مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بازنمایی، بازتابی از واقعیت‌های جهان پیرامونی نیست؛ بلکه تصویری جهت‌داده شده از واقعیت، در رابطه با متن اجتماعی و فرایندهای ایدئولوژیک جاری در جامعه است. رسانه‌ها نیز تصویر بازنمایی شده از واقعیت ارائه می‌دهند؛ به‌ویژه زمانی که واقعیت زندگی زنان را در فیلم و سریال‌ها به تصویر می‌کشند؛ آنچه از زنان در فیلم‌ها به تصویر در می‌آید، منطبق بر متن اجتماعی و ایدئولوژی‌های پنهان در هنجارهای اجتماعی است، هنجارهایی که نه خنثی هستند و نه عینی؛ بلکه در راستای منافع طبقات برخوردار از قدرت اجتماعی شکل یافته‌اند. طبیعی جلوه دادن آنچه تاریخمند است را بارت، اسطوره می‌نامد. به نظر وی زندگی اجتماعی مملو از اسطوره‌هاست. اسطوره‌ها، نظام‌های معنایی‌ای هستند که نبایستی آن‌ها را بدیهی و مسلم فرض کرد، بلکه اسطوره با طبیعی جلوه دادن آنچه تاریخی است، منافع گروهی را تامین می‌کند رویکرد تاریخمند بارت و تلاش او در جهت پرده برداشتن از منافع برخی نیروهای اجتماعی در فرهنگ عامه قابل توجه است. با همین رویکرد، مقاله حاضر به بازنمایی زن در فیلم «درباره الی... » اصغر فرهادی می‌پردازد تا به کشف معانی پنهان فیلم و آشکارسازی اسطوره بی‌کفایتی زن در لایه‌های معنایی این فیلم برسد. در این راستا مقاله حاضر در بخش رویکرد نظری با گذری بر مفهوم بازنمایی به شرح نظریه اسطوره بارت می‌پردازد. سپس همچون بارت که نشانه‌شناسی را روشی اساسی برای نقد ایدئولوژیک و کشف اسطوره می‌داند، این مقاله نیز به تحلیل نشانه‌شناختی فیلم «درباره الی...» می‌پردازد تا اسطوره فیلم و گفتمان سازنده آن را برملا سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Occupational Grouping influence on Level and Type of Cultural Consumption

چکیده [English]

This article try to analyzes relationship between occupational, as one of main humankind activities, and pattern of several cultural goods. Theoretical discussions about  relationship between occupational , life style and consumption shows  persons Occupational  grouping influence on consumption Particularly cultural consumption, through tangible and objective components of life style. Our Theoretical framework is based on one of the ideas in this field presented by Pierre Bourdieu. He emphasizes that consumption is a way to make a distinction between social groups.  According this theory individual’s occupational, as a important marker of social status, Intentionally or unintentionally lead to taking different life style and showing it by using of Specific cultural goods. In fact Theoretical model of this research shows how various Occupational groups try to choose different life way and Distinguish themselves from others. This distinction is Possible by persons’ occupational influence on objectified components of life style. The method of this study was a secondary analysis of the data from a national survey was conducted in all provinces. Research results have shown that the basic assumptions regarding the relationship between occupational groups, including students, staff, teachers, engineers, workers, businesses … etc, and consumption of cultural goods such as TV, Satellite, books, cinema and ... etc, Has been approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Consumption
  • Occupations
  • satellite
  • Internet
  • lifestyle
  • Occupational Grouping