مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری فرهنگی، گروه جامعه‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی کرج

چکیده

تغییرات در نوع بیماری‌های رایج به تغییر مدل‌ها و پارادایم‌های تبیین سلامت منجر شده است. رویکرد معاصر زیستی- روانی- اجتماعی بر این فرض استوار است که بیماری‌ها، تولیدات و نتایج کنش متقابل کنشگران با یکدیگر و نسبت آنها با عوامل فردی و زیست‌شناختی هستند. با وجود این، نقش ارتباطات میان‌فردی و رابطه گفتگویی میان طرفین ارتباط کمتر مورد توجه قرارگرفته است. مطالعه حاضر با اتکاء به آراء هابرماس براین پایه استوار است که به دلیل استعمار زیست جهان توسط سیستم، عقلانیت ارتباطی منحرف گردیده و کاربست گفتگو دچار اختلال شده و سلامت افراد خدشه پذیر شده است. هدف شناسایی رابطه بین کاربست گفتگو و سلامت افراد شاغل با لحاظ کردن برخی مختصات محیط کاری آنها است.
این تحقیق که شاغلان را مورد توجه قرار داده، به صورت پیمایش و با جامعه آماری شاغلان منطقه 6 تهران و با حجم نمونه 416 نفر انجام گرفته است. نمونه‌گیری بر اساس روش نمونه در دسترس صورت پذیرفته و واحد تحلیل فرد است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ترکیبی محقق‌ساخته و استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به شیوه صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج تحقیق ضمن تایید اغلب فرضیات پژوهش نشان داد که ضریب تاثیر کاربست گفتگو و ساختار سازمانی بر سلامت روانی به ترتیب 40/0 و 19/0- و ضریب تاثیر گفتگو و فرهنگ سازمانی بر سلامت اجتماعی 19/0 و 15/0- می‌باشد. در عین حال فرهنگ سازمانی با کاربست گفتگو دارای همبستگی معنادار و منفی با ضریب 29/0- می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 
اسکمبلر، گراهام (1396) هابرماس، نظریه انتقادی و سلامت، ترجمۀ حسین‌علی نوذری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
آذر، عادل و منصور مومنی (1381) آمار و کاربرد آن در مدیریت، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.
تاسیگ، مارک و جانت میکلو و سری سوبدی (1393) جامعه شناسی بیماری‌های روانی، ترجمه احمد عبداللهی، تهران: انتشارات سمت.
تریاندیس، هری. س. (1383) فرهنگ و رفتار اجتماعی، چاپ دوم، ترجمۀ نصرت فتی، تهران: نشر رسانش.
خانیکی، هادی (1387) در جهان گفتگو، بررسی تحولات گفتمانی در پایان قرن بیستم، تهران: انتشارات هرمس.
دفت، ریچارد ال (1389) تئوری و طراحی سازمان (مترجمان: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی)، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
دهخدا، علی اکبر (1377) لغت‌نامه، جلد یازده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رابینز، استیفن پی. (1390) تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)، چاپ سی و سوم، ترجمۀ سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: انتشارات صفار.
 سالنامه آماری کشور (1395)، آمارنامه ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران.
فراستخواه، مقصود (1395)، ما ایرانیان؛ زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی، چاپ یازدهم، تهران: نشر نی.
فرهنگی، علی اکبر (1395) ارتباطات انسانی، جلد اول: مبانی، تهران: نشر رسا.
قاضی‌مرادی، حسن (1392) شوق گفتگو و گستردگی فرهنگ تک‌گویی در میان ایرانیان، چاپ دوم، تهران: نشر دات.
گادیکانست، ویلیام (1396) نظریه‌پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی، جلد اوّل، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
مارموت، مایکل و ویلکینسون، ریچارد (1393) مؤلفه‌های اجتماعی سلامت، چاپ دوم، ترجمه علی منتظری، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
مسعودنیا، ابراهیم (1394) جامعه شناسی پزشکی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
هابرماس، یورگن (1392) کنش ارتباطی، چاپ دوم، ترجمۀ کمال پولادی، تهران: انتشارات روزنامه ایران.
 
 
 Bond, M.H. (1991). Chinese values and health: A cultural-level examination. Psychology and Health: an International Journal, 5, 137-152.
Cockerham, W.C. (2013). Bourdieu and an Update of Health Lifestyle Theory. In: Cockerham, W.C: Medical Sociology on the Move: New Direction in theory. Springer, 127-154.
 Cockerham, W.C. (2005). Health Lifestyle Theory and the Convergence of Agency and Structure, Journal of Health and Social behavior. 46 (1): 51–67.
- Engel, G. (1977). "The need for a new medical model: a challenge for biomedicine." Journal of science, 196 (4286), 129-136.
 Fredrickson, J. W. (1986). The strategic decision process and organizational structure. The Academy of Management Review, 282.
 HALL, E. T. (1976) Beyond culture, Anchor Press.
 Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Sage.
 Hofstede, G. & Bond, M. H. (1984). The Confucius connection: from cultural roots to economic growth. Organizational Dynamics, 16, 4-21.
 James, p. (1998) Organization Structure, Pacific Sociological Review, 20(2), April.
 Keyes, C. L. M., & Shapiro, A. D. (2004) Social Well-Being in the United States: A Descriptive Epidemiology. University of Chicago Press.
Marmot. M. G. & Syme, Leonard (1976) Acculturation and coronary heart disease in Japanese-Americans, American  Journal of Epidemiology, 104,3, 225-247.
 Matsumoto, D. & Kouznetsov, N. & Ray, R. & Ratzlaff C. & Biehl, M. & Raroqu, J. (1999), Psychological Culture, Physical Health and Subjective Well-being, Journal of Gender, Culture and Health, Vol.4,No.1.
 Rahim, afzalur (2002) Toward a theory of managing organizational conflict, The International Journal of Conflict Management, 3, 206-235.
 Seikkula, J. & Trimble, D. (2005), “Healing Elements of Therapeutic Conversation: Dialogue as an embodiment of Love, Journal of Family Process, 44, 4, 461–475.
 Thoits, Peggy A. (1994) Stressors and problem-solving: the individual as psychological activist. Journal of Health and social behavior, 35, 2: 60-143.
 Triandis, H.C, & Bontempo, R. & Villareal, M. J. &  Asai, M.& Lucca,N.(1988). Individualism and collectivism: Cross-cultural perspectives on self-ingroup' relationships. Journal of Personality and Social Psychology,4,323-338.
 Webster’s new world of the American language (1989), 434.
Wills, T.A. Gibbons, F.X,. Gerrade, M.Murry, V., and brody, G. (2003)”Family communication and religiosity  related to substance use and sexual behavior in early adolescence.” Psychology of Addictive Behaviors, 17: 312-323.
 World Health Organization (WHO). (2001). Mental health: New understanding, new hope. Geneva, Switzerland: World Health Organization.
 World Health Organization (2019) Mental health atlas 2017: resources for mental health in the eastern Mediterranean region.
World Health Organization (2019) Social determinants of health: the solid facts. Second edition. WHO Regional office for Europe, Copenhagen. 31P.
 Zambara, Webster (2015) Community Healing Manual: A training manual for Zimbabwe, Institute of Justice and Reconciliation / Peacebuilding Network of Zimbabwe.