مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی/ دانشگاه اصفهان

2 استادیار، گروه زبان‌شناسی و زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان، سنندج.

3 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار پژوهش، گروه مطالعات اجتماعی – فرهنگی شهر، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

4 کارشناسی ارشد

چکیده

زندگی شهری آکنده از تابلو‏ها، طرح‏ها و تصاویر متعدد تبلیغاتی است که از سوی سازمان‏های دولتی و خصوصی، فضای شهری را اشباع کرده‏اند. در این میان، شهرداری‏ها نیز با هدف توسعه‏ی فرهنگ شهروندی، تابلوهایی را در سطح شهر‏ها در معرض دید عموم قرار می‏دهند. هدف مقاله‏ی حاضر این است که تابلوهای تبلیغاتی شهرداری اصفهان در بین سال‏های 1388 تا 1390 را تحلیل نموده و نوع گفتمان‏های حاکم بر روابط نشانه‏ای این تابلوها را تفسیر نماید. برای نیل به هدف فوق الذکر، روش «تحلیل نشانه‏شناسی شناختی» متعلق به پارادایم تفسیری به عنوان ابزار نظری و روشی مورد استفاده قرار گرفت و از بین 140 طرح سال‏های 1388 تا 1390، 27 طرح وارد حجم نمونه شدند. بعد از تضمین اعتبار کار، طرح‏ها مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‏دهند که پنج گفتمان قانون‏مداری، گفتمان همذات پنداری، گفتمان هشدار، گفتمان پیام-زیباشناسی وگفتمان پیام محورانه بر نظام نشانه‏ای تابلوهای شهری حاکم هستند. در حالی که در سال‏های 1388 و 1389 گفتمان پیام- زیباشناختی عمومیت بیشتری دارد؛ در سال 1390 گفتمان همذات پنداری بیشتری وجود دارد و تحولی گفتمانی به وقوع می‏پیوندد که از پیام صرف، تصاویر خشن، معانی منفی و هشدارآمیز به سوی تبلیغاتی در راستای ایجاد همدلی، همذات‌پنداری و همراه با شگردهای هنری حرکت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

-بارت، رولان (1389) اسطوره امروز، ترجمه‏ی شیرین دخت دقیقیان، تهران: نشر مرکز.
-سجودی، فرزان (1383) نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: نشر قصه.
-یاکوبسن، رومن و دیگران (1386) زبانشناسی و نقد ادبی، ترجمه‏ی مریم خوزان و حسین پاینده، تهران: نشر نی.
-Brone, G., & Vanaele, J. (2009). Cognitive Poetics: Goals, Gains and Gaps. De Gruyer: Mouton.
-Charles, F. (2002).''The Identification of Targetand Source in Pictorial Metaphors''. Journal of Pragmatics, 34(1), 1-14.
-Croft, W. (2006). The Role of Metaphor and Metonymy. In D. Geeraer, R. Dirven, J. Taylor (Eds.).Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin and New York: Mouton.
-Fauconnier, G. (1997). Mapping in Thought and Language. Cambridge: Cambridge University Press.
-Fauconnier, G. (2007). Mental Space, In D. Geerart and H. Chykew (Eds.). Oxford HandBook of Cognitive Linguistics. Oxford University Press.
-Freeman, M. (2006). The Fall of the Wall Between Literary Studies and Linguistics: Cognitive Poetics, In G. Terkistiansen, M. Achard, R. Driven (Eds.). Application of -Cognitive Linguistics: Foundations and Fields of Application. Berlin and DE Gruyer : Mouton.
-Gavins, J., & Steer, G. (2003). Cognitive Poetics in Practice. London and New York: Routledge.
-Hall, J., & Neitz, M. J., & Battani, M. (2003). Sociology on Culture. London: Routledge.
-Hawks, T. (1992). Structuralism and Semiotics. London: Routledge.
-Hiraga, M. (1999). Blending and Interpretation of Haiku: A Cognitive Approach. -Poetics Today, Duke University Press.
-Hunger, F., & Shmid, H. (2006). An Introduction to Cognitive Linguistics. Pearson: Longman.
-Lakoff, G., & Johnsen, M. (2003). Metaphors We Live By. London: Chicago University Press.
-Silverman, K. (1983). The Subject of Semiotics. New York: Oxford University Press.
-Stockwell, P. (2002). Cognitive Poetics: An Introduction. Londond and New York: Routledge.
-Turner, M. (1996). The Literary Mind. New York: Oxford University Press.