مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

در آمریکا از اواسط دهه 1960 موضوع بی تفاوتی اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و مطالعات گسترده ای در این باره انجام شد،اما در ایران به تازگی به این موضوع توجه شده و علل وپیامد های آن مورد بررسی قرار گرفته است. در زندگی های امروز- به ویژه زندگی های شهری-موقعیت های اضطراری پیش می آید که فرد به شدت نیازمند یاری دیگران است.در سال های اخیربه نظر می رسد افراد به این نیاز توجه چندانی ندارند. این پژوهش بارویکردکیفی و روش نظریه مبنایی انجام شده وطی آن با 30 نفر از مناطق مختلف تهران درباره موضوع بی تفاوتی مصاحبه و علل ونتایج بی تفاوتی اجتماعی را از خلال این مصاحبه استخراج شده است. که نبود احساس مسئولیت،ترس،درگیری های فراوان شخصی،تامین نشدن نیازهای اولیه و.... ازعلل بی تفاوتی اجتماعی وتنهایی وهرج و مرج از عواقب آن هستند.آموزش مقوله بسیار مهمی ذر این حوزه است زیرا بسیاری از مردم در برخورد با موقعیت های مختلف واقعا نمی دانند چه باید بکنند و چه کاری درست است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological study about Social apathy in Tehran

نویسندگان [English]

  • Khadije Safiri
  • soode Hojati kermani

Alzahrauniversity

چکیده [English]

In the U.S.A “Social Apathy” was noticed and very research was done about this.But in Iran “Social Apathy” was noticed recently .In daily life ,specialy in the cities,sometimes people need to help.In the recently years seem people do not notice to this need.This study was done whith “ Granded theory “method and was done 30 interwiue s with people who live in the Tehran.Then causes and conclusion of “social Apathy”were found.Scare,a lot of personal beasy,problem repeat,…are some of causes and alonly and anarchy are some of its conclusions.Training in this fieled is very very importa
nt.People really don’t know what to do ,when a person need to help, they don’t know what is true in that position.Some people don’t have trust,some of them say I don’t have time and….continuing of this condition is harmfull for socity.People become faraway from eachother and become alone and alone.Problemes become more and more.Socity becomes weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social apathy
  • social respansibility
  • granded theory
 
استراس، انسلم وجولیت، کوربین (1385) اصول روش تحقیق کیفی، ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 بخارایی، محمد (1397) سایت خبر آنلاین.
پوریان، عزت‌الله و دیگران (1397) شهروندی اجتماعی در کتاب‌های درسی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره52.
چلپی، مسعود (1375) جامعه‌شناسی نظم. تهران: نشر نی.
خبرگزاری ایسنا، 1397.
دورکیم، امیل (1378) خودکشی، ترجمۀ نادرسالارزاده امیری، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
رستگار، امیرو دیگران (1397) الگوی دیپلماسی رسانه‌ای در مراکز روابط عمومی: یک مطالعه کیفی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره53.
رفیع پور، فرامرز (1378) انومی یا اشفتگی اجتماعی، تهران: سروش.
سفیری، خدیجه (1387) روش تحقیق کیفی، تهران: نشر پیام پویا.
فیلک، اووه (1388) روش تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
کاظمی، سیدمحمد (1390) سایت خبر گزاری جمهوری اسلامی.
کلانتری، صمد و دیگران (1386) بررسی بی‌تفاوتی و نوع‌دوستی در جامعۀ شهری ایران وعوامل مؤثر بر آن، دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره22.
محسنی تبریزی، علیرضا و دیگران (1390) پژوهشی دربارۀ بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره43.
میر محمد میرزایی، سیده زهرا و دیگران (1395) مطالعه کیفی جهانی‌شدن و تغییرات خانواده در شهر زنجان، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره45.
 Batson,CD;Duncan’ BD ; AcKLerman’P. ;BucKley’T. ; Birch’K; (1981) Is empathic emotion a source of altruistic motivation? Journal of Personality And social Psychology ’40:290 ـ 302.
Deaux’ K. ;dane,F,c. Weightsman’l’s. ;Sigelman’C’K (1990) Social Psychology in the 90 ‘ California’ Brooks/Cole Publishing Company’p 291.
Fox,Stuart (2015) Apathy,alienation and young people,the political engaemant of British millennials. P. H. D. thesis,university of Nottingham.
Latane’B. ;Darley’ J’M. ; (1970) The unresponsive bystander‘ why doesn’t he help?Newyork. Appleton ـ Century ـ Crofts’p 15.
Munch,Richard (1988) Understanding Modernity. London:m:Routledge.
Piliavin,J. A. ;Charng’H. W. (1990) ALtuism; a review of recent theory and research’Annual Review of Sociology’ 19:25 ـ 65.
 Wiggins’J’A. ; Wiggins’B’B. ;Zanden’J’V. (1994) Social Psychology’new york’ Mc Graw – Hill’ pp 333 ـ 334.
Neman,Jenifer (2017) Social apathy,Personal site.