مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی است. مدارا دارای ابعاد و وجوه متفاوتی است. در این مقاله بیشتر به مدارای علمی در میان اساتید علوم اجتماعی  پرداخته شده است. مبانی نظری تحقیق باتاکید بر نظریه  کنش ارتباطی تدوین شده است. پژوهش با بهره‌گیری ازرویکرد پژوهش کیفی و با استفاده از نظریه مبنایی انجام و داده‌ها از طریق مصاحبه با اساتید علوم اجتماعی دانشگاه‌های شهر تهران حاصل شده است. نتایج این پژوهش گویای آن است که براساس درک اساتید مورد مطالعه مدارای زیادی در بین اساتید صورت نمی‌گیرد. این مسئله تحت تاثیر عللی مانند: عدم وجود فرهنگ مدارا، شرایط سیاسی، شرایط اقتصادی و انحصارگرایی ویا گروه‌گرایی است. همچنین شرایطی همچون جنسیت، سن  و سلسله مراتب علمی در تشدید و یا کنترل مدارا در اجتماع علمی موثر است. کنشگران با اتخاذ استراتژی‌هایی همچون فاصله‌گیری و مدارای اجباری سعی در مواجهه با این پدیده دارند.

کلیدواژه‌ها

-         ابراهیمی، قربانعلی (1372) « اجتماع علمی ساختار و هنجار‌های آن»،رهیافت، شماره 5، تابستان و پاییز، صص20-40.
-         الیوت، آنتونی و ترنر، برایان (1390) برداشت‌هایی در نظریه اجتماعی معاصر، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: جامعه‌شناسان، چاپ اول.
-     ایمانی، مصطفی (1389) تفکر توسعه یا پیوند بین دانش محلی و دانش جهانی، مجموع مقالات همایش علم بومی، علم جهانی، امکان یا امتناع، انجمن جامعه‌شناسی ایران، تهران: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم، چاپ اول.
-     بریجز و دیگران (1389) آموزش علمی و توسعه علمی، دانشگاها و جوامع در حال گذار، ترجمه رضا سمیر، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.
-         بوردیو، پیر (1388) درسی درباره درس، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشرنی، چاپ اول.
-         پینچ، ترور (1370) « نقش اجتماع‌های علمی در پیشرفت علم»، ترجمه فریبرز مجیدی، مجله رهیافت، شماره دوم، پاییز و زمستان ص14.
-         پیوزی، مایکل (1379) یورگن هابرماس، ترجمه احمد تدین، تهران: هرمس، چاپ اول.
-         جلائی پور، حمید رضا و محمدی، جمال (1388) نظریه‌های متاخر جامعه‌شناسی، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
-         چلبی، مسعود و امیرکافی، مهدی (1383) «تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی»، جامعه‌شناسی ایران، دوره 5 ، تابستان، شماره2، صص3-31.
-     رحیمی، ماریه (1386) « بررسی وضعیت همکاری علمی و عوامل موثر بر آن در میان اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در یک دوره ده ساله»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی کتابداری. دانشگاه فردوسی مشهد.
-         رفیع پور، فرامرز ( 1381) موانع رشد علمی ایران و راه حل‌های آن، تهران: سهامی انتشار، چاپ اول.
-         ریتزر، جورج و گودمن داگلاس (1390) نظریه جامعه‌شناسی مدرن، ترجمه خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان، چاپ اول.
-         سیدمن، استیون (1389) کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی، چاپ سوم.
-         شرت، ایون (1390) فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشرنی، چاپ دوم.
-         صدیق سروستانی،رحمت الله (1380) «هم‌پژوهی و هم‌نویسی در ایران»،مطالعات جامعه‌شناختی، شماره18، پاییز و زمستان، صص89-132.
-         فاضلی، نعمت الله ( 1384) « بازار سیاه نقد»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 47-48، صص33-42.
-         فلزن،کریستوفر (1392) فوکو و گفت و گوی اجتماعی، ترجمه اسفندیار غفاری نسب، تهران: بهمن برنا.
-         قانعی راد، محمد امین و خسرو خاور، فرهاد (1390 ) جامعه‌شناسی کنشگران علمی در ایران، تهران: نشر علمی، چاپ اول.
-     قانعی راد، محمد امین(1385) تعاملات و ارتباطات در جامعه‌ی علمی(بررسی مورد علوم اجتماعی)، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی.
-         مولکی، مایکل (1376) علم و جامعه‌شناسی معرفت، ترجمه حسین کچویان، تهران: نشر نی، چاپ اول.
-         میلنر، آندرو و براویت، جف (1387) درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی، تهران: ققنوس، چاپ دوم.
-         نظام بهرامی (1381) « کمیل، گفت و گو در اندیشه یورگن هابرماس»، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهارم، شماره1 (13 پیاپی)، صص 89-108.
-         هولاب، رابرت، یورگن هابرماس (1389) نقدر در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشرنی، چاپ ششم.
-         هید، دیوید (1383) تساهل، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
-         وارناک، مری (1379 ) « مرزهای مدارا»، مجله کیان ، شماره 45، دوره 8، بهمن ماه، ص198.
 
-          Ciylar.A & Joslyn .M.R. (2002) . "The Extensiveness of Group Membership and Social Capital: the Impact of Political Tolerance Attitudes" , Political Research Quarterly , vol . 55 , No .1.133-169.
-          Dews,P.(1992) Autonomy and Solidarity:Interviews with J Habermas, London:verso.
-          Habermas ,Jurgen .(1984) The Theory of Communicative Action Vol1, Lifeworld and System : A Critique of Functionalist Reason. Boston : Beacon Press.
-          Habermas ,Jurgen .(1987) The Theory of Communicative Action Vol2 , Lifeworld and System : A Critique of Functionalist Reason. Boston : Beacon Press.
-          Katz.j.s & Martin , B .(1995) "What is Research Collaboration ?", Research Policy , vol . 26 ,1.1-18.
-          Kandaswamy, G& Mandal, A. (2008) Fault Tolerance and Recovery of Scientific Workflows on Computational Grids, Lyon: Cluster Computing and the Grid, CCGRID .