مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 امل سبز

چکیده

هدف اساسی که در این مقاله دنبال شده است، شناخت چگونگی و چرایی مصرف پوشش (تنوع پوشش و حجابدختران جوان در شهر آمل می باشدبه طور ضمنی تلاش بر این است تا نگره دختران جوان نسبت به کدهای پوششی و سنخ شناسی انواع تیپ های پوششی بدست آید. در فهم این پدیده در بخش رویکرد نظری، کوشیده شده است تا انواع گونههای پوششی شامل:«تیپ قدسی»، «تیپ مقاومتی»، «تیپ تلفیقی»، «تیپ عرفی» از هم تشخیص داده شودرویکرد به کار رفته، کیفی است که با استفاده از تکنیک مصاحبهی عمیق (فردی-گروهیبرای گردآوری دادهها استفاده شده استنمونهها بصورت هدفمند از نوع گلولهبرفی  با معیار اشباع نظری 42 نفرانتخاب شده است. نتایح این بررسی نشان میدهد که  دختران جوان از انتخاب نوع پوشش، معنای متفاوتی داشته و در مجموع نتایج حاصل از مصاحبه در قالب هشت مقولۀ اصلی شاملپیروی از کلیشههای حجاب، همذات پنداری با خانواده، تغییر نشانهشناختی، تمایزخواهی، لذت زیباییشناختی، جامعهپذیری، مقابله با ناامنیهای اجتماعی، نگرش جنسیتی به پوشش، میباشداین مقاله  همچنین نگرش شبکههای ماهوارهای را از دیدگاه دختران نمونۀ مورد بررسی قرار میدهد. به ترتیب بیشترین مصرف کننده آن شامل تیپ مقاوتی، تیپ عرفی، تیپ تلفیقی، اما تیپ قدسی تنها گروهی هستند که مقاومت جدی نسبت به پخش این برنامهها داشتهاند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clothing Consumption; The Experiential Investegation of Amol youths’ Clothing

نویسندگان [English]

  • MEHRI BAHAR 1
  • OZRA MAHMOUDI 2

1 TEHRAN UNIVERSITY

2 AMOL SABZ

چکیده [English]

The main objective of this article is to understand the reason for covering consumption (different coverings and Hijabs) of the young girls in the city of Amol. It also attemptes to achieve the young girls’ perspective on covering codes and the typology of different patterns. In order to do so, in the theoretical section of the article, different patterns including “ GHODSI pattern“, “ MOGHAVEMATI pattern “, “ TALFIGHI pattern “ and “ORFI pattern “ have been differentiated. The qualitative method has been applied using interviews (individual-by group). The variables have been targeted with a theoretical saturation. Results show young girls have different meanings in choosing different clothing, therefore the overall results of the interview leads to 8 main categories including obeying the stereotype of Hijab, the pleasure of aesthetics, sociability, confronting social insecurity and a sexual approach to covering. This article also considers young girls’ approach to satellite channels. By order the most consumers of this media are “resistance pattern”, “secular pattern”, “combinational pattern” whereas the “sacred pattern” is the only group which has a severe approach towards satellite programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • covering
  • young girls
  • resistance
  • Pleasure
  • satellite
  • the city of Amol
آزاد ارمکی، تقی، شریفی ساعی، محمدحسین، ایثاری، مریم، طالبی، سحر (1390) «سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران، جامعه پژوهی فرهنگی»، پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی، سال دوم، شمارة دوم، پاییز و زمستان، صص 34 ـ 1.
آزاد ارمکی، تقی (1376) تبادلوتقابلفرهنگدرعصرماهواره، مجموعه مقالات رسانه و فرهنگ، (2) تهران، انتشارات سروش.
اباذری، یوسف، حمیدی، نفیسه (1387) «جامعه‌شناسی بدن و پاره‌ای از مناقشات»، مجله پژوهش زنان، ش 4، 160-127.
باکاک، رابرت (1381) مصرف، ترجمه خسرو صبری، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
بنت، اندی (1386) فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: اختران.
بهار، مهری (1390B) مصرف و فرهنگ، تهران: سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. بهار، مهری، زارع، مریم (1388) «سنخ‌بندی مد در تهران: با تأکید بر نحوۀ پوشش زنان»،پژوهش زنان، دورۀ 7، شمارۀ 3، پاییز، ص 48-27.
ارانحی، زهرا (1384) «خرده‌فرهنگ یا مصرف فرهنگی (پژوهشی در بین دختران دانش‌آموز شهر تهران)، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال 1، ش 4، ص 26 ـ 1.
ذکایی، محمد سعید، فرزانه، حمیده (1386) زنان و فرهنگ بدن، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 11، ص 59 ـ 43.
قادرزاده، امید، ایراندوست، سید فهیم (1393) «مطالعۀ کیفی سنخ‌شناسی سبک زندگی: مطالعه جوانان شهر مهاباد»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و پنجم، شماره پیاپی 55، شماره سوم، پاییز، ص 161 ـ 135.
قادرزاده، امید، محمدپور، احمد، احمدپور، مریم (1389) «حجاب در کشاکش سنت و تجدد (تحلیلی کیفی بر قرائت‌های زنان خرم‌آباد)»، دو فصلنامه علمی-تخصصی اسلام و علوم اجتماعی، س 2، ش 3، بهار و تابستان، ص 170 ـ 141.
کاظمی، عباس (1387) مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران.
محمدی، بیوک (1387) درآمدیبرروشتحقیقکیفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
مهدی‌زاده، محمد (1384) مطالعه تطبیقی نظریۀ کاشت و دریافت در ارتباطات، تهران: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه‌ای.
مهدی‌زاده، محمد (1393) نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: همشهری.
Braun, V. and Clarke, V. (2006) Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101.
Cambridge Dic. Online (2004).
Dey, Ian (1993). Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Scientists. London & New York: Routledge.
Fisk,John. (1994). Television Culture, London: Routledge.
Guest, Greg & MacQueen, Kathleen M. & Namey, Emily E. (2012) Applied Thematic Analysis, SAGE Publications.
HARMANKA,H. (2013) Effects of Visual and Print Media on Clothing Preferences of Turkish University Youth, The Macrotheme Review 2 (5), A Multidisciplinary Journal of Global Macro Trends.
Inglehart, Ronald, et al, (2004), Human Beliefs and Values, Buenos Aires, Argentina:
SigloVeintiuno Editores.
Inglehart, Ronald and Wayne E. Baker, (2001), Modernization Cultural Change and the Persistence of Traditional Valuse, American Sociological Review, Vol. 65, February, 19-51.
Joffe, Helene, & Yardley, Lucy (2003). Content and Thematic Analysis. In D. Marks & L. Yardley (Eds.), Research Methods in Clinical and Health Psychology. London: Sage Publications, 56–68.
Koskelsa, Hille (1999) “Gendered Exclusions”, Women's Fear of Violence and Changing Relations to Space. Geografiska Annaler, 81, pp:111-124.
Osmud Rahman. (2011),Understanding Consumers Perceptions and Behaviors:
Implications for Denim Jeans DESIGN, Journal of Textile and Apparel,VOL. 7, Issue 1,spring 2011
Rapoport Amos, (1990), Vernacular Architecture, in Turan M. , (eds); Current Challenges in the Environmental Social Sciences, Avebury, Aldershot, England.
Robinson, B. (2003), Method of Clothing and Influence of Body and Appearance Management. Department of Psychology,University of Gothenbu g.
Tarlo, E. (2007), “Hijab in London: Metamorphosis, Resonance and Effects”, Journal Of Material Culture, Vol. 12, No. 2, pp. 131–156.
Webster Online, Dic. , (2004).