مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 . استاد و عضو هیأت علمی گروه مدیریت ،دانشگاه تهران،تهران ،ایران

5 . استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی و ارتباطات، واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

10.22034/jcsc.2024.2022469.2735

چکیده

هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در زمینه رابطه بین شبکه‌های اجتماعی مجازی و کیفیت زندگی، جهت برآورد اندازه اثر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر کیفیت زندگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را تمام پژوهش‌های انجام شده تا پایان سال 1402 در زمینه موضوع مورد مطالعه تشکیل دادند. از طریق نمونه‌گیری هدفمند 11 پژوهشی که دارای ویژگی‌های مناسب برای ورود به فراتحلیل بودند، انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده، از ویرایش دوم نرم‌افزار جامع فراتحلیل (CMA) استفاده شده است و با توجه به ناهمگونی بین مطالعات انجام شده از مدل اثرات تصادفی برای ترکیب نتایج و رسیدن به اندازه اثر استفاده شد. اندازه اثر برآورد شده در نمونه‌های مورد پژوهش 0.210- می‌باشد که بر اساس نظام تفسیر کوهن در محدوده اطمینان در سطح متوسط رو به پائین می‌باشد. با توجه به ناهمگونی مطالعات متغیر سال به‌عنوان متغیر تعدیل‌کننده انتخاب شد که نتایج حاصل از بررسی آن نشان داد که به موازات گذر زمان تأثیر معکوس شبکه‌های اجتماعی مجازی بر کیفیت زندگی بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات