مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد (نویسنده مسئول)

2 استاد گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

سرودهای ملی به همراه پرچم مهم‌ترین نمادهای ملی کشورها هستند و از نظر رتبه بندی در دسته الف نمادهای ملی قرار می‌گیرند. از این رو کشورها در انتخاب سرودهای ملی دقت نظر ویژه‌ای دارند. هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه‌ای مفاهیم اساسی سرود های ملی کشورهای ایران، روسیه و فرانسه است. سه کشوری که با سه ایدئولوژی متفاوت سه انقلاب مهم عصر مدرن را پشت سر گذاشته اند. با توجه به اهمیت سرودهای ملی به عنوان یکی از نمادهای ملی در دولت‌های مدرن، در این مقاله به بررسی مفاهیم اساسی مندرج در سرود ملی سه کشور پس از وقوع انقلاب اشاره شده است و سعی شده است بر اساس روش تحلیل مضامین با تاکید بر شبکه مضامین و روش مقایسه‌ای با استفاده از ابزار فیش برداری از منابع مرتبط به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که مفاهیم اساسی و ارزشی- انقلابی در سرودهای ملی ایران، فرانسه و روسیه کدامند و وجوه تفاوت و تشابه آنها در این باره چیست؟

کلیدواژه‌ها

 
حیدری، علی و نپازی، نوذر (1395) بازتاب تفکرات دفاعی و هجومی ایران و آمریکا در سرودهای ملی، دوفصلنامه ادبیات پایداری. سال هشتم. ش پانزدهم. پاییز و زمستان 1395. صص 170- 147.
خبرگزاری تسنیم (1391) گپ کوتاه تسنیم با سازنده سرود ملی ایران. فردا؛ آخرین عمل جراحی بیگلری‌پور/ موسیقیدانی که امام برایش دعا کرد . 25 آذر 1391. بازنشانی در: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1391/09/25/5045
 
درخشه ، جلال، افتخاری، اصغر و ردادی، محسن (1394) تحلیلی مضمونی اعتماد در اندیشه آیت الله خامنه‌ای، جستارهای سیاسی معاصر. دوره 6. ش 17. پاییز 1394. صص 72-53.
دهقانی فیروزابادی، سید جلال الدین (1385) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سمت.
سایت خامنه‌ای دات آی آر (1392) سرود ملی جمهوری اسلامی چگونه تغییر کرد؟ گزارشی درباره‌ی چگونگی تغییر سرود ملی جمهوری اسلامی ایران. بازنشانی در: 2/3/1392 http://farsi.khamenei.ir/others-report?id=22964
عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن و محمد شیخ‌زاده (1390) تحلیلی مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارامد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی. سال پنجم. شماره 2. پاییز و زمستان. صص 198- 151.
غفاری هشجین، زاهد؛ احمدی، سیده ملیحه (1394) بازنمایی ارزش‌های انقلابی در دومین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات ملی، تابستان، شماره 64.
فرازمند، حسین (1394) شرحی بر چگونگی شکل‌گیری سرود ملی کشور شد جمهوری اسلامی به‌ پا، روزنامه اطلاعات، سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴. 
فرقانی، محمد‌مهدی و اکبرزاده جهرمی، سید جمال الدین‌ (1393) جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریال‌های کیف انگلیسی و مدار صفر درجه، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. دوره 10. ش 37. زمستان 1393. صص 42-11.
کمالی، یحیی (1397) روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری عمومی، دوره 4. تابستان، صص 208-189.
گلدستون، جک (1385) مطالعات نظری تطبیقی در باب انقلاب‌ها، تهران: انتشارات کویر.
مرشدی‌زاد، علی (1387) نمادها و آیین‌ها در ایران پس از انقلاب و نقش آنها در همبستگی ملی، فصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، ش 36، زمستان، صص 98-73.
 
Belloc, Hilaire. (1911). The French Revolution. London: Williams and Norgate.
Bester, David. (2011). Song and struggle: “The Internationale”. Retrieved from: http://www.peoplesworld.org/article/song-and-struggle-the-internationale/
Bohlman, Philip Vilas. (2004).The Music of European Nationalism: Cultural Identity and Modern. Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, ©2004. https://books.google.com/books?id=fkQf7k2OaDcC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Castoriadis, C. (1987). The Imaginary Institutions Of Society. Cambridge: Polity Press.
Cerulo, Karen A.  (1989). “Sociopolitical Control and the Structure of National Symbols: An Empirical Analysis of National Anthems”. Social Forces. Vol. 68, No. 1 (Sep., 1989), pp. 76-99.
Cipriani .Frank Domenico. (2018). 'TO TALLY BADASS MUSIC' - THE SOVIET NATIONAL ANTHEM AS A COMMUNICATION DESIGN. GESJ: Musicology and Cultural Science 2015| No.2 (12). Retrieved from: file:///D:/article%20dr%20ghafari/2584.pdf
Cohen, Anthont p. (1995). The Symbolic Construction of Community. London and New York: University of Manchester.
Crawford, Katlyn Marie. (2011). France and the United States: Borrowed and Shared Ntional Symbols. Thesis Prepared for the Degree of MASTER OF ARTS. UNIVERSITY OF NORTH TEXAS. Retrieved from: file:///D:/article%20dr%20ghafari/art/thesis.pdf
Cusack, I. (2005) “African National Anthems: ‘Beat the drums, the red Lion has roared’ ”. Journal of African Cultural Studies
Daughtry, J. M. (2003). “Russia's new anthem and the negotiation of national identity”. Ethnomusicology. 47(1), 42-67.
Dufourg, Frédéric. (2003). La Marseillaise. Paris: Éditions du Félin.
ELGENIUS, GABRIELLA. (2005). EXPRESSIONS OF NATIONHOOD: NATIONAL SYMBOLS AND CEREMONIES IN CONTEMPORARY EUROPE. London: University of London
Fiaux, Louis. (2013). “La Marseillaise”: son histoire dans l’histoire des Français depuis 1792. Paris: Librairie Charpentier et Fasquelle, 1918. Print.
Gilboa, Avi; Ehud, Bodner. (2009). What are your thoughts when the national anthem is playing? An empirical exploration. Psychology of Music 37. originally published online 15 May 2009.  Available in: https://doi.org/10.1177/0305735608097249
Gluckstein, Donny. (2008). “Decyphering The Internationale: the Eugène Pottier code”. Retrieved from: http://isj.org.uk/decyphering-the-internationale-the-eugene-pottier-code/
Jack S. Levy and William R. Thompson(2011) The Arc of War. Chicago: University of Chicago Press.
Kevin D. Aslan, (2017). “How is the French National Anthem, La Marseillaise, used today?”. Retrieved from:  https://www.quora.com/How-is-the-French-National-Anthem-La-Marseillaise-used-today
Kokolo, Madzouka B. (2015). Militaristic national anthems and public ethics Is it about time to revise La Marseillaise? Major research paper submitted to the Faculty of Human Sciences and Philosophy, School of Public Ethics, Saint Paul University, in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in Public Ethics. Ottawa, Canada.
Kolsto, Pal., (2006). “National symbols as signs of unity and division”. Ethnic and Racial Studies. 29(4); 676-701
Kots, A. (1902). “The Internationale, (electronic translation)”. Retrieved from: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/index.htm, accessed Dec. 2013.
Kyridis, Argyris; Mavrikou, Anna; Zagkos, Christos; Golia, Paraskevi; Vamvakidou, Ifigenia & otopoulos, Nikos (2009). “Nationalism through state constructed national symbols. The case of the national anthems. Article”. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences: Annual Review. 4(6):1-14 · January 2009. Available in: www.socialsciences-journal.com
Languedoc. (n.d.). “Living in the Languedoc: Central Government: French National Anthem: The Marseillaise”. Retrieved from: http://www.midi-france.info/06141202_marseillaise.htm
 Lestz, Margo: (2018). "The Marseillaise: The French National Anthem". Retrieved from: https://curiousrambler.com/2018/07/13/the-marseillaise-the-french-national-anthem/
Levy, Jack and William R Thompson. (2010). Causes of War. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010.
Likhacheva,Yulia.,(2009). “Nation–Building in Contemporary Russia analysis of National Anthem”. Social Forces 68(1): 76-99.
Marshall, Alex (2015). ‘Why la marseillaise is the only song that matters right now’ http://www.bbc.com/culture/story/20151117-why-la-marseillaise-is-the-only-song-that-matters-right-now. 17 November 2015
Price, R. (2007). ‘Russian nationalism: creating a civic identity’. Groundings, Glasgow University Dialectic Society, Retrieved from http://eprints.gla.ac.uk/3726/1/price3726.pdf
Richard. Bernard (2009). ‘La Marseillaise: asong of the war a song of the freedom’ http://www.cheminsdememoire.gouv.fr
Shtan'kola, M. A.; Skvortsova1, V. N.; Shcherbinin2, A. I.; Rudneva1, Elena L. & Spichenko Tatyana A. (2016). ‘The origins of Japanese national symbols’. SHS Web of Conferences 28. 01094. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). P 2
Soboleva, N. A. (2009). ‘The Composition of State Anthems of the Russian Empire and the Soviet Union’. Russian social scince Review. Vol. 50. No. 2. March-april. Pp 67-94.
Stanford.edu. “Russia and The Other: A Cultural Approach. Slavic 194 (Fall 2003) Note on the Anthem History”. Available from: https://web.stanford.edu/class/slavgen194a/hymn/anthem_history.htm
Volume 17, 2005 - Issue 2.
Toader-Williams, Adrian (2017). National identity and symbols; hidden aspects of USA, European Union, French, Hungarian and Romanian National Anthems.published in „EURÓPAI IDENTITÁS(OK), IDENTITÁSOK EURÓPÁBAN” „IDENTITÉ(S) EUROPÉENNE(S), IDENTITÉS EN EUROPE” „EUROPÄISCHE IDENTITÄT(EN), IDENTITÄTEN IN EUROPA” Pages 269-287. NationalIdentityNationalAnthems-AdrianTOADER_WILLIAMS1706282217BOOK-emailedtextfrombook1.pdf
Yegorov, Oleg. (2018), “What is the puzzling story behind Russia’s national anthem?” Available from: https://www.rbth.com/history/327753-russian-national-anthem
YuChen,. (2010). An empirical study of Hispanic American national anthems. The University of Texas at Austin.