مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشکده چندرسانه ا ی دانشگاه هنراسلامی تبریز

چکیده

این پژوهش مطالعه‌ای از نوع توصیفی تحلیلی به منظور بررسی رابطه انجام بازی‌های رایانه‌ای با مولفه‌های هوش هشتگانه گاردنر است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان سال آخر دانشگاه هنر اسلامی تبریز بودند که از بین آنها 100 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی و طبقه بندی شده در هفت رشته تحصیلی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه گاردنر و پرسشنامه شامل متغیرهای مربوط به بازی‌های رایانه‌ای بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، خی‌دو، آنالیز واریانس یکطرفه و تی مستقل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد نوع بازی‌های انجامی با هوش منطقی و فضایی رابطه معنادار دارد. همچنین میزان ساعات انجام بازی‌های رایانه‌ای در طول روز با هوش فضایی رابطه خطی مثبت معناداری داشت ولی با سایر مولفه‌های هوش رابطه‌ای نداشت. بین نحوه انجام بازی‌های رایانه‌ای و مولفه‌های هوش هشتگانه رابطه‌ای مشاهده نشد. نتایج نشان داد ساعات و نوع باری‌های انجامی با جنسیت رابطه دارد و میانگین ساعات شبانه روزی انجام بازی‌های رایانه‌ای در بین پسران بیش از دختران است. ضمنا دختران بیشتر به تنهایی و به انجام بازی‌های سرگرم کننده و پسران بیشتر با دوستان و به انجام بازی‌های جنگی می‌پردازند. بین میزان ساعات روزانه صرف شده برای انجام بازی‌های رایانه‌ای و عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز رابطه خطی منفی موجود بود.

کلیدواژه‌ها