مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران ؛

2 . استاد تمام گروه جامعه شناسی. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی. دانشگاه پیام نور . تهران. ایران

4 استادیار گروه علوم اجتماعی. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران ؛

چکیده

دامنه ی وسیع مسایل، مشکلات و آسیب های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در محله حاشیه نشین «مرتضی گرد» اهمیت مطالعه پدیده ی امنیت زنان و بازنمایی تجربه‌های ناامنی آنها را در این منقطه حاشیه ای ضروری می سازد. واکاوی روایت‌های این زنان حاشیه نشین از مساله ناامنی و صورت بندی و سنخ شناسی مواجهه آنان با مقوله ناامنی،محور موضوعی مطالعه حاضر بوده است. ا در برابر این مساله چند دسته از زنان حاشیه نشین را می توان سنخ شناسی نمود. نمونه‌های پژوهش حاضر، بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و محقق با 29 نفر از زنان 16 تا 65 سال و دارای تجربه زیسته حاشیه نشینی، مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام داده است. یافته ها حاکی از آن است که زنان مرتضی گرد ناامنی را در مضامینی شامل: در معرض آسیب های اجتماعی بودن، به مثابه نگرانی و به مثابه فقدان و کمبود امکانات معنا نموده اند.همچنین در مساله مواجهه با ناامنی، سنخ های متنوعی از بانوان حاشیه نشین شامل: زنان مطالبه گر امنیت ، زنان تاب آور، زنان ناامن انگار، زنان مترصد فرار، زنان قربانی ناامنی و زنان ناامن ساز شناسایی شدند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

phenomenology of insecurity and typology of women in border with security problem

نویسندگان [English]

 • fahimeh karimimehr 1
 • ALI Rabie 2
 • shahnaz sedaghatzadegan 3
 • firoz Rad 4

1 phd Student

2 Payamnoor University

3 Paya,mnoor university

4 Payam noor University

چکیده [English]

the wide range of issues , problems and social , cultural and economic damages in the neighborhood of morteza around the importance of studying the phenomenon of women 's security and representation of their insecurity experiences in this area is necessary .the analysis of the narratives of these women about the issue of insecurity and typology and typology of confronting with insecurity is the subject of the present study .this research with qualitative and quantitative approach and in inatus , education , marital status and conditions of having and not having children selection and analysis of qualitative data by thematic method .the findings of this study indicate that the women of morteza . have analyzed the problemary .the analysis of the narratives of these women about the issue of insecurity and typology and typology of confronting with insecurity is the subject of the present study .this research with qualitative and quantitative approach and in inatus , education , marital status and conditions of having and not having children seleology of confronting with insecurity is the subject of the present study .this research with qualitative and quantitative approach and in inatus , education , marital status and conditions of having and not having children selection and analysis of qualitative data by thematic method .the findings of this study indicate that the women of morteza . have analyzed the problemary .the analysis of the narratives of these women about the

کلیدواژه‌ها [English]

 • "phenomenology" : " lived "
 • " insecurity "
 • " security "
 •  

  • آزاده، منصوره اعظم ، قاضی نژاد، مریم ؛ صادقی ولنی، آرزو(1395) «بررسی رابطه بین موقعیت محله و احساس امنیت اجتماعی زنان (مقایسه تطبیقی دو محله ونک و سرآسیاب)».فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، سال هشتم، شماره 2 ، صص 205 -224.
  • ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (1384). جامعه شناسی توسعه، تهران: انتشارات کیهان.
  • آور زمانی، حمید؛ صفایی نبات، حمیده (1398) احساس ناامنی در تجربه زیسته زنان حاشیه نشین شهری (مطالعه موردی سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای جنوب شهرستان شهریار). جامعه فرهنگ رسانه،8(32)،صص 135-160.
  • باقری، نسرین؛ خانی، محمود( 1398) تأثیر حاشیه نشینی بر احساس امنیت عمومی با رویکرد پیشگیری اجتماعی (مورد مطالعه: شهر خرم آباد)، فصلنامه علمی دانش انتظامی لرستان، سال هفتم، شماره سوم، صص 177 - 258.
  • بحیرایی، حمید؛ اسدی، احمد(1388) «نقش حاشیه نشینی در بروز آسیب های اجتماعی».فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، پیاپی 71 ، صص 31-43.
  • بختیاری، تقی، هاشمی، حمید؛ سیدی، سیدعباس (1392) «بررسی تاثیر حاشیه نشینی بر جرایم اجتماعی(مطالعه موردی شهرستان مشهد)».فصلنامه انتظام اجتماعی، سال پنجم، شماره 2 ، صص 139-163.
  • بشیریه، تهمورث؛ مظفری، محمدسعید(1397)«رابطه حاشیه نشینی با ارتکاب جرم در شهر کرمانشاه (مورد مطالعه: منطقه حاشیه نشین دولت آباد کرمانشاه در سال 1393)».نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، پیاپی 11 ، صص 161 -190.
  • بهرامی، رحمت الله(1388)« عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی / مطالعه موردی شهر سنندج»، مسکن و محیط روستا، دوره ۸ ، پیاپی ۱۲۶، صص۷۱-۵۸.
  • پازوکی، معصومه؛ شیخی، داوود؛ یوردخانی، مختار( 1397)«عوامل موثر بر میزان افزایش جرم در سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: شهر پاکدشت)».فصلنامه آمایش محیط، پیاپی 41، صص 139 –160.
  • پوراحمد،احمد؛ آروین نگار رحیم پور، محمود(1396) «ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری؛ مطالعه موردی:منطقه یک شهر اهواز». مطالعات شهری، دوره 6 ،شماره 23، صص53-68.
  • پیری، فردین؛ محمدی، میرصادق (1399)« بررسی شاخص های طراحی محیطی بر میزان وقوع جرائم شاخص بر مناطق حاشیه نشین شهر ارومیه».پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، پیاپی 29 ،صص 81 -102.
  • جوانمرد، کرم الله؛ یوسف وند، پروانه( 1400)« سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین مناطق حاشیه نشین و مرکزی (شهر خرم آباد).پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال 14، شماره 2 (پیاپی 54)، صص 57 -82.
  • چلبی. مسعود(1390)،تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
  • چمبرز، ریچارد (1377) توسعه روستایی و الویت بخشی به فقرا، ترجمه مصطفی ازکیا، تهران: دانشگاه تهران.
  • خیاط سمیرا، دولتیان ماهرخ، فنائی حامد، نویدیان علی، محمودی زهره، کسائیان امیر( 1399) «بررسی سبک زندگی، مهمترین چالش و عوامل مرتبط با آن در زنان حاشیه‫ نشین»، فصلنامه سلامت و بهداشت. دوره 11 ، شماره 5، صص۶۶۳-۶۵۲
  • راسخ، کرامت الله و سمیه محمودی میمند( 1398) «عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر بزهکاری جوانان حاشیه نشین در شهر کرمان»، فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم، دوره 14، شماره 52، صص 9-28.
  • سجاد زاده، حسن؛ ایزدی ، محمدسعید؛ حقی، محمدرضا( 1396)« سنجش عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان». پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دوره 5، صص705-720.
  • شاطریان، محسن، حسینی زاده آرانی، سید سعید ؛ سخایی، ایوب؛ حسینی، محمدرضا(1395)«نهاد دین و امنیت؛ بررسی و سنجش ارتباط میان میزان دینداری و احساس امنیت اجتماعی در میان ساکنین مناطق حاشیه ای شهرستان کاشانم.مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، پیاپی7 ، صص 121 -149.
  • شاطریان، محسن؛ حیدری سورشجانی، رسول ؛ دولتیاریان، کامران( 1399)«مدل یابی و تاثیر ابعاد اجتماعی حاشیه نشینی بر وقوع جرم (مطالعه موردی: مناطق حاشیه نشین شهر کاشان)».مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، پیاپی 50 ، صص 249 -265.
  • شاطریان، محسن؛ حیدری، رسول؛ شاطریان؛ کامران دولتیاران، محمود.( 1399)«مدل سازی و تحلیل عوامل موثر بر وقوع جرم در مناطق حاشیه نشین شهر کاشان». فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، پیاپی 37 ، صص 91 -108
  • شاطریان، محسن؛ اشنویی، امیر( 1392)«عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی در شهر کاشان / نمونه موردی محله غربت ها و پمپ رعیتی».فصلنامه جغرافیا، پیاپی 36 ، صص 201-214.
  • صادقی سقدل، حسین؛ عصاری آرانی، عباس؛ رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ محمدی تیراندازه، مینو( 1399)«بررسی مولفه های موثر کلان اقتصادی بر روند حاشیه نشینی بعد از انقلاب اسلامی».فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، پیاپی 36 ، صص 103 -123.
  • صادقی فسائی، سهیلا و میرحسینی، زهرا(1390) «بررسی عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان شهر تهران». فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره نهم، شماره 1، 35-62.
  • صنعتی شرقی، نادر؛ وحیدی، روح الله؛ حمیدی، سهیل( 1396)«تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشینی و جرم».فصلنامه انتظام اجتماعی، سال 9، شماره 3 ، صص 57 -82.
  • عبدالله زاده، نسیم ؛ کیوان بلند همتان، محمد امجد زبردست(1397)«تحلیل روایت زنان از نابرابری های جنسیتی در میدان آموزش مورد مطالعه: زنان مناطق حاشیه ای نایسر شهر سنندج».فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، پیاپی 36 ، صص 175 -20 .
  • عبدی، مجتبی؛ جعفری کافی آباد، صابر(1399)«در شهر و بی شهر؛ مردم نگاری تجربه حاشیه نشینی در میان حاشیه نشینان محله سعیدآباد (با تاکید بر ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری)». نشریه مطالعات جامعه شناختی، پیاپی 57 ،صص 179 –
  • عریضی، فروغ ؛ ربانی، رسول ؛ کریمی، فاطمه(1382)« بررسی مسائل حاشیه نشینی با تاکید بر جنبه های اجتماعی فرهنگی (مطالعه موردی مناطق ارزنان و دارک اصفهان».فصلنامه علوم اجتماعی، پیاپی 24، صص 101-128.
  • عنبری، موسی؛ بقایی، سارا (۱۳۹۳). ارتباط فرهنگ فقر و آسیب‌گرایی زنان حاشیه‌نشین شهری (مورد مطالعه: منطقۀ دیزج شهر همدان) فصلنامه توسعه محلی (شهری، روستایی)، دوره 6، شماره ، صص ۲۰۹-۲۳۲.
  • فتحی، آیت الله؛ مهدیه باقرزاده( 1399)«پیش بینی امنیت اجتماعی بر اساس سلامت اجتماعی، مهارت های ارتباطی و مهارت های زندگی در زنان مناطق حاشیه نشین تبریز».فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال یازدهم، شماره 2 (پیاپی 62)، صص 87 -108.
  • قادرزاده، امید ؛ خزایی، سارا (1393)« مطالعۀ کیفی دلالت‏ های معنایی احساس ناامنی زنان در فضاهای عمومی (1393)»، زن در توسعه و سیاست، دوره 12، شماره 3 ،پیاپی 3 ، صص405-424.
  • قاسمی اردهایی، علی ؛ نوبخت، رضا( 1394)«حاشیه نشینی و احساس امنیت: مطالعه جوانان حاشیه نشین شهر تبریز» ،نشریه جمعیت، پیاپی 91-92 ، صص 37 -57.
  • قاسمی، یارمحمد؛ عبدالهی ، زهرا ؛ محمدزاده، امید(1399)«بررسی تاثیر حاشیه نشینی بر شیوع آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه محله های خاتمیه و مهرآباد شهر ایلام)».فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، پیاپی 29، صص 121 –
  • کارگر، بهمن(1386)« حاشیه نشینی و امنیت»، فصلنامه جغرافیا، شمارة پنجم، دورة14و15،صص 139-148.
  • کارگر، بهمن،(1390). شهر، حاشیه و امنیت اجتماعی، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
  • کاروانی، عبدالطیف، ابوالفضل پور منافی، سمیه رییسی( 1399)« تحلیل کیفی شرایط و عوامل علی فقر و ناامنی در مناطق مرزی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان»، پژوهش نامه مطالعات مرزی، پیاپی 30، صص 61 –
  • لوئیس، اسکار(1353)، فرهنگ فقر، ترجمه مهدی ثریا، نامه علوم احتماعی، شماره 4 ،دوره اول، 124-137.
  • محمد پور، احمد؛ علیزاده، مهدی (۱۳۹۰)« زنان و فرهنگ فقر؛ مطالعه کیفی فرهنگ فقر در میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ساری» ،دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 8، شماره 1، صص197- 165.
  • محمد پور، احمد (1390)، ضد روش، منطق و طرح در روش شناسی کیفی، جلد اول، تهران: نشر جامعه شناسان.
  • محمدی، جمال؛ مریم مرادی پادوک(1392)« بررسی احساس امنیت زنان در مناطق مختلف شهری نمونه موردی مناطق 5 و13 اصفهان»، مطالعات جامعه شناختی شهری، سال سوم، شماره 9،صص155-172.
  • محمدی، مهدیه و بیرنگ علی آذر( 1398) «تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی با تأکید بر پارک های شهری، مطالعه موردی: تبریز.پژوهش های بوم شناسی شهری، سال 10، ش 2 (پیاپی 20)،صص ۲۷ – ۴۰.
  • مور، استفن،(1376) دیباچه ای بر جامعه شناسی، ترجمه ی مرتضی ثاقب فر، تهران: ققنوس.
  • نقدی، اسدالله ؛ توانا ،علی(1399) «شهری در حصار حاشیه ها مطالعه رضایت از زندگی در بین حاشیه نشینان شهر کابل»، نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال 11، شماره 1 ، صص 135 -160.
  • نقدی، اسدالله. صادقی، رسول(1385) «حاشیه نشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری(با تأکید بر شهر همدان)»، رفاه اجتماعی، دوره5، شماره 20، صص 213-224
  • نقدی، اسدالله ؛ صادق زارع( 1390)« الگوی زیست حاشیه، تهدیدی برای توسعه و سلامت پایدار شهری».فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، دوره1 ،شماره 1، صص 125-146.
  • نقدی، اسدالله؛ زارع، صادق (۱۳۹۰)« مطالعه نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی- فرهنگی زنان حاشیه‌نشین (مورد مطالعه: شهرک سعدی شیراز)». مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری)، دوره 3 ، شماره  9 ،صص ۶۷- 
  • نقدی، اسدالله؛ صادق زارع( 1398)«جهان چهارم ایرانی- سیمای «زیست حاشیه ای» و«مسائل شهری» در همدان و برخی راه چاره ها».نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره 3، صص 145-166.
  • نوروزی. فیض اله، فولادی سپر. سارا(1388)، بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 15-29 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی موثر بر آن، فصلنامه راهبرد، سال 18. شماره 53.صص 213-233.

   

   

   

  • Abdi, M., & Jafari Kafiabad, S. (2021). “In” City and Cityless; Ethnography of Marginalization Experience among the Marginalized Residents of Saeedabad Neighborhood (With Emphasis on Economic Dimensions and Power Relations and Urban Management). Sociological Review, 27(2), 179-224. doi: 10.22059/jsr.2021.81423.(In Persian)
  • Abdolahzadeh, N., Bolandhematan, K., & Zebardast, M. (2018). Women's Narrative Analysis of Gender Inequalities in Education Field: Case Study: Women in Marginal Areas of Naysar, Sanandaj. Social Development & Welfare Planning, 10(36), 175-208. doi: 10.22054/qjsd.2018.9600. (In Persian)
  • Anbari, Moosa ; Baghai, Sarah (2013) Culture of Poverty and Women Sybgrayy Test compliance with the realities of poverty and cultural theory , Journal of Community Development Journal of Community Development, Volume:6 Issue: 2, ,Pp: 209 -232. (In Persian)
  • Arizi, F., Rabbani, R., & karimi, F. (2004). A Survey of Suburbanation Problems and Difficulties with an Emphasis on Social and Cultural Aspects Case Study Arzanan and Dark Esfahan, Social Sciences, 10(24), 101-128.. (In Persian)
  • Avarzamani ,Hamid ;  Safaee Nabat, Hamideh  (2018) Unsafe of Life of Women Living in Slums Experience (Case Study: South of the City's Slums Shahriar); . Society , Culture and Media, 8(32), pp. 135-160. (In Persian)
  • Azam Azadeh, Mansoureh ; Ghazinejad ,Maryam ;   Sadeghi Veln,i Arezou (2015) " The relationship between the position of neighborhoods and the feel of social security of women (Comparing two neighborhoods: Vanak and Sarasiab) ". Women in Culture and Arts Quarterly (Women's Research), No 2, pp. 205-224. (In Persian)
  • Azekia, Mustafa and Ghafari, Gholamreza (2004). Sociology of Development, Tehran: Kayhan Publications. (In Persian)
  • Bagheri, Nasreen; Khani, Mahmoud (2018) The effect of marginalization on the sense of public security with a social prevention approach (case study: Khorramabad city), Lorestan Police Science Quarterly, 7th year, 3rd issue, pp. 177-258. (In Persian)
  • Bahiraei, H., & Asadi, A. (2009). The role of Marginal Settlements in the Occurrence of Social Problems. Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 18(71), 31-37. (In Persian)
  • Bahrami, Rahmatullah (2009) " Effective Factors on Forming the Informal Settlement at the Outskirt of Cities and its Effect on the Security of Society: Case Study in City of Sanandaj. JHRE; 28 (126) :58-71. (In Persian)
  • Bakhtiari, Taghi, Hashemi, Hamid; Sidi, Seyyed Abbas (2012) "Evaluation of the impact of marginalization on social crimes (case study of Mashhad city)". Social Order Quarterly, 5th year, number 2, pp. 139-163. (In Persian)
  • Bashirie, Tahmoores, & Mozafari, Mohammad Saeed. (2018) The Study of Marginalization’s Impact of Crime (Marginalization Districts of Dowlat Abad in the Kermanshah), JOURNAL OF CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY RESEARCH, 6(11), 161-190. (In Persian)
  • Buchner, Jessica Ebrand and Maria Chene, Transparency International Ellie McDonald, Equal Rights Trust.Isabelle
  • Bullok, j, Jekins, M. (2002). Corrption and Marginalizatin, Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer,
  • Masoud (2017), social analysis in the space of action, Tehran: Ney Publication,, second edition.
  • Chambers, Richard, (1377) Rural development and giving priority to the poor, translated by Mustafa Azkia, Tehran: University of Tehran.
