مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران ؛

2 . استاد تمام گروه جامعه شناسی. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی. دانشگاه پیام نور . تهران. ایران

4 استادیار گروه علوم اجتماعی. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران ؛

چکیده

دامنه ی وسیع مسایل، مشکلات و آسیب های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در محله حاشیه نشین «مرتضی گرد» اهمیت مطالعه پدیده ی امنیت زنان و بازنمایی تجربه‌های ناامنی آنها را در این منقطه حاشیه ای ضروری می سازد. واکاوی روایت‌های این زنان حاشیه نشین از مساله ناامنی و صورت بندی و سنخ شناسی مواجهه آنان با مقوله ناامنی،محور موضوعی مطالعه حاضر بوده است. ا در برابر این مساله چند دسته از زنان حاشیه نشین را می توان سنخ شناسی نمود. نمونه‌های پژوهش حاضر، بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و محقق با 29 نفر از زنان 16 تا 65 سال و دارای تجربه زیسته حاشیه نشینی، مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام داده است. یافته ها حاکی از آن است که زنان مرتضی گرد ناامنی را در مضامینی شامل: در معرض آسیب های اجتماعی بودن، به مثابه نگرانی و به مثابه فقدان و کمبود امکانات معنا نموده اند.همچنین در مساله مواجهه با ناامنی، سنخ های متنوعی از بانوان حاشیه نشین شامل: زنان مطالبه گر امنیت ، زنان تاب آور، زنان ناامن انگار، زنان مترصد فرار، زنان قربانی ناامنی و زنان ناامن ساز شناسایی شدند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 •  

  • آزاده، منصوره اعظم ، قاضی نژاد، مریم ؛ صادقی ولنی، آرزو(1395) «بررسی رابطه بین موقعیت محله و احساس امنیت اجتماعی زنان (مقایسه تطبیقی دو محله ونک و سرآسیاب)».فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، سال هشتم، شماره 2 ، صص 205 -224.
  • ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (1384). جامعه شناسی توسعه، تهران: انتشارات کیهان.
  • آور زمانی، حمید؛ صفایی نبات، حمیده (1398) احساس ناامنی در تجربه زیسته زنان حاشیه نشین شهری (مطالعه موردی سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای جنوب شهرستان شهریار). جامعه فرهنگ رسانه،8(32)،صص 135-160.
  • باقری، نسرین؛ خانی، محمود( 1398) تأثیر حاشیه نشینی بر احساس امنیت عمومی با رویکرد پیشگیری اجتماعی (مورد مطالعه: شهر خرم آباد)، فصلنامه علمی دانش انتظامی لرستان، سال هفتم، شماره سوم، صص 177 - 258.
  • بحیرایی، حمید؛ اسدی، احمد(1388) «نقش حاشیه نشینی در بروز آسیب های اجتماعی».فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، پیاپی 71 ، صص 31-43.
  • بختیاری، تقی، هاشمی، حمید؛ سیدی، سیدعباس (1392) «بررسی تاثیر حاشیه نشینی بر جرایم اجتماعی(مطالعه موردی شهرستان مشهد)».فصلنامه انتظام اجتماعی، سال پنجم، شماره 2 ، صص 139-163.
  • بشیریه، تهمورث؛ مظفری، محمدسعید(1397)«رابطه حاشیه نشینی با ارتکاب جرم در شهر کرمانشاه (مورد مطالعه: منطقه حاشیه نشین دولت آباد کرمانشاه در سال 1393)».نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، پیاپی 11 ، صص 161 -190.
  • بهرامی، رحمت الله(1388)« عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی / مطالعه موردی شهر سنندج»، مسکن و محیط روستا، دوره ۸ ، پیاپی ۱۲۶، صص۷۱-۵۸.
  • پازوکی، معصومه؛ شیخی، داوود؛ یوردخانی، مختار( 1397)«عوامل موثر بر میزان افزایش جرم در سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: شهر پاکدشت)».فصلنامه آمایش محیط، پیاپی 41، صص 139 –160.
  • پوراحمد،احمد؛ آروین نگار رحیم پور، محمود(1396) «ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری؛ مطالعه موردی:منطقه یک شهر اهواز». مطالعات شهری، دوره 6 ،شماره 23، صص53-68.
  • پیری، فردین؛ محمدی، میرصادق (1399)« بررسی شاخص های طراحی محیطی بر میزان وقوع جرائم شاخص بر مناطق حاشیه نشین شهر ارومیه».پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، پیاپی 29 ،صص 81 -102.
  • جوانمرد، کرم الله؛ یوسف وند، پروانه( 1400)« سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین مناطق حاشیه نشین و مرکزی (شهر خرم آباد).پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال 14، شماره 2 (پیاپی 54)، صص 57 -82.
  • چلبی. مسعود(1390)،تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
  • چمبرز، ریچارد (1377) توسعه روستایی و الویت بخشی به فقرا، ترجمه مصطفی ازکیا، تهران: دانشگاه تهران.
  • خیاط سمیرا، دولتیان ماهرخ، فنائی حامد، نویدیان علی، محمودی زهره، کسائیان امیر( 1399) «بررسی سبک زندگی، مهمترین چالش و عوامل مرتبط با آن در زنان حاشیه‫ نشین»، فصلنامه سلامت و بهداشت. دوره 11 ، شماره 5، صص۶۶۳-۶۵۲
  • راسخ، کرامت الله و سمیه محمودی میمند( 1398) «عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر بزهکاری جوانان حاشیه نشین در شهر کرمان»، فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم، دوره 14، شماره 52، صص 9-28.
  • سجاد زاده، حسن؛ ایزدی ، محمدسعید؛ حقی، محمدرضا( 1396)« سنجش عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان». پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دوره 5، صص705-720.
  • شاطریان، محسن، حسینی زاده آرانی، سید سعید ؛ سخایی، ایوب؛ حسینی، محمدرضا(1395)«نهاد دین و امنیت؛ بررسی و سنجش ارتباط میان میزان دینداری و احساس امنیت اجتماعی در میان ساکنین مناطق حاشیه ای شهرستان کاشانم.مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، پیاپی7 ، صص 121 -149.
  • شاطریان، محسن؛ حیدری سورشجانی، رسول ؛ دولتیاریان، کامران( 1399)«مدل یابی و تاثیر ابعاد اجتماعی حاشیه نشینی بر وقوع جرم (مطالعه موردی: مناطق حاشیه نشین شهر کاشان)».مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، پیاپی 50 ، صص 249 -265.
  • شاطریان، محسن؛ حیدری، رسول؛ شاطریان؛ کامران دولتیاران، محمود.( 1399)«مدل سازی و تحلیل عوامل موثر بر وقوع جرم در مناطق حاشیه نشین شهر کاشان». فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، پیاپی 37 ، صص 91 -108
  • شاطریان، محسن؛ اشنویی، امیر( 1392)«عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی در شهر کاشان / نمونه موردی محله غربت ها و پمپ رعیتی».فصلنامه جغرافیا، پیاپی 36 ، صص 201-214.
  • صادقی سقدل، حسین؛ عصاری آرانی، عباس؛ رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ محمدی تیراندازه، مینو( 1399)«بررسی مولفه های موثر کلان اقتصادی بر روند حاشیه نشینی بعد از انقلاب اسلامی».فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، پیاپی 36 ، صص 103 -123.
  • صادقی فسائی، سهیلا و میرحسینی، زهرا(1390) «بررسی عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان شهر تهران». فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره نهم، شماره 1، 35-62.
  • صنعتی شرقی، نادر؛ وحیدی، روح الله؛ حمیدی، سهیل( 1396)«تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشینی و جرم».فصلنامه انتظام اجتماعی، سال 9، شماره 3 ، صص 57 -82.
  • عبدالله زاده، نسیم ؛ کیوان بلند همتان، محمد امجد زبردست(1397)«تحلیل روایت زنان از نابرابری های جنسیتی در میدان آموزش مورد مطالعه: زنان مناطق حاشیه ای نایسر شهر سنندج».فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، پیاپی 36 ، صص 175 -20 .
  • عبدی، مجتبی؛ جعفری کافی آباد، صابر(1399)«در شهر و بی شهر؛ مردم نگاری تجربه حاشیه نشینی در میان حاشیه نشینان محله سعیدآباد (با تاکید بر ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری)». نشریه مطالعات جامعه شناختی، پیاپی 57 ،صص 179 –
  • عریضی، فروغ ؛ ربانی، رسول ؛ کریمی، فاطمه(1382)« بررسی مسائل حاشیه نشینی با تاکید بر جنبه های اجتماعی فرهنگی (مطالعه موردی مناطق ارزنان و دارک اصفهان».فصلنامه علوم اجتماعی، پیاپی 24، صص 101-128.
  • عنبری، موسی؛ بقایی، سارا (۱۳۹۳). ارتباط فرهنگ فقر و آسیب‌گرایی زنان حاشیه‌نشین شهری (مورد مطالعه: منطقۀ دیزج شهر همدان) فصلنامه توسعه محلی (شهری، روستایی)، دوره 6، شماره ، صص ۲۰۹-۲۳۲.
  • فتحی، آیت الله؛ مهدیه باقرزاده( 1399)«پیش بینی امنیت اجتماعی بر اساس سلامت اجتماعی، مهارت های ارتباطی و مهارت های زندگی در زنان مناطق حاشیه نشین تبریز».فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال یازدهم، شماره 2 (پیاپی 62)، صص 87 -108.
  • قادرزاده، امید ؛ خزایی، سارا (1393)« مطالعۀ کیفی دلالت‏ های معنایی احساس ناامنی زنان در فضاهای عمومی (1393)»، زن در توسعه و سیاست، دوره 12، شماره 3 ،پیاپی 3 ، صص405-424.
  • قاسمی اردهایی، علی ؛ نوبخت، رضا( 1394)«حاشیه نشینی و احساس امنیت: مطالعه جوانان حاشیه نشین شهر تبریز» ،نشریه جمعیت، پیاپی 91-92 ، صص 37 -57.
  • قاسمی، یارمحمد؛ عبدالهی ، زهرا ؛ محمدزاده، امید(1399)«بررسی تاثیر حاشیه نشینی بر شیوع آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه محله های خاتمیه و مهرآباد شهر ایلام)».فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، پیاپی 29، صص 121 –
  • کارگر، بهمن(1386)« حاشیه نشینی و امنیت»، فصلنامه جغرافیا، شمارة پنجم، دورة14و15،صص 139-148.
  • کارگر، بهمن،(1390). شهر، حاشیه و امنیت اجتماعی، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
  • کاروانی، عبدالطیف، ابوالفضل پور منافی، سمیه رییسی( 1399)« تحلیل کیفی شرایط و عوامل علی فقر و ناامنی در مناطق مرزی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان»، پژوهش نامه مطالعات مرزی، پیاپی 30، صص 61 –
  • لوئیس، اسکار(1353)، فرهنگ فقر، ترجمه مهدی ثریا، نامه علوم احتماعی، شماره 4 ،دوره اول، 124-137.
  • محمد پور، احمد؛ علیزاده، مهدی (۱۳۹۰)« زنان و فرهنگ فقر؛ مطالعه کیفی فرهنگ فقر در میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ساری» ،دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 8، شماره 1، صص197- 165.
  • محمد پور، احمد (1390)، ضد روش، منطق و طرح در روش شناسی کیفی، جلد اول، تهران: نشر جامعه شناسان.
  • محمدی، جمال؛ مریم مرادی پادوک(1392)« بررسی احساس امنیت زنان در مناطق مختلف شهری نمونه موردی مناطق 5 و13 اصفهان»، مطالعات جامعه شناختی شهری، سال سوم، شماره 9،صص155-172.
  • محمدی، مهدیه و بیرنگ علی آذر( 1398) «تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی با تأکید بر پارک های شهری، مطالعه موردی: تبریز.پژوهش های بوم شناسی شهری، سال 10، ش 2 (پیاپی 20)،صص ۲۷ – ۴۰.
  • مور، استفن،(1376) دیباچه ای بر جامعه شناسی، ترجمه ی مرتضی ثاقب فر، تهران: ققنوس.
  • نقدی، اسدالله ؛ توانا ،علی(1399) «شهری در حصار حاشیه ها مطالعه رضایت از زندگی در بین حاشیه نشینان شهر کابل»، نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال 11، شماره 1 ، صص 135 -160.
  • نقدی، اسدالله. صادقی، رسول(1385) «حاشیه نشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری(با تأکید بر شهر همدان)»، رفاه اجتماعی، دوره5، شماره 20، صص 213-224
  • نقدی، اسدالله ؛ صادق زارع( 1390)« الگوی زیست حاشیه، تهدیدی برای توسعه و سلامت پایدار شهری».فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، دوره1 ،شماره 1، صص 125-146.
