مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم ارتباطات، ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 گروه ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

4 استاد مدیریت رسانه دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

5 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی و ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران ، ایران)

10.22034/jcsc.2024.2022470.2729

چکیده

امروزه اعتیاد صرفاً محدود به استفاده از موادمخدر و مشروبات الکلی نمی شود، بلکه سایر رفتارهای اعتیادی همچون اعتیاد به فضای مجازی را نیز شامل می شود که شایسته تأمل است. اعتیاد مجازی به شکل سوء مدیریت در استفاده از این فناوری و استفاده افراطی و خارج از کنترل تعریف می شود که با پیامدهای منفی همراه است. . اما مسئله اساسی اکثر این مطالعات عدم تسلط بر تمام ابعاد مسئله است. تحقیقات ترکیبی با استفاده از رویکرد فراتحلیل پاسخی به این خلاء می باشد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر پژوهش بکارگیری روش فراتحلیل به منظور ترکیب و تحلیل نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون عوامل روانشناختی مؤثر بر اعتیاد مجازی است .بدین منظور 21 سند پژوهشی در زمینه عوامل روانشناختی مؤثر بر اعتیاد مجازی جهت بررسی انتخاب شدند. در فرایند فراتحلیل در گام نخست، مفروضات نداشتن سوگیری انتشار و همگنی مطالعات بررسی شدند که نتایج حاصل بیانگر ناهمگنی در گزارش اندازه اثر در مجموع مطالعات انجام شده بود و از سوی دیگر عدم سوگیری نشر هم مورد تأئید قرار گرفت. در ادامه، ضریب اندازه اثر عوامل روانشناختی مؤثر بر اعتیاد مجازی با به کارگیری نسخه دوم نرم افزار 2CMA ارزیابی شد. یافته ها نشان دادند که اندازه اثر ترکیبی عوامل روانشناختی مؤثر بر اعتیاد مجازی معادل 0.216است که بر حسب نظام تفسیری کوهن در سطح متوسط رو به پائینی ارزیابی شد، به بیانی دیگر می توان گفت در مجموع مطالعات تحت بررسی ،اعتیاد مجازی در سطح متوسط رو به پائینی متأثر از عوامل روانشناختی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات