مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه‌ای،واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 گروه مدیریت رسانه وارتباطات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده

امروزه همه جنبه‌های زندگی مردم مرتبط با رسانه های اجتماعی است. آمارهای رسمی نشانگر سپری شدن وقت زیاد بخش قابل توجهی از افراد در میان این رسانه‌ها است. سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) نیز مانند دیگر سازمان‌ها، رسانه‌های اجتماعی را برای باقی ماندن در محیط رقابتی و جذب و مدیریت ذی نفعان خود از قبیل: خیرین، داوطلبان، خدمت‌گیرندگان، مدیران وکارمندان استفاده می‌کنند. توسعه روابط موثرتر با ذی نفعان در سمن‌ها، نیازمند استراتژی متناسب برای استفاده از رسانه های اجتماعی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه ای، از نظر ماهیت توصیفی و به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. جامعه آماری شامل خبرگان و ذی نفعان در دو حوزه رسانه‌های اجتماعی و سمن‌ها است ،که با روش اشباع تئوریک از 13 نفر مصاحبه عمیق گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان می دهد: در ایران به دلیل موانع مختلف و محدودیت‌های فیلترینگ، اینستاگرام اصلی‌ترین رسانه اجتماعی مورد استفاده سمن‌ها است و از دیگر رسانه‌های اجتماعی به صورت مکمل، با فاصله قابل تأملی بهره‌گرفته می‌شود. یافته‌های این پژوهش برلزوم اصلاح ساختار ارتباطی در سمن-ها، افزایش دانش جامع‌نگر به کارکردهای رسانه‌های اجتماعی، شناخت و تفکیک ویژگی‌های گروه‌های مختلف ذی نفع و شبکه‌سازی آنها در جهت اهداف خیریه‌ها تاکید دارد. در این پژوهش دریافتیم با توجه به تفاوت های زیرساختی اعم از فن‌آوری ، محدودیت‌های جغرافیایی ، تفاوت‌های دانشی و آمادگی‌های فرهنگی و فردی یک استراتژی ارتباطی عمومی قابل تعمیم وجود نداشته و بکارگیری استراتژی ارتباطی اقتضایی و تعاملی هدفمند با ذی نفعان توصیه می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian nonprofit organizations (charities) and stakeholders in social media A qualitative study of communication patterns

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Najafizadeh 1
  • ALI Rabie 2
  • Aliakbar Farhangi 3

1 Kish university

2 Payamnoor

3 Tehran university

چکیده [English]

Today many individual’s lives have been affected by social media in all aspects. Official statistics prove that a significant number of people spend a huge amount of time in social media. NGOs, like other organizations, use social media to stay competitive and attract and manage their stakeholders, such as donors, volunteers, managers, and employees. Developing more effective stakeholder relationships in NGOs requires a more suitable and relevant strategy for using social media. This research has been done in terms of applied-developmental purpose, in terms of descriptive method and qualitative content analysis method. The statistical population includes experts and stakeholders in the two fields of social media and non-governmental organizations. 13 people were interviewed in-depth by the theoretical saturation method. In Iran, due to various barriers and limitations of using many social media platforms, Instagram has been the main used social media platform by NGOs, yet other social media platforms are used as complementary tools with less engagement rates than Instagram. This study research emphasizes the need and the importance to reform the strategy and structure in non-governmental organizations, to the increase the comprehensive knowledge of social media communication, to identify and differentiate the characteristics of different stakeholders and build a network of them for charity purposes. In this study, we found that there is no general public communication strategy due to infrastructural differences including technology, geographical constraints, differences in knowledge, and cultural and individual preparations and to use a contingency and targeted interaction strategy with the stakeholders is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'Social media'
  • ' NGO'
  • ' communication model'
  • 'Instagram'
  • 'strategy'
خانیکی، هادی وخجیر، یوسف (1398)، گفتگو در شبکه‌های اجتماعی مجازی (تحلیل سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط). مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره15، ص 3
عقیلی، سید وحید و قاسم زاده عراقی، مرتضی (1394)، رسانه‌های اجتماعی، چیستی، کارکردها، چالشها. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هشتم/شماره اول، ص 3
مبشر راد، فاطمه و غنبر تهرانی، نسیم (1397). عوامل تأثیرگذار بر کارکرد رسانه‌های اجتماعی در تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه، فصلنامه مطالعات مدیریت هوشمند کسب و کار، دوره 6، ص 2
 
Balser, D. , & McClusky, J (2005). Managing stakeholder relationships and nonprofit
organization effectiveness. Nonprofit Management & Leadership, 15 (3) , 295-315.
Denzin N. K. & Lincoln Y. S (1994) Introduction: Entering the field of qualitative research. In Denzin NK, Lincoln YS (Eds) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, Sage Publications.
Flick, Uwe (2009). An Introduction to Qualitative Research (4th Edition) , Thousand Oaks, Sage Publications
Flick, Uwe (2018). Doing Triangulation and Mixed Methods (2nd Edition) , Thousand Oaks, Sage Publications.
Grunig, J. E. , & White, J (1989). Public Relations Theory. New Jersey. Hansen, M (1999). The search-transfer problem: The role of weakties in sharing knowledge across organization subunits. Ad-ministrative Science Quarterly, 44 (1) , 82—85.
Hung, C. J. F (2002). The interplays of relationship types, relationship cultivation, and relationship outcomes: How multinational and Taiwanese companies practice public
relations and organization-public relationship management in China (Doctoral
dissertation, University of Maryland, College Park).
Kaplan, A. M. , & Haenlein, M (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53, 59–68.
 Landers, R. N. , & Schmidt, G. B (2016). Social Media in Employee Selection and Recruitment:
An Overview. In R. N. Landers & G. B. Schmidt (Eds. ) , Social media in employee
selection and recruitment. Cham, Switzerland: Springer.
Lovejoy, K. , & Saxton, G. D (2012). Information, community, and action: how nonprofit organizations use social media*. Journal of Computer‐Mediated Communication,
17 (3) , 337-353.
Miller, B (2009). Community fundraising 2. 0—the future of fundraising in a networked
society?. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 14 (4) ,
365-370.
Shi, Wanzhu, "Social Media and Stakeholders' Relationship in Nonproft Organizations" (2017). Electronic Teses and Dissertation. 5417.
Schneider, J (2009). Organizational social capital and nonprofits. Nonprofit and Voluntary
Sector Quarterly, 38 (4) , 643-662.
Tufts, S. H. , Jacobson, W. S. , & Stevens, M. S (2015). Status Update: Social Media and Local Government Human Resource Practices. Review of Public Personnel Administration, 35 (2) , 193-207.