  • نقدی، اسدالله؛ زارع، صادق (۱۳۹۰)« مطالعه نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی- فرهنگی زنان حاشیه‌نشین (مورد مطالعه: شهرک سعدی شیراز)». مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری)، دوره 3 ، شماره  9 ،صص ۶۷- 
  • نقدی، اسدالله؛ صادق زارع( 1398)«جهان چهارم ایرانی- سیمای «زیست حاشیه ای» و«مسائل شهری» در همدان و برخی راه چاره ها».نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره 3، صص 145-166.
  • نوروزی. فیض اله، فولادی سپر. سارا(1388)، بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 15-29 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی موثر بر آن، فصلنامه راهبرد، سال 18. شماره 53.صص 213-233.

   

   

   

  • Abdi, M., & Jafari Kafiabad, S. (2021). “In” City and Cityless; Ethnography of Marginalization Experience among the Marginalized Residents of Saeedabad Neighborhood (With Emphasis on Economic Dimensions and Power Relations and Urban Management). Sociological Review, 27(2), 179-224. doi: 10.22059/jsr.2021.81423.(In Persian)
  • Abdolahzadeh, N., Bolandhematan, K., & Zebardast, M. (2018). Women's Narrative Analysis of Gender Inequalities in Education Field: Case Study: Women in Marginal Areas of Naysar, Sanandaj. Social Development & Welfare Planning, 10(36), 175-208. doi: 10.22054/qjsd.2018.9600. (In Persian)
  • Anbari, Moosa ; Baghai, Sarah (2013) Culture of Poverty and Women Sybgrayy Test compliance with the realities of poverty and cultural theory , Journal of Community Development Journal of Community Development, Volume:6 Issue: 2, ,Pp: 209 -232. (In Persian)
  • Arizi, F., Rabbani, R., & karimi, F. (2004). A Survey of Suburbanation Problems and Difficulties with an Emphasis on Social and Cultural Aspects Case Study Arzanan and Dark Esfahan, Social Sciences, 10(24), 101-128.. (In Persian)
  • Avarzamani ,Hamid ;  Safaee Nabat, Hamideh  (2018) Unsafe of Life of Women Living in Slums Experience (Case Study: South of the City's Slums Shahriar); . Society , Culture and Media, 8(32), pp. 135-160. (In Persian)
  • Azam Azadeh, Mansoureh ; Ghazinejad ,Maryam ;   Sadeghi Veln,i Arezou (2015) " The relationship between the position of neighborhoods and the feel of social security of women (Comparing two neighborhoods: Vanak and Sarasiab) ". Women in Culture and Arts Quarterly (Women's Research), No 2, pp. 205-224. (In Persian)
  • Azekia, Mustafa and Ghafari, Gholamreza (2004). Sociology of Development, Tehran: Kayhan Publications. (In Persian)
  • Bagheri, Nasreen; Khani, Mahmoud (2018) The effect of marginalization on the sense of public security with a social prevention approach (case study: Khorramabad city), Lorestan Police Science Quarterly, 7th year, 3rd issue, pp. 177-258. (In Persian)
  • Bahiraei, H., & Asadi, A. (2009). The role of Marginal Settlements in the Occurrence of Social Problems. Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 18(71), 31-37. (In Persian)
  • Bahrami, Rahmatullah (2009) " Effective Factors on Forming the Informal Settlement at the Outskirt of Cities and its Effect on the Security of Society: Case Study in City of Sanandaj. JHRE; 28 (126) :58-71. (In Persian)
  • Bakhtiari, Taghi, Hashemi, Hamid; Sidi, Seyyed Abbas (2012) "Evaluation of the impact of marginalization on social crimes (case study of Mashhad city)". Social Order Quarterly, 5th year, number 2, pp. 139-163. (In Persian)
  • Bashirie, Tahmoores, & Mozafari, Mohammad Saeed. (2018) The Study of Marginalization’s Impact of Crime (Marginalization Districts of Dowlat Abad in the Kermanshah), JOURNAL OF CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY RESEARCH, 6(11), 161-190. (In Persian)
  • Buchner, Jessica Ebrand and Maria Chene, Transparency International Ellie McDonald, Equal Rights Trust.Isabelle
  • Bullok, j, Jekins, M. (2002). Corrption and Marginalizatin, Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer,
  • Masoud (2017), social analysis in the space of action, Tehran: Ney Publication,, second edition.
  • Chambers, Richard, (1377) Rural development and giving priority to the poor, translated by Mustafa Azkia, Tehran: University of Tehran.
