مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

3 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران، استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد

4 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22034/jcsc.2023.1990853.2644

چکیده

با رشد سریع ارتباطات، رسانه بازیگر فعال میدان دیپلماسی شده و جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگی‌ها و نوع تعامل با دیگر کشورها، نیاز جدی‌تری به دیپلماسی رسانه‌ای دارد. در پی پژوهش طراحی الگوی اقناعی دیپلماسی رسانه‌ای و استخراج الگوی پارادایمی، با استفاده از محتوای مصاحبه نیمه ساخت یافته با 17 تن از خبرگان دیپلماسی و رسانه درباره نقاط قوت و ضعف دیپلماسی رسانه جمهوری اسلامی و فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه، براساس مدل دیوید و ابزارSWOT به ارائه راهبردها پرداختیم. با تقاطع دادن عوامل مثبت و منفی درونی و بیرونی، 9 راهبرد ارتباط اقناعی دولت با رسانه، اجماع سلسله مراتبی در سیاستها، تعامل بین‌المللی، ستاد هماهنگی دیپلماسی رسانه‌ای، مشروع‌سازی سیاست خارجی، اقدامات حمایتی، رصد و بازخورد، اتاق فکر نخبگان رسانه‌ای و عملیات غیررسمی و اتاق شبکه‌های اجتماعی به دست آمد و هر کدام با استفاده از نظر خبرگان تشریح شد. همچنین یک مدل کاربردی به عنوان نقشه راه دیپلماسی رسانه‌ای ارائه شده که مغز آن ستاد هماهنگی دیپلماسی رسانه‌ای است. در نهایت سه پیشنهاد مدیریت ملی پیام‌های مسئولان، همگرایی اختیاری رسانه‌ها در موضوعات ملی و دیپلمات رسانه مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات