مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

  از اسناد تاریخی باستانی چنین بر می‌آید که روابط میانایرانیان و ارامنه دارای تاریخی چند هزار ساله استهمسایگی این دو قوم کهن پیوندی عمیق میان آنها ایجادکرده که ریشه‌ای بس محکم در مراودات فرهنگی آنهادارد.روابط ایران و ارمنستان که از پشتوانه چندهزار ساله برخوردار است، بر پایه ارتباطات فرهنگی ، سیاسی و تاریخی دیرینه دو کشور همسایه و همچنین اشتراکات معنوی و فکری دو ملت استوار می باشد . مشترکاتنژادی، جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی آن قدر گسترده استکه تفاوت دینی به چشم نمیخورد تا جایی که می‌توان ادعاکرد نزدیکترین کشور از لحاظ فرهنگی به ایران ، ارمنستاناست.حال سوالی که مطرح می شود اینست که ظرفیت ها و پتانسیل های روابط فرهنگی ایران و ارمنستان تا چه میزان می باشد و آیا تاکنون از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده شده است . براین اساس در چارچوب نظریه سازه انگاری، فرضیه این نوشتار بر این نظر استوار است که با وجود پیوندهای دیرین فرهنگی میان ایران و ارمنستان و همچنین وجود ظرفیتهای و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل فراوان بین این دو کشور ، تاکنون روابط فرهنگی ایران و ارمنستان درسطح قابل قبولی نبوده است. نوشتار حاضر بااستفاده از روش توصیفی  تحلیلی و براساس منابعکتابخانه‌ای و الکترونیکی گردآوری شده و نگارش یافته است.  

کلیدواژه‌ها

 

- هویان، آندرانیک (1381) ارمنیان ایران، تهران: معاونت معرفی و آموزش میراث فرهنگی.
- دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی (1388) کتاب سبز ارمنستان، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی (1384) کتاب سبز ارمنستان، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- نعلبندیان، گ. م (1375) «احیای واژه‌های نامفهوم و گمشدة زبان فارسی به ‌کمک زبان ارمنی»، ترجمه آراهونسیان، مجله بررسی‌های تاریخی. سال ششم شماره 1، 215 ـ 190.
- چوگاسزیان، بابکن (1376) «بازتاب افسانة زال؛ قهرمان حماسی ایران در تاریخ ارمنستان مؤسس خورناتسی»، ترجمة هرمیک آقایان، فصلنامه پیمان، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان. 25-16
- ماله، آلبر؛ ایزاک، ژول (1343) تاریخ ملل شرق و یونان، ترجمه هژیر، تهران: ابن‌سینا، ج 1.
- پارسامیان و دیگران (1963) تاریخ ملت ارمنی، ایروان: انتشارات علمی ارمنستان، ج 1.
- پاسدرماجیان، هراند (1377) تاریخ ارمنستان، ترجمه محمد قاضی، تهران: زرین.
- پیرنیا، حسن (1373) ایران باستان، تهران: نشر علم، ج 1 و 2.
- دولاندلن، ش (1345) تاریخ جهانی، ترجمه بهمنش، تهران: دانشگاه تهران.
- دورانت، ویل (1343) تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، تهران: اقبال، ج 1.
- گیرشمن، رومن (1372) ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران: علمی و فرهنگی.
- سلیمی، حسین (1388) «رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و امریکا»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره دوم، بهار، 117-93.
- هویان، آندرانیک (1382) ارمنیان ایران، تهران: معاونت معرفی و آموزش میراث فرهنگی.
- برندس، ژرژ (1903) ارمنستان و اروپا، ژنو: بینا.
- رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان (1390) بولتن گزارش فرهنگی.
- رائین، اسماعیل (1377) ارمنیان ایران، تهران: امیرکبیر.
- روح‌الامینی، محمود (1376) آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز (نگارش و پژوهش مردم‌شناختی)، تهران: آگاه.
- مانوکیان، آرداک (1373) اعیاد کلیسای ارمنی، مترجم هرایر خالاتیان، تهران: شورای خلیفه‌گری تهران.
- هویان، آندرانیک (1380) ارمنیان ایران، تهران: هرمس.
- ملکمیان، لنا (1389) تعاملات و تشابهات ایران و ارمنستان، تهران: نائیری.
- هرسیج، حسین و مجتبی تویسرکانی (1387) «چشم‌انداز سیاسی روابط فرهنگی ایران و ارمنستان؛ بررسی اصول نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 64، 70 ـ 49.
- عطایی، فرهاد (1391) «ایران و کشورهای قفقاز جنوبی»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال پنجم، شماره 10، 145-119.
- عبدالله خانی، علی (1390) فرهنگ استراتژیک، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.
- مشیرزاده، حمیرا (1390) تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
- خراسانی، رضا (1390) «نقش فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی در سیاست جهانی»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 41، 72-47.
- صالحی امیری، سید رضا و محمدی، سعید (1390) دیپلماسی فرهنگی، تهران: ققنوس.
- ونت، الکساندر (1385) نظریۀ اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه.
- ونت، الکساندر (1384) نظریۀ اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
- خضری، رؤیا (1388) «جایگاه فرهنگ در نظریه‌های روابط بین‌الملل»، رهیافت انقلاب اسلامی سال سوم، شماره 10، پاییز، 90-77.
- هوپف، تد (1385) نوید مکتب برسازی برای نظریه روابط بین‌الملل، نوواقع‌گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، ویراسته اندرو لینکلیتر، ترجمه علیرضا طیب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
- قوام، عبدالعلی (1384) روابط بین‌الملل، نظریه‌ها و رویکردها، تهران: سمت.
- نصری، قدیر (1385) «فهم کانستراکتیوسیتی امر سیاسی»، مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره 34، 736-713.
- متقی، ابراهیم و کاظمی، حجت (1386) «سازه‌انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، شماره 4، زمستان، 209-237.
- مدرسی، فاطمه (1375) «مشترکات و مناسبات فرهنگی ایران و ارمنستان»، فرهنگ، شماره 57، 387-398.
- Winrow, Gareth M. (1995), “Azerbaijan and Iran”, in Regional Power Rivalries in the New Eurasia: Russia, Turkey, and Iran, ed. by Alvin Z. Rubinstein and Oles M. Smolansky, New York, ME Sharpe, vol. 1.
-Moniqute, Claude and Williame Racimora (2013), “The Armenia-Iran Relationship, Strategic Implications for South Caucasus Region”, European Strategic Intelligence and SecurityCenter, Available at:
http://www. Esisc. org/Publications/Analyses/the-Armenian-Iran-Relationship,
Accessed on: 15/3/ 2016.
- Aghaian, Edward. (1976). "Mesrop Mashtots". In Group of Writers, Hay Mshakoyti Nshanavor Gorzichner (Famous people in Armenian Culture) (pp. 7-18). Yerevan: YerevanState University.