مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تاکنون تحقیقات متعددی پیرامون قدرت تصمیم‌گیری زنان در داخل و خارج از کشور به انجام رسیده است. با این وجود اکثر این پژوهش‌ها توصیف زنان را از قدرت خود در خانواده ملاک میزان قدرت تصمیم‌گیری آن‌ها در خانواده قرار داده‌اند. این در حالی است که ارزیابی زنان از جایگاه خود ممکن است برخاسته از برداشت‌های ذهنی آن‌ها بوده و با واقعیت موجود فاصله داشته باشد. هدف این پژوهش، رفع ابهام موجود از طریق مقایسه میان ارزیابی این موضوع در دو جامعه آماری مردان و زنان می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف ابتدا از نظریه منبع، نظریه سرمایه اجتماعی بوردیو، تئوری بم و تئوری لرنر به‌عنوان مبانی اصلی پژوهش استفاده نمودیم. سپس با طرح پرسش‌نامه؛ داده‌های خود را از دو جامعه آماری زنان و مردان طی پیمایشی در سطح شهر مشهد گردآوری کردیم. لازم به ذکر است داده‌های پژوهش از نمونه‌ای 570 نفری که از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده بودند به‌دست آمد. در نهایت نتایج گویای آن بود که میزان قدرت تصمیم‌گیری زنان در خانواده در جامعه آماری این پژوهش (شهر مشهد) متوسط ارزیابی شد و برخلاف فرض اولیه که ویژگی‌های فردی زنان را مؤثرترین عامل در این زمینه تلقی می‌کرد، آنچه بیش از هر عاملی تعیین‌کننده سطح قدرت زنان در خانواده شناخته شد، میزان اعتقاد زوجین به کلیشه‌های جنسیتی و باورهای قالبی و ویژگی‌های شوهران بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of the Women Decision-making Power in Family and the Effective Factors

چکیده [English]

As the research literature indicates, various studies have been conducted regarding the decision-making power of women in different countries including Iran. Nevertheless, the majority of these studies base their evaluation on the descriptions and reports provided by women about their decision-making power in the family. It should be considered that the evaluation by women might arise from their mental interpretations which could be far away from the reality. Accordingly, the present study aims to eliminate the possible obstacles toward an improved understanding of this issue by comparing and contrasting the evaluations provided by two groups of males and females.
To this aim, the resourse theory ,the social capital theory by Bourdieu, Bam’s theory, and Lerner’s theory serve as underlying theoretical foundations of the study. Next, the data are collected through a questionnaire from two groups of males and females during a survey in Mashhad. The mentioned data are collected from a sample of 570 individuals who are selected through cluster sampling. Finally, the results show that the decision-making power of women in family in the population under study (Mashhad) is on an average level. In contrast to the primary hypothesis that takes personal characteristics of the women as the most effective factor in this regard, the results reveal that the level couple’s belief in the gender stereotypes, and the husbands’ traits are among the most influential factors on women’s decision-making power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision-making in family
  • women decision-making power
  • Gender Stereotypes
  • women in Mashhad