  • Ghaderzade, O., & Khazaie, S. (2014). A qualitative study of semantic implications women's sense of insecurity in public spaces. Woman in Development & Politics, 12(3), 405-424. doi: 10.22059/jwdp.2014.53691. (In Persian)
  • Ghasemi Ardahai, Ali; Nobakht, Reza (2014) "Living on the margins and the feeling of security: a study of young people living on the margins of Tabriz", Population Journal, pp. 57-57-37. (In Persian)
  • JAVANMARD, KARAMOLLAH, & Yousefvand, Parvaneh. (2021). Social capital and sense of security between the suburbs and the central region (Khorramabad city). QUARTERLY OF ORDER AND SECURITY GUARDS, 14(2 (54) ), 57-82. (In Persian)
  • Karevani, Abdollatif * , Pourmanafi, Abolfazl , Raisi, Somayeh    (2021) Qualitative Analysis of Conditions and Causes of Poverty and Insecurity in the Border Areas Case Study: Sistan and Baluchestan Province, Research Journal of Border Studies, Volume:8 Issue: 30 . (In Persian)
  • Kargar, Bahman, (1390). City, margin and social security, Tehran: Geographical Organization of Armed Forces. (In Persian)
  • Kate Brown, Katie Ellis, Kate Smith(2020). Vulnerability as lived experience: Marginalised women and girls in the UK.
  • Katgar, B. (2008). Marginalization and urban security. Geography, 5(15), 139-148..
  • Khayat S, Dolatian M, Fanaei H, Navidian A, Mahmoodi Z, Kasaeian A. Study of Lifestyle, the Most Important Challenge and Its Related Factors in Suburban Women. j.health 2021; 11 (5) :652-663. (In Persian)
  • Lewis, Oscar (1353), Culture of Poverty, translated by Mehdi Soraya, Nameh Ulum Ijtmai, No. 4, 1st pub., 124-137.
  • Mohamadpour, A., & Alizadeh, M. (2011). Women and the culture of poverty: A qualitative study of the family- leading women supported by Sari Welfare Organization. Journal of Social Sciences Ferdowsi University of Mashhad, 0(0), -. doi: 10.22067/jss.v0i0.18993. (In Persian)
  • Mohammadi Birang, M., & Azae, A. (2019). Analyzing Women's Sense of Security in Public Spaces with Emphasis on Urban Parks, Case Study:. Journal of Urban Ecology Researches, 10(20), 27-40. doi: 10.30473/grup.2020.7076. (In Persian)
  • MOHAMMADI, JAMAL, & MORADI PADOOK, MARYAM. (2014). AN INVESTIGATION OF WOMEN'S SENSE OF SECURITY IN URBAN PLACES (CASE OF STUDY: DISTRICTS 5 AND 13 OF THE CITY OF ESFAHAN). URBAN STUDIES, 3(9), 155-172. (In Persian)
  • Mohammadpour, Ahmed (2018), Anti-Method, Logic and Design in Qualitative Methodology, Volume 1, Tehran: Sociologists Publications. (In Persian)
  • Moore, Stephen, (1376) An Introduction to Sociology, translated by Morteza Saqib Far, Tehran: Phoenix. (In Persian)
  • Naghdi A, Sadeghi R. (2006). Informal Settlement an Obstacle Against Urban Sustainable Development (Case Study of Hamedan Informal Settlements, Social Welfare Quarterly. 5(20), 213-234.
  • Naghdi, A., & Tavana, A. (2020). .. Journal of Social Problems of Iran, 11(1), 135-160. doi: 10.22059/ijsp.2020.79197. (In Persian)
  • Naghdi, A., & Zare, S. (2010). The Fourth World: Urban Marginality, Associated Problems and Some Proposed Solutions in Hamedan. Journal of Social Problems of Iran, 1(3), (In Persian)
  • NAGHDI, ASADOLAH, & ZARE, SADEGH. (2014). ATTITUDES AND SOCIO-CULTURAL BEHAVIORS OF FEMALE SLUM DWELLERS (CASE OF STUDY: SA'ADI TOWNSHIP OF SHIRAZ). URBAN STUDIES, 3(9), 67-96.
  • NAGHDI, ASADOLLAH, & ZARE, SADEGH. (2012). SLUM DWELLING AS A THREAT TO SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT AND HEALTH. URBAN STUDIES, 1(1), 125-146. (In Persian)
  • NOUROUZI, FEYZ ELAH, & FOULADI SEPEHR, SARA. (2010). THE STUDY OF FEELING OF SOCIAL SAFETY AMONG 15-29 YEAR WOMEN IN TEHRAN AND ITS DETERMINING FACTORS. RAHBORD, 18(53 (SPECIAL ISSUE FOR CULTURA AND SOCIAL STUDIES)), 129-159. (In Persian)
  • Pazoki, M., Shaikhi, D., & Yourdkhani, M. (2018). Affecting Factors on the crime rate increase in the informal settlements(Case study: pakdasht city). , 11(41), 139-160. (In Persian)
  • Piri, Fardin; Mohammadi, Mirsadeq (2019) "Investigation of environmental design indicators on the rate of occurrence of iimportant crimes in the peripheral areas of Urmia city", Police Geography Research Journal, 29 series, pp. 102-81. (In Persian)
  • Pourahmad, Ahmad; Arvin Nagar Rahimpour, Mahmoud (2017). Evaluation women's sense of security in urban areas (Case Study: Region 1 of Ahvaz City). Motaleate Shahri, 6(23), 53-68. (In Persian)
  • Rasekh ,Keramatollah ; Mahmudi Meymand ,Somayeh (2019) The social factors affecting the youth crime among slum dwellers in Kerman City, Crime Prevention Studies Quarterly, Volume:14 Issue: 52, , pp. 9-28. (In Persian)
  • Sadeghi Fasaei, S., & Mirhosseini, Z. (2011). A Study On Factors Affecting Victimization of Woman Living in Tehran. Woman in Development & Politics, 9(1), 35-62. (In Persian) SAJJADZADEH, HASSAN, IZADI, MOHAMMAD SAEID, & HAGHI, MOHAMMAD REZA. (2018). Influence of Environmental Factors on Sense of Security in Informal Settlements of Hamedan. GEOGRAPHICAL URBAN PLANNING RESEARCH, 5(4 ), 705-720 . (In Persian)
  • SANATI SHARGHI, NADER, VAHIDI, ROUHOLLAH, & HAMIDI, SOHEIL. (2017). STRUCTURAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SUBURBANIZATION AND CRIME, JOURNAL OF SOCIAL ORDER (ENTEZAM-E-EJTEMAEI), 9(3 ), 57-82. (In Persian)
  • Sasman, M. Dolan, C.B Villegas, D. Eyob, E. Barrett, C. (2021). The Influence of Marginalizatin on Cultural Attitudes and Trash Disposal Practices in Esfuerzo de Paraiso of the Dominican Republhc, A Qualitaive Interview Study. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 2872. https://doi.org/10.3390/ijerph 18062872. (In Persian)
  • SHATERIAN, M., & OSHNOOI, A.. (2013). EFFECTIVE FACTORS ON FORMING SLUM-DWELLERS THE CASE STUDY OF “POMP-E-RA'YATI” AND “QORBATHA” OF KASHAN CITY. GEOGRAPHY, 11(36), 201-214 SadeghiSeghdel, Hosein, ASARI ARANI, ABBAS, ROKNODIN EFTEKHARI, ABDOLREZA, & Mohamadi Tirandazh, Minoo. (2020). Investigating the effective macroeconomic components on the process of marginalization after the Islamic Revolution. GEOGRAPHY AND TERRITORIAL SPATIAL ARRANGEMENT, 10(36 ), 103-124. (In Persian)
  • Shaterian, M., Heidary, R., Shaterian, M., & Dolatyaran, K. (2020). Modeling and analyzing the factors affecting the occurrence of crime in informal settlements ( case study: kashan informal settlement. Regional Planning, 10(37), 91-108. (In Persian)
  • Shateriyan, M., Hoseynizade Arani, ,. S. S., Sakhayi, A., & Hoseyni, M. R. (2016). Institution of Religion and Security; Relationship between Religiosity and Sense of Social Security among the Residents of Peripheral Areas of Kashan City. Sociology of Social Institutions, 3(7), 149-121. (In Persian)
  • Shatrian, Mohsen; Heydari, Rasul; Shatrian; Kamran Davalitaran, Mahmoud. (2019) "Modeling and analysis of factors affecting the occurrence of crime in the marginal areas of Kashan city". Regional Planning Quarterly, serial 37, pp. 91-108. (In Persian)
  • Yarmohammad Ghasemi , Zahra Abdollahi* , Omid Mohammadzadeh (2019) The Evaluation of the Impacts of Marginalization on the Spread of Social Damages (Case Study: Khatamieh and Mehrabad Districts in Ilam City). Crime Prevention Studies Quarterly, Volume:8 Issue: 29,, pp. 121-144. (In Persian)