مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشکده چندرسانه ا ی دانشگاه هنراسلامی تبریز

چکیده

این پژوهش مطالعه‌ای از نوع توصیفی تحلیلی به منظور بررسی رابطه انجام بازی‌های رایانه‌ای با مولفه‌های هوش هشتگانه گاردنر است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان سال آخر دانشگاه هنر اسلامی تبریز بودند که از بین آنها 100 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی و طبقه بندی شده در هفت رشته تحصیلی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه گاردنر و پرسشنامه شامل متغیرهای مربوط به بازی‌های رایانه‌ای بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، خی‌دو، آنالیز واریانس یکطرفه و تی مستقل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد نوع بازی‌های انجامی با هوش منطقی و فضایی رابطه معنادار دارد. همچنین میزان ساعات انجام بازی‌های رایانه‌ای در طول روز با هوش فضایی رابطه خطی مثبت معناداری داشت ولی با سایر مولفه‌های هوش رابطه‌ای نداشت. بین نحوه انجام بازی‌های رایانه‌ای و مولفه‌های هوش هشتگانه رابطه‌ای مشاهده نشد. نتایج نشان داد ساعات و نوع باری‌های انجامی با جنسیت رابطه دارد و میانگین ساعات شبانه روزی انجام بازی‌های رایانه‌ای در بین پسران بیش از دختران است. ضمنا دختران بیشتر به تنهایی و به انجام بازی‌های سرگرم کننده و پسران بیشتر با دوستان و به انجام بازی‌های جنگی می‌پردازند. بین میزان ساعات روزانه صرف شده برای انجام بازی‌های رایانه‌ای و عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز رابطه خطی منفی موجود بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Association between computer games and multiple intelligence in students

نویسنده [English]

  • Fatemeh Golfarshchi

چکیده [English]

This study was a descriptive-analytic study to investigate the relationship between playing computer games with the eight components of Gardner's intelligence. The statistical population of this study was the students of Tabriz Islamic Art University, 100 of them which were studying in seven fields, were selected by using random sampling and classified. Data were collected by using Gardner questionnaire and questionnaire containing variables related to computer games. The SPSS software, Pearson correlation coefficients, Independent t-tests, ANOVA and Chi-square test were used for analyzing the data.
The results showed that the type of games performed has a significant relationship with logical and spatial intelligence. Also there is a significant positive relationship between the hours of playing computer games with spatial intelligence, but they haven’t relationship with other components of intelligence. There was no relationship between the how to play games and the eight components of intelligence. The results also showed that the hours and type of games performed were related to gender and average of times which boys playing game was higher than girls. Girls also spend more time alone playing fun games, and boys playing with friends and fighting games. Also there was a negative relationship between the amount of doing computer games and students' academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Computer games
  • Multiple intelligence
  • Student