درصد قابل‌توجهی از آن را زنان تشکیل می‌دهد.هدف از این مقاله شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مهم سیاسی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان در افغانستان با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری می‌باشد. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات توصیفی- میدانی می‌باشد که با استفاده از توزیع پرسشنامه محقق ساخت به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته‌شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان بالغ شهر کابل می‌شود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی با فرمول کوکران حجم نمونه 375 نفر برآورد شده‌اند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار Smart-PLS تحلیل و سپس جهت رتبه‌بندی از آزمون فریدمن در نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد عوامل سیاسی با ضریب 3.06 مورد تائید و با رتبه 1.27 در رتبه اول قرار دارد و عوامل اجتماعی با ضریب 4.76 مورد تائید و با رتبه 1.28 در رتبه دوم تأثیرگذاری بر مشارکت سیاسی زنان افغان قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

ازغندی، علیرضا ) 1381 (. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر قومس.
- انصار حزب الله. انصار حزب الله در یک نگاه: تاریخچه تشکیل. پایگاه اینترنتی انصار حزب الله
]نسخه ی برون خط[. )تاریخ بازیابی 16 خرداد 1398 :)
web.archive.org/web/20071013081233/http://www.ansarehezbollah.org/UI/View/overview.aspx/
- ایسنا ) 1391 خبرگزاری ایسنا. )تاریخ بازیابی .» از گشت القارعه تا انصار حزب الله « .) 16 خرداد
1398 :) isna.ir/news/91091809311/ .
- بشیریه، حسین ) 1381 (. دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران دورۀ جمهوری اسلامی ایران.
تهران: موسسۀ نگاه معاصر.
- حسینی، مریم و ساسانی، فرهاد و نظردنیوی، سارا ) 1395 تحلیل نشانهشناسی اجتماعی فیلم- « .)
زبانپژوهی، سال هشتم، بهار ، شمارۀ .» نامۀ آژانس شیشهای 18 : 84 - 60 .
- خاشعی، وحید و میرحاجی، سیدمهدی ) 1394 (. بازنمایی مدیران دولتی در فیلم های سینمایی
پس از انقلاب اسلامی ایران. مطالعات فرهنگ ارتباطات، سال شانزدهم، زمستان، شمارۀ - 32 :
196 - 165 .
- خواجه سروی، غلامرضا و همکاران ) 1390 (. سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران. تهران:
انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.
- دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال ) 1393 (. چرخۀ گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از
دولت بازرگان تا دولت روحانی. تهران: مخاطب.
- راودراد، اعظم ) 1388 جامعهشناسی هنر و .» نگاهی جامعهشناختی به فیلمهای حاتمیکیا « .)
ادبیات، سال اول، بهار و تابستان، شمارۀ 1 : 126 - 97 .
- رسالت ) 1395 (. اگر همه درها بسته شود در دفتر رهبری که بسته نمی شود. روزنامۀ رسالت، 25
فروردین: 12 .
- ظریفی نیا، حمیدرضا )] 1378 [(. کالبدشکافی جناح های سیاسی ایران ] ) 1378 - 1358 .( تهران:
آزادی اندیشه[. نقل در دارابی، علی ) 1393 (. جریان شناسی سیاسی در ایرا . ن تهران: سازمان
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- کرم اللهی، نعمت الله، شرف الدین، سیدحسین و اسماعیلی، رفیع الدین ) 1396 (. جریان شناسی
سینمای پس از انقلاب. معرفت فرهنگی اجتماعی، سال هشتم، تابستان، شمارۀ 31 : 34 - 5 .
- محمدی، جمال و بیچرانلو، عبدالله ) 1392 تحلیل روایی دگرگونی ارزشها، هویتها و سبکهای « .)
تحقیقات فرهنگی ایران، دورۀ ششم، پاییز، شمارۀ .» زندگی در سینمای بعد از انقلاب 3 : 113 -
87 .
 Gellner, E., (1983). Nations and nationalism, Ithaca, NY: Cornell University Press
 Hennink, Monique, Inge, Hutter, Bailey, Ajay, (2015) Qualitative research methods, Tehran, Center for Research and Measurement of Broadcast Opinions. (In Persian)
 Krippendorff, Klaus, (2007) Content analysis, an introduction to its methodology, translated by Hoshang Naibi, Tehran, third edition, Ney Publishing. (In Persian)
 Malek, A., (1997), News Media and Foreign Relations: A Multifaceted Perspective, Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation
 Marsden, Peter (2009), Taliban: war, religion and new system in Afghanistan, translated by Kazem Firouzmand, Tehran, publishing center (In Persian)
 Meimanat Abadi, Qobad, (2020) The role of social networks in identity transformation (case study of citizens of Sanandaj), Socio-Cultural Strategy magazine, 9th year, 35th issue (In Persian)
 Memar, Soraya, Adlipour, Samad, (2012) Virtual social networks and identity crisis, Scientific Research Quarterly Journal of Social Studies and Research in Iran, No. 4 (In Persian)
 Motamednejad, Kazem, (2008), Mass Communication Tools, Volume 1, Tehran, Publications of Faculty of Social Communication Sciences (In Persian)
 Nasrollahi, Akbar, Sharifi, Farzaneh, (2014) The effect of virtual space on the evolution of political communication, Media Studies, 9th year, number 26 (In Persian)
 Paul Mozur and Zia ur-Rehman, How the Taliban Turned Social Media into a Tool for Control, Aug. 20, 2021
 Ranjbar, Homayoun, Daei Karimzadeh, Saeed, (2012) Global Governance: Components and Tools, Strategic Studies of Public Policy, No. 9 (In Persian)
 Ringmar, Erik, The evolution of Nation-State, Jan 12, 2018
 Rivenburg, Nancy, (2015), Decentering as a research design strategy for international and intercultural research, THE Journal of International Communication
 Rivenburg, Nancy, Giffard, C. Anthony,(2000), News Agencies, National Images, and Global Media Event, Journalism & Mass Communications Quarterly,vol77,No.1, spring 2000
 Sarkheil, Behnam, (2019) Media and discourse power with an emphasis on the Islamic Revolution, Islamic World Political Research Quarterly, ninth year, number three, autumn 2018 (In Persian)
 Abecassis, Michaël (2011) Iranian War Cinema: Between Reality and Fiction. Iranian Studies, No. 3 (44): 387-394
 Abrahamian, Ervand (1993). Khomeinism: Essays on the Islamic Republic. Berkeley: University of California.
 Abrahamian, Ervand (2009). A History of Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press.
 Ameri, Hooshang, (2000), Principles of International Relations, third volume, Tehran, Nashre Agah (In Persian)
 Andersen, Benedict, (2014) Imaginary communities, translated by Mohammad Mohammadi, Tehran publishing house (In Persian)
 Axworthy, Michael (2013). Revolutionary Iran: A History of the Islamic Republic. Oxford University Press.
 Benveniste, Emile (1973). Problems in General Linguistics. Coral Gables, FL: University of Miami Press.
 Casey, Bernadette et al. (2008). Television Studies: The Key Concepts, 2nd ed. London and New York: Routledge.
 Chilton, Paul (2004). Analysing Political Discourse: Theory and Practice. London and New York: Routledge.
 D. Smith, Anthony, (2012) Nationalism and Modernism, translated by Kazem Firouzmand, first edition, Tehran, Third Publications (In Persian)
 Dahlgren, Peter (1995). Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy and the Media. London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage.
 Fairclough, Isabela and Fairclough, Norman (2012). Political Discourse Analysis: A method for advanced students. London and New York: Routledge.
 Fairclough, Norman (1992). Critical Language Awareness. London and New York: Routledge.
 Fairclough, Norman (1995). Media Discourse. London: Edward Arnold.
 Fairclough, Norman (2001). Language and Power, 2nd ed. London and New York: Routledge.
 Fazeli, Nematullah, Soltani Far Mohammad, Abbasi, Hojatullah, (2017) Advantages and Functions of Social Networks for Terrorist Groups, (Case Study of ISIS Group's Use of Facebook and Twitter), New Media Studies, Year 3, Number 12 (In Persian)
 Fazli Estabragh, Rose, (2016) Etat Taliban en Afghanistan 1996-2001, Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur de l’université Bordeaux, Avril 2016
 Feizi, Kamran, Pishdar, Mahsa (2015) Applied Content Analysis, Tehran, Allameh Tabatabai University Publications (In Persian)
 Foucault, Michel (2002). Archaeology of Knowledge. Translated by A. M. Sheridan Smith. London and New York: Routledge.
 https://edition.cnn.com/2021/08/29/tech/taliban-afghanistan-social-media/index.html
 https://www.e-ir.info/2018/01/12/student-feature-the-evolution-of-the-nation-state/
 https://www.nytimes.com/2021/08/20/technology/afghanistan-taliban-social-media.html
 Jaworski, Adam and Coupland, Nikolas (1999). The Discourse Reader. London and New York: Routledge.
 Jorgensen, Marianne and Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage.
 Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe (2001). Hegemony and Socialist Strategy:
Towards a Radical Democratic Politics, 2nd ed. London and New York: Verso.
 Piravi Vanak, Marzieh (2011). Semantic analysis of the word icon, Metaphysics Scientific Research Journal, Isfahan University, No. 11 and 12 (In Persian)
 Rishi Iyengar, The Taliban's social media dilemma, August 29, 2021
 Smith, Philip (2001). Cultural theory: an introduction. New York: Blackwell.
 Stubbs, Michael (1983). Discourse Analysis. Oxford: Blackwell.
 Webb, Jen (2009). Understanding Representation. London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage.