مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

2 هیات علمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

سینمای انیمیشن ایران، برای دست‌یابی به موفقیت بایستی از هر دو جنبه فنی و محتوایی رشد نماید. یکی از معضلات امروزی سینمای تجاری انیمیشن در ایران کاستی‌ و یا فقدان داستان با محتوای مناسب برای سینمای انیمیشن و مخاطب ایرانی می‌باشد. ازآنجایی‌که در جهان کنونی، فرهنگ‌عامه رابطه نزدیکی با رسانه‌های جمعی داشته و پراهمیت می‌باشد؛ بسیاری از تولیدکنندگان انیمیشن تجاری از داستان‌های فولکلور پریان با موضوعات عاشقانه برای موفقیت تجاری و تأثیرگذاری بر مخاطب بهره ‌می‌جویند. در این تحقیق این فرضیه مطرح می‌باشد که داستان‌های عاشقانه پریان یکی از بهترین منابع الهام در تولید محتوا برای سینمای انیمیشن تلقی می‌شوند. لذا به نظر می‌رسد داستان‌های عاشقانه فولکلور آذری دارای این توانمندی بالقوه برای الهام‌بخشی باشند. سؤال اصلی در این پژوهش این می‌باشد که چرا و چگونه داستان‌های عاشقانه در ادبیات فولکلور آذربایجان که در سنت عاشقی اجرا می‌گردند؛ می‌توانند منابع الهام متناسب با ویژگی‌های سینمای انیمیشن برای تولید آثار، چه از منظر محتوایی و چه ساختار داستانی محسوب گردند؟ برای پاسخ به آن، ابتدا ویژگی‌های داستان‌های مناسب برای انیمیشن بررسی و چهار شاخصه سنجش به‌دست‌آمده و سپس با تحلیل 9 داستان فولکلور در منطقه آذربایجان با شیوه ریخت‌شناسی ولادیمیر پراپ، به تطبیق این چهار شاخصه با ویژگی‌های داستان‌های مورد مطالعاتی پرداخته‌ایم. ابزار گردآوری کتابخانه‌ای بوده و از شیوه توصیفی- تحلیلی برای تبیین نتایج تحقیق استفاده‌شده است. درنتیجه‌ی این تحقیق، می‌توان گفت که این داستان‌ها هر چهار ویژگی فانتزی، عاشقانه بودن، موزیکال بودن، و ماجراجویانه بودن را دارند و می‌توانند منابع الهام ارزشمندی برای سینمای انیمیشن ایران محسوب گردند.

کلیدواژه‌ها

Ajend, J. (2017). Iranian Painting: A Research on the Hstory of Painting and Painting in Iranian Traditional Painting. Tehran: SAMT [In Persian].
 Bendazzi, G. (2006). One Hundred Years Of Cinema Animation. (S. Tavakolian, Trans.) Tehran: IRIB University (In Persian).
 Campbell, J. (1990). The Hero’s Journey. New York: HarperSanFrancisco.
 Clements, R. (Director). (2009). The Princess and the Frog [Motion Picture]. United States.
 Clements, R., & Musker, J. (Directors). (1992). Aladdin [Motion Picture]. United States.
 Cook, B. (Director). (1998). Mulan [Motion Picture]. United States.
 Disney, W. (Producer), & Hand, D. (Director). (1937). Snow White and the Seven Dwarfs [Motion Picture]. United States.
 Dundes, A. (1999). International Folkloristics, Classic contributions by the founders of folklore. New York: Rowman and littlefield Publishers. INC.
 Ezzatti, S. (2014). Aşıqliğ Tales in Azerbaijan. Tabriz: Akhtar Publisher (In Persian).
 Groening, M. (Writer). (1989-2020). The Simpsons [Motion Picture]. United States.
 Hahn, D. (Producer), Trousdale, G., & Wise, K. (Directors). (1991). Beauty and the Beast [Motion Picture]. United States.
فصلنامه انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
288
سال 19 ، شماره 2
تابستان 1402
پیاپی 71
 Hayward, S. (2015). Animation Script Writing. (S. Khalili, Trans.) Tehran: University of Art (In Persian).
 Heisler, K. (Producer). (2005-2014). American Dad [Motion Picture]. United States.
 Hole, K. L., Jelača, D., Kaplan, E. A., & Petro, P. (Eds.). (2017). The Routledge Companion to Cinema and Gender-Rout. New York and London: Routledge .
 Imani, H., & Qaramelki, B. (2010). Asli and Karam. Tabriz: Akhtar Publisher (In Persian).
 Jamson, F. (1991). Postmoderism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press.
 Keshavarzi, A. (2018). Script writing for animation. Tehran: IRIB Universities (In Persian).
 Khadish, P. (2013). Morphology of magical legends. Tehran: Scientific and Cultural Publications (In Persian).
 Kolker, R. (2001). Film, Form, and Culture. (B. Tabbarrayi, Trans.) New York: McGraw-Hill Education (In Persian).
 Kuprulu, M. F. (2006). Early mystics in Turkish Literature. (G. L. Dankoff, Trans.) London and New York: Routledge.
 McNeill, L. S. (2013). Folklore Rules: A fun, Quick and Usful Introduction to the field of Academic Folklore Studies. Logan: Utah State University Press.
 Mollet, T. (2013). “With a smile and a song …”: Walt Disney and the Birth of the American Fairy Tale. Marvels and Tales, 27(1), 109-124. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.13110/marvelstales.27.1.0109
 Morita, S. (Director). (2014). Tokyo Ghoul [Motion Picture].
 Movshovitz, D. (2015). Pixar Storyteling:Rules for Effective Storytelling Based on Pixar’s Greatest Films. Independently Published.
 Propp, V. (1968). Morphology of the Folktale. (L. Scott, Trans.) Austin: University of Texas Press.
 Propp, V. (2009). Morphology of the Folktale. (L. A. Wagner, Trans.) Austin: University of Texas Press.
 Pugh, T., & Aronstein, S. (2012). The Disney Middle Ages: A Fairy Tale and Fantasy Past. New York: Palgrave Macmillan.
 Richardson, M. (2006). Surrealism and Cinema. Oxford, New York: Berg Publishers.
 Sai, A. (2014). Azerbaijani Aşıqliğ Tales (Azarbaijan Ashiq Dastanlari). Tabriz: Akhtar Publishing House (In Persian).
 Scott, J. (2013). How to Write for Animation. (P. Kashanian, & A. Alamdari, Trans.) Tehran: New Art Publisher (In Persian).
 Sheikh Mehdi, A., & Kharazian, L. (2012, September). Expressive Evolution of Hybrid Cinema and Reproduction of Reality; Case Study: King Kong (1933) and (2005). Journal of Dramatic Arts and Music, 3(5), 55-71. doi:10.30480/DAM.2012.52 (In Persian).
 Sims , M. C., & Martine, S. (2005). Living Folklore. Logan. Utah: Utah State University Press.
فصلنامه انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات
289
ادبیات فولکلور در
سینمای انیمیشن و
امکان سنجی تولید ...
 Smith, E. L. (1996). The Hero Journey in Literature: Parables of Poesis. Lanham, New York and London: University Press of America, Inc.
 Strauss, C. L. (1976). Structural Anthropology (Vol. 2). (M. Layton, Trans.) Chicago and New York: The University of Chicago Press.
 Strinati, D. (2018). An Introduction to Theories of Popular Culture. (S. Paknazar, Trans.) Tehran: Gham e Noe (In Persian).
 Wasko, J. (2001). Understanding Disney: The Manufacture of Fantasy. Cambridge: Polity Press.
 Wells, P. (1998). Understanding Animation. London and New York: Routledge.
 Wells, P. (2002). Animation: Genre and Authorship. London and New York: Wallflower.
 Wells, P. (2009 ). The Animated Bestiary: Animals, Cartoons, and Culture. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press.
 www.isna.ir . (2012, July 7). Retrieved from www.isna.ir.
 www.isna.ir/news .(2016, October 26). Retrieved from www.isna.ir.
 www.isna.ir .(2019, November 19). Retrieved from www.isna.ir.
 Zipes, J., Greenhill, P., & Magnus-Johnston, K. (Eds.). (2016). Fairy-Tale Films Beyond Disney: International Perspectives. New York and London: Routledge.
 Zornado, J. (2017). Disney and the Dialectic of Desire: Fantasy as Social Practice. Providence, USA: Palgrave Macmillan.