مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.

10.22034/jcsc.2021.73137.1452

چکیده

 
اعتیاد و سوء استفاده از مواد مخدر از مهمترین آسیب ها و مسائل اجتماعی است که افراد زیادی را آلوده کرده و با شتاب چشمگیری در حال گسترش است. از طرف دیگر رسانه ها ابزار مناسبی برای آموزش، آگاهی بخشی و جلب مشارکت عمومی برای پیشگیری از اعتیاد هستند. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از انواع رسانه ها در گرایش به اعتیاد انجام گرفته است. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را  کلیه شهروندان بالای 18سال شهر اردبیل تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر 115000 نفر می ‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید که با استفاده از روش نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای زمینه ای جنس، وضعیت تاهل و پایگاه اجتماعی با گرایش به اعتیاد رابطه معناداری مشاهد نشد اما بین سن و گرایش به اعتیاد رابطه معناداری وجود داشت. بین استفاده از انواع رسانه ها و گرایش به اعتیاد رابطه معکوس معنی داری وجود دارد به عبارتی با افزایش استفاده از رسانه، گرایش به اعتیاد کاهش می یابد. 

کلیدواژه‌ها