مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از نگارش این مقاله تبیین نظری وتجربی مدل تحلیلی است که در آن میزان دینداری و ابعاد آن متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی به‌مثابه متغیر وابسته تعریف گردیده‌اند. با توجه به مباحث نظری مطرح در حوزه سرمایه اجتماعی و دیدگاه صاحبنظرانی چون کلمن، پاتنام و فوکویاما، مؤلفه‌های "اعتماد"، "انسجام " و"مشارکت" به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی  درنظر گرفته شده‌اند. این تحقیق میان کارکنان صنایع پتروشیمی انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی وابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه دارای اعتبار و قابلیت اعتماد می‌باشد. جامعه آماری شامل تمام کارکنان رسمی شرکت‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر می‌باشد. این افراد در 8 شرکت پراکنده و 3100 نفر می‌باشند. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده گردید به‌طوری‌که از بین کارکنان، به‌صورت تصادفی نمونه‌گیری به عمل آمده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و تعداد نمونه مورد نیاز، 320 نفر برآورد گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق وجود رابطه مثبت و مستقیم بین دینداری با سرمایه اجتماعی به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها