مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه‌ها در ورزش، دانشگاه رازی

2 دانشیار دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی

3 استادیار دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی

10.22034/jcsc.2022.539943.2468

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و ارزیابی محرک‌های فسادِ شبکه‌محور و کارکرد آن در ورزش است. روش حل مسائل در این تحقیق توصیفی-تحلیلی، از نوع مدلسازی ریاضی و تصمیم‌گیری چند شاخصه از نوع فازی است. جامعه تحقیق، 10 نفر از اساتید دانشگاهی می‌باشد که در زمینه فساد سابقه پژوهش و مطالعه داشته‌اند. عوامل این پژوهش با مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شناسایی شده است. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش ترکیبی تئوری تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل: ANP بر اساس DEMATEL (دنپ) استفاده شد. برمبنای یافته‌های پژوهش حاضر، 12 شاخص (محرک‌ها) در 3 بعد اصلی (کارکردها) شناسایی شد، که از این بین عوامل ترکیبی با مقدار D-R برابر با 0.237 به عنوان تاثیرگذارترین شناخته شدند و همچنین عوامل محافظتی نیز با مقدار D-R برابر با 0.254- به عنوان تاثیرپذیرترین شناخته شدند. نتایج اولویت‌بندی محرک‌ها برای تشکیل شبکه از دیدگاه مشارکت-کنندگان نشان داد محرک‌های محافظتی شامل کاهش‌ریسک، پنهان‌سازی و اعتماد بالاترین وزن نهایی را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات