مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

در آمریکا از اواسط دهه 1960 موضوع بی تفاوتی اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و مطالعات گسترده ای در این باره انجام شد،اما در ایران به تازگی به این موضوع توجه شده و علل وپیامد های آن مورد بررسی قرار گرفته است. در زندگی های امروز- به ویژه زندگی های شهری-موقعیت های اضطراری پیش می آید که فرد به شدت نیازمند یاری دیگران است.در سال های اخیربه نظر می رسد افراد به این نیاز توجه چندانی ندارند. این پژوهش بارویکردکیفی و روش نظریه مبنایی انجام شده وطی آن با 30 نفر از مناطق مختلف تهران درباره موضوع بی تفاوتی مصاحبه و علل ونتایج بی تفاوتی اجتماعی را از خلال این مصاحبه استخراج شده است. که نبود احساس مسئولیت،ترس،درگیری های فراوان شخصی،تامین نشدن نیازهای اولیه و.... ازعلل بی تفاوتی اجتماعی وتنهایی وهرج و مرج از عواقب آن هستند.آموزش مقوله بسیار مهمی ذر این حوزه است زیرا بسیاری از مردم در برخورد با موقعیت های مختلف واقعا نمی دانند چه باید بکنند و چه کاری درست است.

کلیدواژه‌ها

 
استراس، انسلم وجولیت، کوربین (1385) اصول روش تحقیق کیفی، ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 بخارایی، محمد (1397) سایت خبر آنلاین.
پوریان، عزت‌الله و دیگران (1397) شهروندی اجتماعی در کتاب‌های درسی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره52.
چلپی، مسعود (1375) جامعه‌شناسی نظم. تهران: نشر نی.
خبرگزاری ایسنا، 1397.
دورکیم، امیل (1378) خودکشی، ترجمۀ نادرسالارزاده امیری، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
رستگار، امیرو دیگران (1397) الگوی دیپلماسی رسانه‌ای در مراکز روابط عمومی: یک مطالعه کیفی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره53.
رفیع پور، فرامرز (1378) انومی یا اشفتگی اجتماعی، تهران: سروش.
سفیری، خدیجه (1387) روش تحقیق کیفی، تهران: نشر پیام پویا.
فیلک، اووه (1388) روش تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
کاظمی، سیدمحمد (1390) سایت خبر گزاری جمهوری اسلامی.
کلانتری، صمد و دیگران (1386) بررسی بی‌تفاوتی و نوع‌دوستی در جامعۀ شهری ایران وعوامل مؤثر بر آن، دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره22.
محسنی تبریزی، علیرضا و دیگران (1390) پژوهشی دربارۀ بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره43.
میر محمد میرزایی، سیده زهرا و دیگران (1395) مطالعه کیفی جهانی‌شدن و تغییرات خانواده در شهر زنجان، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره45.
 Batson,CD;Duncan’ BD ; AcKLerman’P. ;BucKley’T. ; Birch’K; (1981) Is empathic emotion a source of altruistic motivation? Journal of Personality And social Psychology ’40:290 ـ 302.
Deaux’ K. ;dane,F,c. Weightsman’l’s. ;Sigelman’C’K (1990) Social Psychology in the 90 ‘ California’ Brooks/Cole Publishing Company’p 291.
Fox,Stuart (2015) Apathy,alienation and young people,the political engaemant of British millennials. P. H. D. thesis,university of Nottingham.
Latane’B. ;Darley’ J’M. ; (1970) The unresponsive bystander‘ why doesn’t he help?Newyork. Appleton ـ Century ـ Crofts’p 15.
Munch,Richard (1988) Understanding Modernity. London:m:Routledge.
Piliavin,J. A. ;Charng’H. W. (1990) ALtuism; a review of recent theory and research’Annual Review of Sociology’ 19:25 ـ 65.
 Wiggins’J’A. ; Wiggins’B’B. ;Zanden’J’V. (1994) Social Psychology’new york’ Mc Graw – Hill’ pp 333 ـ 334.
Neman,Jenifer (2017) Social apathy,Personal site.