مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از نگارش این مقاله تبیین نظری وتجربی مدل تحلیلی است که در آن میزان دینداری و ابعاد آن متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی به‌مثابه متغیر وابسته تعریف گردیده‌اند. با توجه به مباحث نظری مطرح در حوزه سرمایه اجتماعی و دیدگاه صاحبنظرانی چون کلمن، پاتنام و فوکویاما، مؤلفه‌های "اعتماد"، "انسجام " و"مشارکت" به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی  درنظر گرفته شده‌اند. این تحقیق میان کارکنان صنایع پتروشیمی انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی وابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه دارای اعتبار و قابلیت اعتماد می‌باشد. جامعه آماری شامل تمام کارکنان رسمی شرکت‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر می‌باشد. این افراد در 8 شرکت پراکنده و 3100 نفر می‌باشند. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده گردید به‌طوری‌که از بین کارکنان، به‌صورت تصادفی نمونه‌گیری به عمل آمده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و تعداد نمونه مورد نیاز، 320 نفر برآورد گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق وجود رابطه مثبت و مستقیم بین دینداری با سرمایه اجتماعی به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religiosity and Social Capital among the Staff of National Petrochemical Company

چکیده [English]

The purpose of this article is to theoretically and empirically explain the analytical model for a relationship in which the religious dimensions act as an independent variable and the social capital as a dependent variable. Based on theoretical perspectives of social capital and expert views by Coleman, Putnam and Fukuyama, and others, components of "trust", "consistency" and "participation" are defined as the core components of social capital. In this study, the religion of employees as a cultural factor affecting the amount of social capital is explored. The research method is of a survey type and data have been collected with valid and reliable questionnaires. The research population consisted of all employees in the Petrochemical Special Economic Zone of Mahshahr Petrochemical complex in Iran. Cochran formula was used to determine sample size and the number of employees required based on this formula was 320 individuals. Based on the research findings, the main hypothesis, i.e., the positive relationship between social capital and religiosity of the  personnel, was confirmed (α ≤ 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • Participation
  • Trust
  • Solidarity
  • Social Capital