مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سبک زندگی جوانان به ویژه دانشجویان در سا ل های اخیر دچار تحولات زیادی شده است. از طرف دیگ ر ، با توجه به اهمیت یافتن مسائل فرهنگی و مطرح شدن مفاهیمی همچون مهندسی فرهنگ ی ، شناخت گرای ش های فرهنگی و س ب ک زندگی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن ضرورت پیدا م ی کند. در این پژوهش با الهام گرفتن از نظریات جامعه شناسی پست مدرن مانند مفهوم سرمایه فرهنگی از بوردیو ( 1984 ) و زیبایی شناختی کردن زندگی از فدرستو ن ( 1991 )، عوامل مؤثر بر س ب ک زندگی دانشجویان دانشگاه های اصفهان مورد بررسی قرار گرف ت . جامعه آماری این پژوه ش ، ک لیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگا ه های شهر اصفهان م ی باشد. حجم نمونه 361 نفری با استفاده از روش نمون ه گیری خوش ه ای و در مرحله بعد با ت أ کید بر بومی بودن دانشجو به صورت اتفاقی س ا ده انتخاب گردی د . روش تحقیق پیمایش و ابزار جم ع آوری اطلاعات پرسشنامه بود . یافته های استنباطی نشان داد که متغیر های طبقه اجتماعی و استفاده از (β=0/ استفاده از اینترنت ( 170 ،( β=0/ معاشرت با دوستان ( 159 ،( β=0/155) بر متغیر س ب ک زندگی تأثیر دا ش تند، ک ه این متغیرها در مجموع توآن (β=0/ ماهواره ( 304 است ند 37 درصد تغییرات متغیر س ب ک زندگی را تبیین کنند. همچنین نتایج نشان داد که متغیر جنسیت بر س ب ک زندگی تأثیری ندار د . مدل دیاگرام مسیر نیز نشان دهنده تأثیر متغیر طبقه اجتماعی بر میزان استفاده از ماهواره و اینترنت می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of Sociological Factors Affecting the Lifestyles of University Students in Isfahan

چکیده [English]

The lifestyles of the youth particularly the university students have changed dramatically in recent years and some of these changes are not in consonance with the prevailing norms and values of the society. On the other hand, granted that cultural issues have gained more importance recently so mabsuch so that issues like cultural engineering are nowadays being debated, studying students' cultural inclinations and lifestyles and the variables that influence them become necessary. In this research, drawing on some postmodern concepts like Bourdieu's concept of cultural capital (1984) and Featherstone's concept of aestheticization of everyday life (1991), social factors that affect students' lifestyles in Isfahan universities are considered. A cluster sample of 361 native students from two large governmental universities is selected to fill out the questionnaires. The findings indicate that social class (β =0.155), socializing with friends (β =0.159), using the internet (β =0.170), and using satellite television (β =0.304) are significantly related to lifestyle. Altogether these variables could explain about 37 percent of the variance in lifestyle. Sex has no effects on lifestyle and social class is significantly related to using the internet and satellite television.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyles
  • students
  • Cultural Capital
  • aestheticization of life