مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله، پس از بررسی اصطلاح انسان‌شناسی ارتباطات، به موضوع غریزه به عنوان یکی از مسائل اصلی انسان‌شناسی ارتباطات پرداخته شده است. با معرفی سه غریزه جنسی، گرسنگی و ارتباطی به عنوان غرایز اصلی انسان، الگوی انسان‌شناسی ارتباطات ترسیم گردیده است. در ادامه با میانجی قرار دادن مفهوم فرهنگ، بحران فرهنگی بر اساس الگوی انسان‌شناسی ارتباطات ارائه شده تبیین گردیده است. در این چارچوب، میزان بحران‌آفرینی فرهنگی رسانه‌ها عمده بررسی شده و نشان داده شده است که چگونه پارادایم غالب جهانی‌سازی بر سازوکارهای آن حاکم است. نهایتاً، دو پاردایم «توازن رسانه‌ای» و «ارتباطات میان‌فرهنگی» به عنوان پارادایم‌های رقیب جهانی‌سازی معرفی گردیده‌اند. کاربست این دو پارادایم بر سیاست‌گذاری رسانه‌ای نشان می‌دهد که جایگزینی پارادایم غالب جهانی‌سازی، دستاوردهای قابل‌توجهی در آرامش و ثبات فرهنگی جامعه خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها