مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا علوم تحقیقات

2 رئیس دپارتمان علوم ارتباطات و رسانه ها و مطالعات جامعه شناسی - واحد الکترونیک دانشگاه آزاد استادیار و هیات علمی علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

ایران در حوزه برندینگ ملی، جایگاه بسیار ضعیف و حتی در بعضی از شاخصهای رتبه بندی دنیا، رتبه منفی دارد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رفتارهای ارتباطی-فرهنگی (با استفاده از نظریه فرهنگی-اجتماعی"ویگوتسکی") بر مولفه ششگانه برندینگ ملی (بر اساس مولفههای شش گانه برند ملی آنهلت که شامل توریسم، مردم، دولت، سرمایه گذاری و مهاجرت و صادرات است)، پرداخته است. نتایج تحلیل 136 پرسشنامه از 141 پرسشنامه دریافتی نشان داد ایران به غیر از "وضعیت فرهنگی و میراث کشور" در5 مولفه دیگر در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد"رفتارهای ارتباطی-فرهنگی"در 6 مولفه (رفتارهای فرهنگی، رفتارهای جمعی، رفتارهای فردی، حفظ سنتها و دین گرایی، ویژگیهای ایرانی و تقدیرگرایی) و "برندینگ ملی" نیز در 5 مولفه شامل (تصویر بین المللی، نمادهای ملی،چهره های نامدار، امتیازهای سرمایه گذاری و اقلیم) باز تعریف شدند. نتایج این تحقیق که با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزئی تحلیل شد، نشان داد "رفتارهای ارتباطی-فرهنگی" و رفتارهای مثبت ارتباطی ایرانیان بر مولفه ششگانه برندینگ آنهلت تاثیردارد و"رفتارهای مثبت ارتباطی ایرانیان"تاثیر میانجی بر رابطه رفتارهای ارتباطی.فرهنگی با مولفه ششگانه برندینگ آنهلت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات