مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

3 عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسمای جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

این تحقیق در راستای ارزیابی تبیین تعیین کننده های اجتماعی ارتباطی ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی (مورد مطالعه: روابط عمومی های بنگاه های اقتصادی ایران) مورد بررسی قرار گرفته شده است. بدین منظور از دو روش کیفی و کمی بهره برده شده است که در بخش کیفی با مصاحبه با خبرگان در زمینه روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی صورت پذیرفت و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای مولفه های اصلی تحقیق شناسایی گردید و پس از آن پرسشنامه مقایسه زوجی تنظیم و در بین خبرگان مرتبط با این موضوع توزیع شد و با استفاده از روش دیمتل فازی عوامل اثرگذار و اثرپذیر مولفه های مرتبط با تحقیق شناسایی شد و مشخص گردید که مولفه های اصلی مسئولیت اجتماعی، فعالیت های روابط عمومی، الگوی روابط عمومی و سیاست و خط مشی های سازمان جزء عوامل اثرگذار شناسایی شده اند و نهایتا با رتبه بندی شاخص های مربوطه نیز پیشنهاداتی ارائه گردید که می تواند راهگشای روابط عمومی ها در ایفای مسئولیت اجتماعی شان باشد

کلیدواژه‌ها