  • Ghaderzade, O., & Khazaie, S. (2014). A qualitative study of semantic implications women's sense of insecurity in public spaces. Woman in Development & Politics, 12(3), 405-424. doi: 10.22059/jwdp.2014.53691. (In Persian)
  • Ghasemi Ardahai, Ali; Nobakht, Reza (2014) "Living on the margins and the feeling of security: a study of young people living on the margins of Tabriz", Population Journal, pp. 57-57-37. (In Persian)
  • JAVANMARD, KARAMOLLAH, & Yousefvand, Parvaneh. (2021). Social capital and sense of security between the suburbs and the central region (Khorramabad city). QUARTERLY OF ORDER AND SECURITY GUARDS, 14(2 (54) ), 57-82. (In Persian)
  • Karevani, Abdollatif * , Pourmanafi, Abolfazl , Raisi, Somayeh    (2021) Qualitative Analysis of Conditions and Causes of Poverty and Insecurity in the Border Areas Case Study: Sistan and Baluchestan Province, Research Journal of Border Studies, Volume:8 Issue: 30 . (In Persian)
  • Kargar, Bahman, (1390). City, margin and social security, Tehran: Geographical Organization of Armed Forces. (In Persian)
  • Kate Brown, Katie Ellis, Kate Smith(2020). Vulnerability as lived experience: Marginalised women and girls in the UK.
  • Katgar, B. (2008). Marginalization and urban security. Geography, 5(15), 139-148..
  • Khayat S, Dolatian M, Fanaei H, Navidian A, Mahmoodi Z, Kasaeian A. Study of Lifestyle, the Most Important Challenge and Its Related Factors in Suburban Women. j.health 2021; 11 (5) :652-663. (In Persian)
  • Lewis, Oscar (1353), Culture of Poverty, translated by Mehdi Soraya, Nameh Ulum Ijtmai, No. 4, 1st pub., 124-137.
  • Mohamadpour, A., & Alizadeh, M. (2011). Women and the culture of poverty: A qualitative study of the family- leading women supported by Sari Welfare Organization. Journal of Social Sciences Ferdowsi University of Mashhad, 0(0), -. doi: 10.22067/jss.v0i0.18993. (In Persian)
  • Mohammadi Birang, M., & Azae, A. (2019). Analyzing Women's Sense of Security in Public Spaces with Emphasis on Urban Parks, Case Study:. Journal of Urban Ecology Researches, 10(20), 27-40. doi: 10.30473/grup.2020.7076. (In Persian)
  • MOHAMMADI, JAMAL, & MORADI PADOOK, MARYAM. (2014). AN INVESTIGATION OF WOMEN'S SENSE OF SECURITY IN URBAN PLACES (CASE OF STUDY: DISTRICTS 5 AND 13 OF THE CITY OF ESFAHAN). URBAN STUDIES, 3(9), 155-172. (In Persian)
  • Mohammadpour, Ahmed (2018), Anti-Method, Logic and Design in Qualitative Methodology, Volume 1, Tehran: Sociologists Publications. (In Persian)
  • Moore, Stephen, (1376) An Introduction to Sociology, translated by Morteza Saqib Far, Tehran: Phoenix. (In Persian)
  • Naghdi A, Sadeghi R. (2006). Informal Settlement an Obstacle Against Urban Sustainable Development (Case Study of Hamedan Informal Settlements, Social Welfare Quarterly. 5(20), 213-234.
  • Naghdi, A., & Tavana, A. (2020). .. Journal of Social Problems of Iran, 11(1), 135-160. doi: 10.22059/ijsp.2020.79197. (In Persian)
  • Naghdi, A., & Zare, S. (2010). The Fourth World: Urban Marginality, Associated Problems and Some Proposed Solutions in Hamedan. Journal of Social Problems of Iran, 1(3), (In Persian)
  • NAGHDI, ASADOLAH, & ZARE, SADEGH. (2014). ATTITUDES AND SOCIO-CULTURAL BEHAVIORS OF FEMALE SLUM DWELLERS (CASE OF STUDY: SA'ADI TOWNSHIP OF SHIRAZ). URBAN STUDIES, 3(9), 67-96.
