مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده‌ی مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه تلاشی است برای شناخت بهتر عواملی که بر وفاداری مخاطبان به پادکست‌ها مؤثرند. در مرحله‌ی اول با مرور ادبیات این حوزه، فهرستی از 20 خصوصیت رسانه‌ها که بالقوه می‌توانند بر وفاداری مخاطب به رسانه اثر بگذارند تهیه شد. همچنین با استفاده از مطالعات پیشین، یک آزمون 12 سؤالی که میزان وفاداری را اندازه‌گیری می‌کند، تهیه شد. پس از این مراحل با اجرای پرسشنامه از گروهی از علاقه‌مندان به پادکست خواسته شد که با پاسخ دادن به 20 پرسش از نوع طیف لیکرت، میزان 20 خصوصیت ذکر شده را در پادکست مورد علاقه‌ی خود تعیین کنند. از سوی دیگر از بررسی پاسخ‌های این افراد به 12 پرسش، میزان وفاداری آنان به پادکست مورد نظر اندازه‌گیری شد. در مجموع 768 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند که از بررسی روابط معنی‌دار میان پاسخ‌های آنان، شدت رابطه‌ی بین هر یک از 20 خصوصیت پادکست‌ها بر وفاداری مخاطب به آن‌ها ارزیابی شد. از فهرست بیستگانه‌ی مورد مطالعه، هفت خصوصیت با میزان وفاداری رابطه‌ی قوی نشان دادند. این خصوصیات عبارتند از: «پاسخ‌گویی به نیازهای مخاطب»، «کمک به افزایش اطلاعات مخاطب»، «استقبال از ارایه‌ی بازخورد به پادکست»، «اهمیت دادن به احساس و تفکر»، «ارایه‌ی دقیق اطلاعات»، «کمک به اشتراک اطلاعات مفید» و «فراگیری هدفمند».

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
ابراهیمی آتانی, ز. (1397).  کتاب مدیریت شبکه‌های اینترنتی در دانشگاه‌ها، انتشارات پشتیبان.
آذری, غ., & امیدوار, ت. (1391). بررسی نقش شبکه­های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی. فصلنامه فرهنگ ارتباطات، 2(6)، 181-209.
اعتمادی, گ., & تاج زاده نمین, ا. (1390). عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی کاربران اینترنتی داخل کشور نسبت به وب سایت دفاتر خدمات مسافرتی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جهانگردی, 7(16), 91-115.
افتاده, ج. (1389). رسانه های اجتماعی و کتاب بازگشت عموم و بازنشر کتاب. فصلنامه کتاب مهر, 34-47.
برهانی, ل., نوری, ا., مولوی, ح., & سماواتیان, ح. (1392). بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکداری. پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری, 115-130.
تیموری, ه., & گودرزوند چگینی, م. (1397). بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر وفاداری الکترونیکی با نقش متغیر میانجی رضایت الکترونیک. کاوش‌های مدیریت بازرگانی, 65-97.
دیوسالار, ع. (1393). قدرت ارتباطات یا قدرت اطلاعات نقدی بر نظریه قدرت شبکه­ای مانوئل کاستلز. فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، 1 (3)، 91.  
رحیم نیا, ف., هرندی, ع. ا., & فاطمی, ز. (1391). تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد. پژوهش های مدیریت عمومی, 83-101.
ضیاعی پرور, ح. (1388). تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک. تهران: شرکت روابط عمومی و تبلیغات هفت تبلیغ.
عشاقی, ف., & ذاکری, م. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان خدمات الکترونیکی بیمه (مورد مطالعه بیمه سرمد). مدیریت کسب و کار, 79-100.
کلانتری، ص؛ عریضی، ف؛ ربانی، ر؛ & قادری, م. (1386). بررسی آثار و پیامـدهای جامعـه ای شـبکه ای روی هویـت اجتمـاعی جوانـان (مطالعـه مـوردی: جوانان شهر کرمانشاه). مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، 7 (28)، 51.
قهرودی, ن. م., & گلستانی, ک. (1390). پادکست و روابط عمومی الکترونیک. مطالعات رسانه ای, 19-58.
کشوری, م., پورخلیل, ن., & خجسته فر, م. (1397). تقسیم بازار مشتریان کتابخانه های عمومی بر مبنای وفاداری به روش تحلیل خوشه ای کا - میانگین (مطالعه استانهای لرستان، فارس، و خوزستان). فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات), 88-103.
کاستلز، م (1389). عصر اطلاعات: اقتصاد جامعه و فرهنگ( ظهور جامعه شبکه‌ای)، مترجم‌:علیقلیان، ا و خاکباز، ا.  نشر تهران: طرح نو.
محمدپور، ا. (1385). جامعه شبکه ای: ابعاد اجتماعی رسانه جدید. نشریه جهانی رسانه.
مک کوایل، د. (1398).کتاب مخاطب شناسی، مترجم: منتظرقائم، م. نشر دفتر مطالعات و برنامه­ریزی رسانه­ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 
Aleksić, D., & Stamenković, I. (2018). The language of media in the digital age. Balkan Social Science Review(12), 101-113.
Arquero, J. L., del Barrio-García, S., & Romero-Frías, E. (2016). What Drives Students' Loyalty-Formation in Social Media Learning Within a Personal Learning Environment Approach? The Moderating Role of Need for Cognition. Journal of Educational Computing Research, 55(4), 495-525.
Brocke, J.v., Becker, J. & de Marco, M. (2016). The Networked Society. Bus Inf Syst Eng 58, 159–160.
 
Castells, M., & Cardoso, G. (2005). The Network Society: From Knowledge to Policy.
Chan-Olmsted, S., Wang, R., & Hwang, K.-H. (2020). Millennials’ Adoption of Radio Station Apps: The Roles of Functionality, Technology, Media, and Brand Factors. Journalism & Mass Communication Quarterly. doi:https://doi.org/10.1177/1077699020952111
Chen, V. Y., & Pain, P. (2019). News on Facebook: How Facebook and Newspapers Build Mutual Brand Loyalty Through Audience Engagement. Journalism and Mass Communication Quarterly, 98(2), 366-386.
Ericsson, Networked Society Lab. (2016). Networked Society City Index.
 
Ko, L., Turner-McGrievy, G., & Campbell, M. (2014). Information Processing Versus Social Cognitive Mediators of Weight Loss in a Podcast-Delivered Health Intervention. Health Education & Behavior, 41(2), 197-206.
Koo, C., Chung, N., & Kim, D. (2014). How do social media transform politics? The role of a podcast, ‘Naneun Ggomsuda’ in South Korea. Information Development, 31(5), 421-434.
Kurdi, B., Mann, T., & Ferguson, M. (2021). Persuading the Implicit Mind: Changing Negative Implicit Evaluations With an 8-Minute Podcast. Social Psychological and Personality Science.
Mayer, J. L. (2020). Podcast Advocacy Field Report. Journal of Humanistic Psychology, 60(6), 767-772.
McClung, S., & Johnson, K. (2010). Examining the Motives of Podcast Users. Journal of Radio & Audio Media, 17(1), 82-95.
Masoumifar, A. (2022). Cyberspace Sovereignty: Is Territorializing Cyberspace Opposed to Having a Globally Compatible Internet?. Journal of Cyberspace Studies, 6 (1), 1-20. doi: 10.22059/JCSS.2022.327215.1064
Mohammadi, S., & Dickson, G. (2021). Online Shopping for Sporting Goods: The Role of Flow, E-Satisfaction, and E-Loyalty. Global Business Review. doi:https://doi.org/10.1177/09721509211019516
Molinillo, S., Gómez-Ortiz, B., Pérez-Aranda, J., & Navarro-García, A. (2017). Building Customer Loyalty: The Effect of Experiential State, the Value of Shopping, and Trust and Perceived Value of Service on Online Clothes Shopping. Clothing and Textiles Research Journal, 35(3), 156-171.
Oliver, R. (1999). Whence customer loyalty? Journal of Marketing, 63(4), 33-44.
Paiva, D., & Brito-Henriques, E. (2019). A podcast on urban ruins, or the aural weaving of theory and field. Cultural Geographies, 26(4), 535-540.
Park, K., & Jiang, H. (2020). Signaling, Verification, and Identification: The Way Corporate Social Advocacy Generates Brand Loyalty on Social Media. International Journal of Business Communication.
Raab, C., Berezan, O., Krishen, A., & Tanford, S. (2016). What’s in a Word? Building Program Loyalty through Social Media Communication. Cornell Hospitality Quarterly, 57(2), 138-149.
Sabzali, M.; Sarfi, M.; Zohouri, M.; Sarfi, T.; Darvishi, M. (2022). Fake News and Freedom of Expression: An Iranian Perspective. Journal of Cyberspace Studies, 6 (2), 205-218. doi: 10.22059/JCSS.2023.356295.1087
Spyridou, L. (2019). Analyzing the active audience: Reluctant, reactive, fearful, or lazy? Forms and motives of participation in mainstream journalism
Shamburg, C. (2020). Cases of successful independent educationally oriented podcasters. E-Learning and Digital Media, 17(6), 505-520.
Shaver, D., & Shaver, M. A. (2008). Generating audience loyalty to internet news providers through branding. In Media brands and branding (pp. 79-85). Jönköping, Sweden: Jönköping University.
Shin, W., Pang, A., & Kim, H. J. (2015). Building Relationships Through Integrated Online Media: Global Organizations’ Use of Brand Web Sites, Facebook, and Twitter. Journal of Business and Technical Communication, 29(2), 184-220.
Teckchandani, A., & Obstfeld, D. (2017). Storytelling at Its Best: Using the StartUp Podcast in the Classroom. Management Teaching Review, 2(1), 26-34.
Tumbas, S., & Berente, N., & Seidel, S., & vom Brocke, J. (2015). The ‘digital façade’ of rapidly growing entrepreneurial organizations. Paper presented at the 36th International Conference on Information Systems (ICIS 2015).
 
Tulley, C. (2011). IText Reconfigured: The Rise of the Podcast. Journal of Business and Technical Communication, 25(3), 256-275.
Wagner, T., Hennig-Thurau, T., & Rudolph, T. (2009). Does Customer Demotion Jeopardize Loyalty? Journal of Marketing, 73(3), 69-85.
Wyld, J. (2020). Collaborative storytelling and canon fluidity in The Adventure Zone podcast. Convergence, 27(2), 343-356.
Yoo,Y., & Boland, RJ., & Lyytinen, K., & Majchrzak, A. (2012). Organizing for innovation in the digitized world. Organ Sci 23(5):1398–1408.
Zoubi, F. H., & Mohammad Al-Harazneh, D. (2019). The Impact of Social Media on Customers’ Loyalty toward Hotels in Jordan. International Journal of Business and Management, 14(5), 123-140. doi:10.5539/ijbm.v14n5p123