مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز؛

2 عضو هیأت علمی ،گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش به تغییر کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس الگوی هافستد اجرا شده است. از بین کارکنان شاغل در دانشگاه شهید چمران اهواز، تعداد ۲۶۵ نفر بر اساس جدول مورگان و کرجسی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند. با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد با ضریب پایایی (72/0) و پرسشنامه گرایش به تغییر میچ مک کریمون با ضریب پایایی (78/0) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج نشان داد از بین ابعاد فرهنگ سازمانی هافستد فقط بین بعد اجتناب از عدم اطمینان بالا/ پایین با گرایش به تغییر رابطه معنادار داشته و بین ابعاد مردسالاری/ زن سالاری، فردگرایی/ جمع گرایی و فاصله قدرت بالا/ پایین با گرایش به تغییر کارکنان رابطه معناداری مشاهده نشده است. بنابراین، می‌توان گفت که کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز به مردسالاری تمایل بیشتری دارند. با توجه به نتایج به نظر می‌رسد که جامعه کارکنان دانشگاه شهید چمران به سمت جمع‌گرایی حرکت کرده و همکاری بیشتری نسبت به گذشته بین کارکنان مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

 
ایران‌زاده، سلیمان (1395) مدیریت تطبیقی در چهارچوب پارادایم‌های جدید. نشر کتاب‌فروشی مرکز آموزش مدیریت دولتی تبریز: چاپ دهم.
بمبئی‌رو، فاطمه (1385) «رابطه فرهنگ‌سازمانی با رضایت شغلی، فصلنامه علوم تربیتی»، فصلنامۀ تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1 (2)، 120-101.
تقی پور، آذین (1388) بررسی رابطه علی بین فرهنگ‌سازمانی با انگیزش شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی در کارکنان شرکت ملی حفاری. پایان‌نامه ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
جعفری، توحید، و محمد مقیمی (1393) بررسی رابطۀ نگرش‌های فرهنگی و خلاقیت کارکنان. فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 12 (3)، 588-569.
حمیدیان پور، فخریه، مجید اسماعیل‌پورو راضیه زارعی (1395) بررسی تأثیر هوش فرهنگی و سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران بر مقاومت کارکنان در مقابل تغییر. نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، 15، 138-125.
خاچیان، آلیس و هومان منوچهری (1392) «عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت تغییر: یک مطالعه کیفی». فصلنامه پژوهش پرستاری، 8 (29)، 9-1.
دفت، ریچارد. ال (1396) مبانی تئوری و طراحی سازمان، مترجمان: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ دهم: تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سنجری، ملاحت و زهرا لبادی (1397) هوش فرهنگی و فرهنگ‌سازمانی در سازمان‌های امروز. دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 3 (2)، 18-11.
سیدی، مسعود، نیما شهیدی و مریم شعله (1393) رابطه فرهنگ‌سازمانی با خلاقیت و تغییر سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز. فصلنامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5 (10)، 54-39.
شجاعی، منوچهر، فرزاد زیویا، رضا غلامعلی‌زاده و حسن اسماعیلی بیدهندی (1384) «بررسی فرهنگ‌سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشکده‌های فنی و پردیس علوم دانشگاه تهران». مجلۀ فرهنگ مدیریت، 3 (11)، 17-5.
صحت، سعید و نادر مظلومی (1390) ابعاد فرهنگی هافستد و تعداد خسارات در بیمه شخص ثالث اتومبیل. پژوهشنامه بیمه، 26 (1)، 107-87.
عامری‌فر، فرشاد (1386) بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران متوسطه شیراز. پایان‌نامه ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.
عسگری، رضوان (1390) بررسی گرایش به تغییر و میزان استعداد کارآفرینی در بین معلمان موفق و عادی مقطع ابتدایی اصفهان. پایان‌نامه ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
فرجی، اکبر (1389) بررسی مدیریت تغییر و معرفی الگویی جامع و پویا در مدیریت تغییر سازمانی. فصلنامه مدیریت، 24، 38-18.
قنبری، سیروس و علی مرادی (1396) رابطۀ مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر. فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی، 15 (3)، 109-87.
کیخانژاد، مهدی، سعید صفاریان همدانی و فرشیده ضامنی (1397) ارائه مدل فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران. فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی، 12 (2)، 186-173.
محمدپور زرندی، حسین، حمید رحیمیان و محسن طباطبایی مزدآبادی (1393) تبیین نقش فرهنگ در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر. فصلنامۀ علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 3 (9)، 28-15.
محمدی، شراره (1390) ارزشیابی دوره‌های پودمانی دانشگاه علمی- کاربردی بر اساس نیازسنجی بازار کار. پایان‌نامه ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه زاهدان.
مقیمی، محمد (1395) سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی. چاپ چهارم، تهران: نشر ترمه.
منوریان، عباس، محمدحسین قربانی و مسلم شریفی (1387) فرهنگ‌سازمانی با تکیه بر مدل دنیسون. چاپ اوّل، شیراز: دانشگاه شیراز، مرکز نشر.
موسوی، عباس (1385) «تغییر و تحول در سازمان»، مدیریت و آمار. 5 (55)، 40-37.
مهدوی، عبدالمحمد (1388) «الگوها و سازکارهای تحول فرهنگ‌سازمانی»، مجلۀ مصباح مدیریت، 13 (51)، 195-175.
Eby, L, D. , Russell, J. & Gaby, S. (2002) Perception of Organizational readiness for eactors related to employes reaction to the implemention of team – baced selling. Human Relations, 53 )3), 28-419.
Hathaway, P. (2009) Organization and Change. Methods, Models and Theories. Available from: URL:http://www. 12manage. com/i_co. html/.
Hodgson, V. & zaaiman, H. (2003) facilitative project management: constructing a model For integrated change implementation by utilizing case studies S. A. Journal of Human Resource Management, 1 (3), 45-53.
Hofested, G. (1990) Meashring Organizational Culture. ASQ.
Hofstede, G. (1980) Cultures Consequences, Sago Beverly
Jansson, N. (2013) Organizational change as practice: a critical analysis. Journal of Organizational Change Management, 26 (6), 1003-1019.
Jones, R. A. , Jimmieson, N. L. , & Griffiths, A. (2012) The impact of organizational culture and reshaping capabilities on change implementation success: The mediating role of readiness for change. Journal of Management Studies, 42 , 361-386.
Jordao, R. (2014) Organizational culture and post-acquisition changes in management control systems: An analysis of a successful Brazilian case. Journal of Business Research, 67 (4), 542-549.
Lunenburg, M. (2010) Forces for and-Resistance to Organization Change. ational forum of educational Administration and supervision journal, 27 (4), 1094-783.
MdZabid, A, Rashid, Murali. , Azmawani A, Rahman, (2014) The influence of organizational culture on attitudes toward organizational change. Leadership & Organization Development Journal, 25 (2), 161-179.
Pedrit, S. C. (2002) Rethinking resistance and recognizing ambivalence: a multidimensionsl view of attitudes toward organizational change. Academy of Management Review, 25 (4), 28-52.
Raineri, A. B. (2009) Change management practice: impact on perceived change results, Journal of Business Research, 7, 1-7.
Robbins, S. P. (1992) Management, third edition, prentice hall. Journal of Accounting, Organizations and Society, 31, 77-103.
Schermerhorn, J. ; Hunt, J. & Osborn, R. (2005) Organizational Behavior, NewYork: John Wiley & Sons Inc, Ninth Edition.
Schine, E. H. (1990) Organizational Culture. Journal of American Psyschogist. 45, 19-109.
Warrick, D. D. (2017) What leaders need to know about organizational culture. Business Horizons, 60 (3), 395-404.