مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 گروه آموزشی روزنامه نگاری، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/jcsc.2023.563041.2608

چکیده

هدف: با توجه یه تعداد معدود و محدودیت مدل های مفهومی جنسیت ارائه شده در پوشش رسانه ای ، هدف از نگارش این مقاله رسیدن به یک مدل مفهومی از جایگاه جنسیت در پوشش رسانه ای المپیک 2020 توکیو و 2016 ریو بود تا بتوان از آن بعنوان الگویی در تحلیل شرایط موجود و نیل به وضع مطلوب بهره برداری کرد .

روش تحقیق: این تحقیق به روش پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون است. جامعه آماری،شامل تمامی مطالب روزنامه ایران ورزشی در سال 1395 و در سال 1400بود. نمونه گیری آماری به صورت هدفمند انتخاب گردید که شامل 212 داده متنی (خبر، گزارش، مصاحبه و مقاله) در روزنامه ایران ورزشی در بازه زمانی برگزاری هر یک از المپیک های مذکور ( 15 الی 31 مرداد 1395 و 1 الی 17 مرداد 1400 ) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگزاری سه مرحله ی کدگذاری توصیفی، تفسیری و یکپارچه سازی استفاده شد

یافته ها: با توجه به نتایج کدگذاری ها، پنج مضمون اولیه ، سه مضمون ثانویه و یک مضمون فراگیر حاصل گردید مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد که در اغلب موارد تحت تاثیرفضای گفتمان جنسیت زدگی و رویکرد این روزنامه مبنی بر مفاهیم «هژمونی»، « استعاره های ورزشی» و « فراواقعیت»بوده است.

نتیجه گیری: از نکات قابل توجه در مفهوم «هژمونی» این است که پوشش خبرها در این مضمون برای هر دو جنس انجام شده است با این تفاوت که حمایت خبری از بانوان بیشتر اعلام محرومیت های زیرساختی می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A conceptual model of gender in media coverage of the 2020 Tokyo and 2016 Rio Olympics(Case study: Iran Sports newspaper)

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Rezaeipasha 1
  • Farideh Sharififar 2
  • Mahmoud Sharepour 3
  • Aliasghar Kia 4

1 Department of Sociology of Sport , Faculty of Sciences of Sport, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Department of Management of Sport,, Faculty of Sciences of Sport, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.

3 Department of Sociology, Faculty of Social and Humanetic sciences,University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

4 Department of Journalism and Media Management, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Considering the limited number and limitations of the conceptual models of gender presented in the media coverage, the purpose of writing this article was to reach a conceptual model of the position of gender in the media coverage of the 2020 Tokyo and 2016 Rio Olympics so that it can be used as a model. In the analysis of the existing conditions, he used it to achieve the desired situation.

Research method: This research is qualitative research based on thematic analysis approach. The statistical population included all the contents of Iran Sports newspaper in 1395 and 1400. Statistical sampling was purposefully selected, which included 212 textual data (news, reports, interviews and articles) in the Iran Sports newspaper during the time period of each of the mentioned Olympics (August 15-31, 2015 and August 1-17, 1400). . In order to analyze the data, the coding method of three stages of descriptive, interpretive and integration coding was used

Findings: According to the coding results, five primary themes, three secondary themes and one overarching theme were obtained. The comparison of the obtained results shows that in most cases, under the influence of the gendered discourse and the approach of this newspaper based on the concepts of "hegemony",

Conclusion: One of the significant points in the concept of "hegemony" is that the news coverage in this theme has been done for both sexes, with the difference that the news support for women is mostly the announcement of infrastructural deprivations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender
  • sports news
  • Olympics, media, theme analysis