مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jcsc.2022.544077.2506

چکیده

اگر دسترسی آزادانه به اطلاعات را یک حق بنیادین بدانیم بی‌تردید در این صورت آزادی رسانه در یک چارچوب اخلاقی همراه با مسئولیت اهمیت می‌یابد. رسانه باید در استفاده از آزادی خود به‌شیوه مسئولانه عمل نماید درغیر این صورت در انعکاس واقعیت برای عموم با دشواری مواجه می‌گردد. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. پرسش‌های تحقیق این است که اخلاق رسانه، آزادی و مسئولیت‌های آن چیست؟ رسانه تا چه میزان می‌تواند آزادی خود را اعمال نماید؟ اصول و هنجارهای اخلاقی فعالیت رسانه‌ای چیست؟ این مقاله در قالب سه بخش بحث ارائه می‌گردد. در بخش نخست به بررسی مفهوم درک اخلاقی رسانه می‌پردازیم. در بخش دوم محدودیت‌های آزادی بیان و خطرات و موانع در راه آن مطالعه می‌گردد. سرانجام در بخش سوم تصمیمات فردی، اخلاقی و فشارهای گوناگون بر روزنامه‌نگاران مانند فشارهای سیاسی، اجتماعی و سایر فشارها تجزیه و تحلیل می‌گردد. نتیجه اینکه اخلاق رسانه شامل برخی هنجارها و اصول هستند که معیار سنجش درستی و یا نادرستی رفتار رسانه است. بنابراین هنجارها و اصول اخلاقی در زمینه فعالیت روزنامه‌نگاری وجود دارد که آزادی بی‌قید و بند رسانه را محدود می‌سازد و آن را در قبال انتشار اخبار مسئولیت‌پذیر می‌کند. اصول و هنجارهای اخلاق رسانه شامل درستی، دقت، عینیت، بی‌طرفی، انصاف و پاسخ‌گویی به عموم است

کلیدواژه‌ها

موضوعات