مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

هدف این مقاله تحلیل شیوه‌های حکمرانی و چالش‌های اعمال حکمرانی پلتفرمهای آنلاین-به طور خاص فیس‌بوک- و پیامدها و دلالتهای آن برای اکوسیستم پلتفرمی در ایران است. است. آنچه تحت عنوان تعدیل محتوا شناخته می‌شود، شامل تحلیل سازوکارهای نظارت بر محتوای کاربرساخته توسط پلتفرم رسانه اجتماعی فیس‌بوک است. یک موضوع دیگر، تحلیل حکمرانی بر پلتفرم فیس‌بوک در زمینه اجتماعی-سیاسی آمریکا و چالش‌های اعمال حکمرانی بر پلتفرم‌های آنلاین است. نتایج این مطالعه نشان داد که برخی قوانین همانند عدم مسئولیت پلتفرم دربرابر محتواهای کاربران طبق قوانین آمریکا، افشای اطلاعات کاربران و درآمدزایی از داده‌های کاربران و انحصارگرایی این پلتفرم شرکتی مهمترین چالش‌های حکمرانی بر پلتفرم‌ها در اکوسیستم آمریکا است. پلتفرم‌ها تاکنون سازوکارهای مختلفی را برای نظارت بر محتوا به اجرا گذاشته‌اند که شناخته‌شده‌ترین آنها شرایط ارائه خدمت است. اقدامات خودحکمرانی پلتفرم‌ها همیشه در حال تحول و بهبود بوده است. گواه آن سند استانداردهای اجتماعی فیس‌بوک است. بر اساس مدل فعالیت پلتفرم‌های بزرگ جهانی، ضرورت دارد پلتفرم‌های ایرانی نیز اقداماتی برای تعدیل محتوای همزمان محتوای کاربرساخته با ملاحظه ارزش‌های محلی انجام دهند. طیفی از اقدامات گوناگون از توسعه پلتفرم‌های بومی، مذاکره برای فعالیت قانون‌مند پلتفرم‌های جهانی در ایران و توسعه حکمرانی داده‌ها و حاکمیت دیجیتال را می‌توان برای مواجهه با پلتفرم‌هایی همانند فیس‌بوک پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها