مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد شاهرود

چکیده

هدف پژوهش حاضر، نقش عوامل زمینه‌ای رسانه‌های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت ورزشی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده، از نظر نوع جزو تحقیقات همبستگی می باشد که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان شهرستان سبزوار انتخاب شد و برای نمونه گیری در مجموع 400 پرسشنامه منطبق با نوع روش شناسی مطالعه توزیع شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته تمایل به گذران ورزش و کارکردهای رسانه‌های اجتماع بهره گرفته شد و در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و آزمون رگرسیون به شیوه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عوامل زمینه‌ای رسانه‌های اجتماعی مجازی با تمایل به ورزش رابطه مثبت و معناداری برقرار است. ضریب همبستگی برابر با 48/0 و ضریب تبیین برابر با 22/0 می‌باشد و می‌توان گفت 22 درصد از تغییرات تمایل به ورزش از طریق عوامل زمینه‌ای رسانه‌های اجتماعی مجازی تببین می شود. با توجه به اینکه از بین این عوامل مشارکت اجتماعی و اطلاع رسانی بیشترین تاثیر بر تمایل به ورزش را دارا می باشند، می توان گفت در صورتی که رسانه ها بتوانند برنامه های جمعی را در راستای اجرای همایش های ورزشی و پیاده روی های عمومی ورزشی در سطح شهر به عموم مردم اطلاع رسانی نمایند می‌توانند باعث افزایش انگیزه مشارکت ورزشی مردم می‌گردند.

