مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

3 عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسمای جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

این تحقیق در راستای ارزیابی تبیین تعیین کننده های اجتماعی ارتباطی ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی (مورد مطالعه: روابط عمومی های بنگاه های اقتصادی ایران) مورد بررسی قرار گرفته شده است. بدین منظور از دو روش کیفی و کمی بهره برده شده است که در بخش کیفی با مصاحبه با خبرگان در زمینه روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی صورت پذیرفت و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای مولفه های اصلی تحقیق شناسایی گردید و پس از آن پرسشنامه مقایسه زوجی تنظیم و در بین خبرگان مرتبط با این موضوع توزیع شد و با استفاده از روش دیمتل فازی عوامل اثرگذار و اثرپذیر مولفه های مرتبط با تحقیق شناسایی شد و مشخص گردید که مولفه های اصلی مسئولیت اجتماعی، فعالیت های روابط عمومی، الگوی روابط عمومی و سیاست و خط مشی های سازمان جزء عوامل اثرگذار شناسایی شده اند و نهایتا با رتبه بندی شاخص های مربوطه نیز پیشنهاداتی ارائه گردید که می تواند راهگشای روابط عمومی ها در ایفای مسئولیت اجتماعی شان باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the social determinants of corporate social responsibility fulfillment (Case study: Public relations of Iranian enterprises)

نویسندگان [English]

  • morteza behnam 1
  • Seyed ALi Rahmanzadeh 2
  • DAVOOD NEMATI ANARAKI 3

1 PhD student in Communication Sciences

2 Assistant professor,Department of social communication sciences,Islamic Azad university,East Tehran Branch,Iran

3 Faculty member of the Radio and Television University of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

This research has been investigated in order to evaluate the explanation of social determinants of corporate social responsibility fulfillment (Case study: public relations of Iranian enterprises). For this purpose, two methods, qualitative and quantitative, have been used. In the qualitative section, interviews with experts in the field of public relations and social responsibility have been conducted. The main components of the research have been identified using Max QD software and then a questionnaire. Paired comparisons were prepared and distributed among experts related to this issue and using fuzzy dimtel method, effective and influential factors of research-related components were identified and it was determined that the main components of social responsibility, public relations activities, public relations model and The policies and guidelines of the organization have been identified as influential factors, and finally, by ranking the relevant indicators, suggestions have been made that can pave the way for public relations in fulfilling their social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate social responsibility
  • public relations
  • communications