مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

3 هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

چکیده:
در این تحقیق با تحلیل نظریه ارزش نمایشی بنیامین و مؤلفه‌های اصلی نظریه ریزوماتیک دلوز، عکاسی خبری در بستر شبکه‌های اجتماعی بررسی شد. اهمیت و ضرورت تحقیق به سبب پدید آمدن بستر جدید تکنولوژیک در فضای مجازی (شبکه‌های اجتماعی) در تغییر تعاریف و کارکردهای عکس خبری و عکاسی خبری است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که مهم‌ترین شاخصه بستر شبکه اجتماعی برای عکاسی خبری، ظهور مفهوم فردیت و همچنین تکثر در جهت از بین بردن روایت برتر (روایت غالب) است. در این فضا، عکس عبور از ساختارها و چارچوب‌های خبری را تجربه می‌کند و نمایشی که توسط بازتولید مکانیکی از واقعیت صورت می‌گیرد، به‌نوعی رابطه مردم با مردم را تأیید می‌کند. در این رویکرد عکاسی خبری به ژورنالیسم نوشتاری یا خبرگزاری‌ها بی‌نیاز است و رابطه عکس با واقعیت صرفاً با هنر و ذهنیت عکاس در پیوند است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده بر اساس داده‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی سامان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

افشار مهاجر، کامران (1387) گرافیک مطبوعاتی، تهران: سمت.
امینی، شیدا، (1388) بحثی در نسبت تکنولوژی و هنر، روزنامه قدس، 14 شهریور
بارت، رولان (1389) پیام عکس، ترجمه راز گلستانی فرد، نشر مرکز، تهران.
بلاف، هالا (1375) فرهنگ دوربین. ترجمه رعنا جوادی. تهران: سروش.
بودریار، ژان، (1381) در سایه اکثریت‌های خاموش، ترجمه پیام یزدان‌جو، تهران، مرکز.
ریحانی، پگاه (1381) بررسی تطبیقی شاخه‌های عکاسی مطبوعاتی (فتوژورنالیسم)، پایان‌نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته عکاسی به راهنمایی حسن دزواره. تهران، دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی.
سونسون، گ (1391)  نشانه‌شناسی عکاسی، در جستجوی نمایه، ترجمه مهدی مقیم نژاد، چاپ دوم، علم، تهران.
شور، استیون (1391)  ماهیت عکس‌ها، ترجمه مهدی بایرام نژاد، چاپ سوم، مرکب سپید، تهران.
 صادقلو، محمود (1379) «فتوژورنالیسم، عکاسی خبری یا عکاسی مطبوعاتی ». روزنامه حیات نو، سال اول،
27 دی 1379 ، شماره 186
عباسی، اسماعیل (1389) خطری که فتوژورنالیسم را تهدید می‌کند، روزنامه شرق، شمار پیاپی 1020 ،
یکشنبه 3 مرداد 1389
 گراندبرگ، اندی (1392) بحران واقعیت؛ در باب عکاسی معاصر، ترجمه مسعود ابراهیمی مقدم و مریم لدنی، فرهنگستان هنر، تهران.
کوبر، کنت (1387) فتوژورنالیسم، ترجمه: اسماعیل عباسی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
کولبروک، کلر (1387)، ژیل دولوز، مترجم: رضا سیروان، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
لاینز، ناتان (1389) عکاسان و عکاسی. مترجمان: وازریک درساهاکیان و  بهمن جلالی. تهران: سروش.
ولز، لیز (1390) عکاسی: درآمدی انتقادی. ترجمه محمد نبوی و دیگران. تهران: مینوی خرد.
یحیایی، خسرو (1373) عکس‌های خبری خواننده را به محل رویداد می‌کشاند، فصلنامه رسانه، ویژه‌نامه آموزشی شماره 1
 
Benjamin, walter. (1969) Illumination, Translated by Harry Zohn. Schocen books, New York
Caple, H, & S. Knox. J (2015) a framework for the multimodal analysis of online news galleries makes a good picture gallery? , Social semiotics
Deleuze,Gilles,  &  Guattari,  Felix  (1987). Athousand  Plateaus:  Capitalism  and Schisophrenia  (Brian  Massumi,  Trans.).  Minneapolis:  University  of  Minneasota Press.
Derrida, J (1982), Margins of Philosophy, trans. Alan Bass, The Harvester Press.
Kobre, Kenneth (2008) Photojournalism, Sixth Edition: The Professionals' Approach , Focal Press.
 McLuhan , Marshall , (1964) Understanding Media:The Extensions of Man , New American Library , New York
Shields, R. (1991) , Places on the Margin: Alternative Geographies of Modernity, ‎  London: Routledge