  • NAGHDI, ASADOLLAH, & ZARE, SADEGH. (2012). SLUM DWELLING AS A THREAT TO SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT AND HEALTH. URBAN STUDIES, 1(1), 125-146. (In Persian)
  • NOUROUZI, FEYZ ELAH, & FOULADI SEPEHR, SARA. (2010). THE STUDY OF FEELING OF SOCIAL SAFETY AMONG 15-29 YEAR WOMEN IN TEHRAN AND ITS DETERMINING FACTORS. RAHBORD, 18(53 (SPECIAL ISSUE FOR CULTURA AND SOCIAL STUDIES)), 129-159. (In Persian)
  • Pazoki, M., Shaikhi, D., & Yourdkhani, M. (2018). Affecting Factors on the crime rate increase in the informal settlements(Case study: pakdasht city). , 11(41), 139-160. (In Persian)
  • Piri, Fardin; Mohammadi, Mirsadeq (2019) "Investigation of environmental design indicators on the rate of occurrence of iimportant crimes in the peripheral areas of Urmia city", Police Geography Research Journal, 29 series, pp. 102-81. (In Persian)
  • Pourahmad, Ahmad; Arvin Nagar Rahimpour, Mahmoud (2017). Evaluation women's sense of security in urban areas (Case Study: Region 1 of Ahvaz City). Motaleate Shahri, 6(23), 53-68. (In Persian)
  • Rasekh ,Keramatollah ; Mahmudi Meymand ,Somayeh (2019) The social factors affecting the youth crime among slum dwellers in Kerman City, Crime Prevention Studies Quarterly, Volume:14 Issue: 52, , pp. 9-28. (In Persian)
  • Sadeghi Fasaei, S., & Mirhosseini, Z. (2011). A Study On Factors Affecting Victimization of Woman Living in Tehran. Woman in Development & Politics, 9(1), 35-62. (In Persian) SAJJADZADEH, HASSAN, IZADI, MOHAMMAD SAEID, & HAGHI, MOHAMMAD REZA. (2018). Influence of Environmental Factors on Sense of Security in Informal Settlements of Hamedan. GEOGRAPHICAL URBAN PLANNING RESEARCH, 5(4 ), 705-720 . (In Persian)
  • SANATI SHARGHI, NADER, VAHIDI, ROUHOLLAH, & HAMIDI, SOHEIL. (2017). STRUCTURAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SUBURBANIZATION AND CRIME, JOURNAL OF SOCIAL ORDER (ENTEZAM-E-EJTEMAEI), 9(3 ), 57-82. (In Persian)
  • Sasman, M. Dolan, C.B Villegas, D. Eyob, E. Barrett, C. (2021). The Influence of Marginalizatin on Cultural Attitudes and Trash Disposal Practices in Esfuerzo de Paraiso of the Dominican Republhc, A Qualitaive Interview Study. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 2872. https://doi.org/10.3390/ijerph 18062872. (In Persian)
  • SHATERIAN, M., & OSHNOOI, A.. (2013). EFFECTIVE FACTORS ON FORMING SLUM-DWELLERS THE CASE STUDY OF “POMP-E-RA'YATI” AND “QORBATHA” OF KASHAN CITY. GEOGRAPHY, 11(36), 201-214 SadeghiSeghdel, Hosein, ASARI ARANI, ABBAS, ROKNODIN EFTEKHARI, ABDOLREZA, & Mohamadi Tirandazh, Minoo. (2020). Investigating the effective macroeconomic components on the process of marginalization after the Islamic Revolution. GEOGRAPHY AND TERRITORIAL SPATIAL ARRANGEMENT, 10(36 ), 103-124. (In Persian)
  • Shaterian, M., Heidary, R., Shaterian, M., & Dolatyaran, K. (2020). Modeling and analyzing the factors affecting the occurrence of crime in informal settlements ( case study: kashan informal settlement. Regional Planning, 10(37), 91-108. (In Persian)
  • Shateriyan, M., Hoseynizade Arani, ,. S. S., Sakhayi, A., & Hoseyni, M. R. (2016). Institution of Religion and Security; Relationship between Religiosity and Sense of Social Security among the Residents of Peripheral Areas of Kashan City. Sociology of Social Institutions, 3(7), 149-121. (In Persian)
  • Shatrian, Mohsen; Heydari, Rasul; Shatrian; Kamran Davalitaran, Mahmoud. (2019) "Modeling and analysis of factors affecting the occurrence of crime in the marginal areas of Kashan city". Regional Planning Quarterly, serial 37, pp. 91-108. (In Persian)
  • Yarmohammad Ghasemi , Zahra Abdollahi* , Omid Mohammadzadeh (2019) The Evaluation of the Impacts of Marginalization on the Spread of Social Damages (Case Study: Khatamieh and Mehrabad Districts in Ilam City). Crime Prevention Studies Quarterly, Volume:8 Issue: 29,, pp. 121-144. (In Persian)