کلیدواژه‌ها

 
ابراهیمی، بهروز؛ الفتی، فروغ (1400). اثر هشت هفته تمرینات هوازی به صورت مجازی بر شادکامی، ارتباطات اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر غیرفعال در دوران کرونا، 5 (3)، 294-300.
احمدی نوده، خدابخش؛ عبدالمالکی، هادی؛ آزادمرزآبادی، اسفندیار و رییسی، فاطمه (1389). کیفیت گذراندن اوقات فراغت و رابطه آن با آسیب پذیری فرهنگی و اجتماعی در بین خانواده های نظامی، روانشناسی نظامی، 1 (2)، 1-12.
افتاده، جواد (1391) «تفاوت بین رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی»، نشریه علوم اجتماعی، شماره 56.
ایرج پور، علیرضا؛ مجرد، ناهید؛ دباغ رضاییه، فرامرز. (1395). بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه ای کشور. مدیریت و توسعه ورزش، 5(2)، 36-52
پارسامهر، مهربان، بلگوریان، مستانه و سعیدی مدنی، محسن (1392) «بررسی رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان نوجوانان»، نشریه مدیریت ورزشی، 5 (2)، 127-109.
جاوید، مجید و اسدی، حسن (1396). نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 9 (4)، 29-43.
جوادی، سعید (1396) «نقش المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در سلامت اجتماعی و انگیزه مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه مدارس»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع).
حمید پور، هاله و شتاب بوشهری، سیده ناهید (1394) «نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان» مجله مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 2 (8)، 60-48.
خجیر، یوسف و خانیکی، هادی (1398) «گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی مجازی (تحلیل سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط)». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(54)، 77-53.
دادگران، محمد (1387) مبانی ارتباطات جمعی. تهران: انتشارات فیروزه.
رعیت، امین، زینی‌زاده، مهوش و عمادی، سمیه (1394) «تاثیر بازار یابی رسانه‌های اجتماعی: تأثیر وضعیت به روز‌رسانی واتس آپ در یک رویداد ورزشی فوق برنامه دانشگاهی»، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 2 (8)، 46-38.
روزبان، فرناز؛ دامغانیان، حسین؛ فرهنگی، علی اکبر و رستگار، عباس علی. (1398) «استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه‌های اجتماعی مجازی»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(54)، 126-103.
زردشتیان، شیرین، حسینی، مریم و کریمی، جواد (1395) «بررسی نقش رسانه‌های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی»، نشریه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 4 (2)، 20-13.
سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (1382) «سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور»، مصوبه جلسه مورخه 9/6/82 هیأت محترم وزیران.
سنائی، نقی و شرف‌الدین، سیدحسین (1396) «مفهوم کاوی اوقات فراغت با رویکرد اخلاق اسلامی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی»، پژوهش نامه اخلاق، 10 (35)، 102-79.
شایان‌راد، لیلا ‌(1391) «رابطه نحوه گذراندن اوقات فراغت و آمادگی جسمانی داش آموزان دختر دوره متوسطه شهر قزوین»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور قزوین.
شعبانی، عباس و رضایی صوفی، مرتضی (1394) «بررسی تأثیر رسانه‌ها بر ورزش همگانی و تفریحی». مجله مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 3 (9)، 29-24.
شعبانی، عباس، غفوری، فرزاد و هنری، حبیب (1390) «بررسی چالش‌های ورزش همگانی در ایران»، مجله مدیریت ورزش پژوهش در علوم ورزشی، 10، 26-13.
شیرخدایی، میثم؛ فرزان، فرزام؛ عالم طلب پشتیری، سیده سعیده. (1396). بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت‌بال). پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 13(26)، 15-26
صادقیان، زهرا، حسینی، سید عماد و فرزان، فرزام (1393). «بررسی نقش رسانه‌های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی»، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 10 (20)، 35-44.
صادقی شاهدانی، مهدی؛ صاحب هنر، حامد؛ عظیم‌زاده آرانی، محمد و حسینی دولت‌آبادی، سیدمهدی (1391) «بررسی اثر شوک های پولی بر متغیر های کلان اقتصادی با استفاده از روش BVAR: مطالعه موردی ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی در ایران، 1 (4) 50-37.
صیادی، علی، حیدری نژاد، صدیقه و بزرگ امید، مهدی (1395) «بررسی نقش چهارگانه رسانه‌ها در ترویج ورزش دانشجویی»، نشریه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 4 (14)، 29-21.
طلوعی اشلقی، عباس، پاشائی، محمود و مدبری کلیانی، رحیم (1389) «نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش شهروندی (همگانی)»، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 2 (2)، 192-181.
علی آبادی، سعید، سجادی، سید نصرالله، قاسمی، حمید و کردی، محمدرضا (1397) «نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی و ارائه الگو»، مطالعات مدیریت ورزشی، (22)، 4. 49-57
فتحی‌نیا، محمد و علیزاده، عبدالرحمان (1384) «خشونت گرایی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه‌ها در کنترل آن»، نشریه سنجش و پژوهش، مرکز تحقیقات صدا و سیما. 12 (42 و 43)، 81-105.
قاسمی، حمید (1386) «بررسی نقش رسانه‌های گروهی در توسعه ورزش کشور»، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
قاسمیان، فرحناز (1398). تأثیر دنیای مجازی بر رفتار ورزشی دانش ‌آموزان: ورزش‌ پذیری یا ورزش‌ گریزی، نشریه رشد، قابل دسترس در: www.roshdmag.ir/fa/article/23240
قره، محمدعلی (1391). نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 10، 113-122.
معمار، ثریا، عدلی پور، صمد و خاکسار، فائزه (1391) «شبکه‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1 (4)، 176-155.
ناجی، محمدرحیم، (1389)، بررسی رابطه بین میزان تمایل به ورزش و ابعاد روانشناختی پسران غیرورزشکار، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه پیام نور بیرجند.
Ballard, M., Gray, M., Reilly, J., & Noggle, M. (2009) "Correlates of video game screen time among males: body mass, physical activity, and other media use". Eating behaviors, 10(3), 161-167.
Bravo, R., Buil, I., de Chernatony, L., & Martínez, E. (2017) "Managing brand identity: effects on the employees". International Journal of Bank Marketing, 35(1), 1–34.
Chinomona, R. (2016) "Brand communication, brand image and brand trust as antecedents of brand loyalty in Gauteng Province of South Africa". African Journal of Economic and Management Studies, 7(1), 1-28.
Clark, J. S., & Maher, J. K. (2019) "Exploring the Relationship between Sport Fan Identification and Addiction to Digital Sports Media". In Multigenerational Online Behavior and Media Use: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1018-1030) IGI Global.
Dhonde, B. M., & Patil, V. N. (2013) "Role Of Mass Media In Progress Of Physical. Indian". Streams Research Journal, 2 (8), 1-4.
Gallistl, V., & Nimrod, G. (2020) Media-Based Leisure and Wellbeing: A Study of Older Internet Users. Leisure Studies, 39(2), 251-265.
Gamboa, A. M., & Gonçalves, H. M. (2014) "Customer loyalty through social networks: Lessons from Zara on Facebook". Business Horizons, 57(6), 709-717.
Ghorbani, M. H., & Mousavirad, S. T. (2017) Develop a Model for the Elders' Leisure Time. Rev. Eur. Stud., 9 (1), 279.
Hamer, M., Weiler, R., &Stamatakis, E. 2014. Watching sport on television, physical activity, and risk of obesity in older adults. BMC Public Health, 14(1), 1-4.
Huang, S. Y., Chiu, W. S., Lin, C. H., & Lin, K. W. (2019) "research on the marketing and public relations effect and sport event satisfaction of the Taipei" 2017 universiade. European Journal of Physical Education and Sport Science.
Hudson, S., Roth, M. S., Madden, T. J., & Hudson, R. (2015) "The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees". Tourism management, 47, 68-76.
James, J. D. (2011) "Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework". Sport Management Review, 14(1), 33-41.
Lim, J. S., Hwang, Y., Kim, S., & Biocca, F. A. (2015) "How social media engagement leads to sports channel loyalty: Mediating roles of social presence and channel commitment". Computers in Human Behavior, 46, 158-167.
López-Carril, S., Anagnostopoulos, C., & Parganas, P. (2020) Social media in sport management education: Introducing LinkedIn. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 27, 100262.
Mull, R. F., Bayless, K. G., Ross, C. M., & Jamieson, L. M. (1997) "recreational sport management", human kinetics, 202
Newman, T., Peck, J., & Wilhide, B. (2017) Social media in sport marketing. Routledge.