مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع

2 دانشجوی دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع

چکیده

در این پژوهش کیفی با مطالعه هواخواهان ایرانی گروه موسیقی کره ای اکسو، رابطه سبک زندگی و هویت هواخواهی در ساخت خرده فرهنگ های دیجیتالی را نشان داده ایم. هر یک از مفاهیم سبک زندگی و هویت در ایجاد فرم جدیدی از اجتماعات مجازی نقش داشته است. در این پژوهش که از روش مصاحبه فوکوس گروپ انلاین با تعداد نمونه 13 نفری از جوانان و نوجوانان به این نتیجه رسیده ایم که که اکسو در ساخت سبک زندگی جوانان اثر کرده و در چهار مولفه اوقات فراغت، اولویت مصرف فرهنگی، اهمیت ورزش و تناسب اندام و الگو گیری در اخلاقیات مجموعه متنوعی از معانی را ایجاد نموده است. همچنین در ساخت هویت هواخواهی به مولفه مهم حمایت در هواخواهی رسیدیم که خود دارای ابعادی است از جمله: معانی و کارکرد های حمایت از اکسو از منظر طرفداران، معانی و کارکرد های حمایت از اکسو از منظر طرفداران و وجود ارزش مبادله ایِ حمایت-محبت میان طرفداران و اعضای اکسو.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction of Lifestyle and Identity in Constructing Youth Digital Subcultures; A Case Study of Iranian Fans of the Korean Music Band EXO

نویسندگان [English]

  • Abdilkarim Khayami 1
  • Mohammad javad Badinfekr 2

1 Faculty member of the Faculty of Islamic Education, Culture and Communication, Imam Sadegh University

2 PhD student in Culture and Communication, Imam Sadegh University

چکیده [English]

In this qualitative study, by studying the Iranian fans of the Korean music group Exo, we have shown the relationship between lifestyle and fan identity in the construction of digital subcultures. Each of the concepts of lifestyle and identity has played a role in creating a new form of virtual communities. In this study, which was conducted using the focus group interview method with a sample of 13 youth and adolescents, we concluded that Exo has an effect on the construction of youth lifestyle and in four components of leisure, cultural consumption priority, the importance of sports and fitness. And modeling in ethics has created a diverse set of meanings. In constructing the advocacy identity, we also reached an important component of advocacy support, which itself has dimensions such as: meanings and functions of Aksu support from the perspective of fans, meanings and functions of Aksu support from the perspective of fans, and the exchange value of support-love between Exo fans and members

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital subcultures
  • lifestyle
  • identity
  • K-pop
  • Exo
 
اسمیت، فلیپ و رایلی، الگزندر (1394) نظریه فرهنگی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
بارکر، کریس؛ ویلیس، پل (1395) ‏‫مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد،. ترجمۀ مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بیچرانلو، عبدالله، صلواتیان، سیاوش و لاجوری، آزیتا ( 1398) «بازنمود سبک زندگی زنان جوان ایرانی در اینستاگرام»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پاییز، شماره 56، صص 111-140.
بیچرانلو، عبدالله؛ و اقبالی،‌ ریحانه (۱۳۹۹) بررسی دلایل اقبال نوجوانان و جوانان ایرانی به موسیقی پاپ کره‌ای، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
جلالیان، زهرا (1388) «خرده فرهنگ‌های منحرف اجتماعی زنان در فضای مجازی»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
جنکینز، ریچارد (۱۳۹۶) هویت اجتماعی، ترجمۀ نازنین میرزابیگی، ویراست دوم، تهران: نشر آگاه.
خنیفر، حسین‌؛ و مسلمی، ناهید (۱۳۹۵) اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی، تهران: نگاه دانش.
ذکائی، محمد سعید (۱۳۸۶) فرهنگ مطالعات جوانان. تهران: آگه.
ذکائی، محمدسعید (۱۳۸۱) «خرده فرهنگ، سبک زندگی و هویت»، فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۲۰ و ۲۱، صص ۲۰-۲۷.
ذکائی، محمدسعید و عزیزی همدانی، متین (1395) «موج کره‌ای در ایران: انگیزه‌ها و آثار اقبال به فرهنگ‌عامه پسند کره‌ای در ایران»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، شماره 3، صص ۷۷-۱۲۴.
فلیک، اووه (۱۳۹۷) درآمدی بر تحقیقی کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشرنی.
لافی، دن (1396) موضوعات کلیدی در نظریه رسانه‌ها، ترجمۀ یونس نوربخش، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
لیندلف، تامس؛ و تیلور، برایان (1388) روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمۀ عبدالله گیویان، تهران: همشهری.
مهدوی کنی، سعید (1387) «مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اوّل، شماره 1، صص 199-230.
مهدی‌زاده، سیدمحمدمهدی (1393) نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
 McArthur, J. A. (2009). Digital Subculture A Geek Meaning of Style. Journal of Communication Inquiry. (33). 58-70.
Hills, Matt (2002). Fan Culture. published in the USA and Canada by Routledge.
Hills, Matt (2017). From Fan Culture/Community to the Fan World: Possible Pathways and Ways of Having Done Fandom. Journal of Palabra Clave. 20 (4). 856-883.
Lacasa, P; Fuente, J; Garsia-Pernia, M; & Cortes, S. (2017). Teenagers, Fandom, and Identitiy. Journal of Persona Studies, (2). 65-51.
Wasiak, Patryk (2012). ‘Illegal Guys’ A History of Digital Subcultures in Europe during the 1980s. Journal of Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History. (9). 257-276.