مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صداوسیما. (نویسنده‌ مسئول).

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی، دانشکده ی علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

3 کارشناس ارشد تهیه‌کنندگی تلویزیون دانشگاه صداوسیما.

چکیده

امروزه سینما و تلویزیون موثرترین وسیله بیان تصویری است که بیش از سایر هنرها توانسته است تخیل مخاطب کودک را در دست گیرد .همچنین بازآفرینیِ منابع فولکلوریک که از لحاظ ساختاری و محتوایی با ویژگی‌های کودکان مطابق هستند، رشد «ادبیات عامیانه» و «ادبیات دراماتیک» را همزمان تأمین می‌کند. فیلمنامه نویسی که از افسانه‌ها سود می‌برد؛ ظرفیت‌های نمایشی فیلم را بررسی می‌کند و با «تشخیص» این ظرفیت‌ها، عناصری را «حذف»، «اضافه» و «تلفیق» می‌کند تا انتقال از ادبیات به درام صورت پذیرد. می دانیم که ادبیات نمایشی نوعی از هنر است که در آن هنرمند با استفاده از حرکات و اجرای خود به بیان آن می پردازد و از آن به عنوان دیالوگ در اجرا بهره می گیرد. این نوع از ادبیات در واقع از زمان یونان باستان مورد استفاده قرار می گرفت که به تدریج گسترش پیدا کرد . این مقاله، می‌کوشد که با معرفی این عناصر در فیلمنامه و تطابق چارچوب افسانه‌های عامیانه (با تأکید بر افسانه‌‌ی هزار و یک‌شب) با ساختار فیلمنامه، به چگونگی پرداختِ اثری نمایشی با مخاطب کودک بپردازد. در این رابطه، نظریه‌ها‌ی دِرام ارسطویی و ساختارشناسی پِراپ مورد مطالعه قرار گرفته و با تحلیلِ ارتباط بین افسانه‌، فیلمنامه و مخاطب، و با ارائه‌ی نمونه‌ی موردیِ افسانه‌ی هزار و یک‌شب، تلاش شده تا الگویی منطقی از روندِ فیلمنامه‌ی کودک ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dramatic Components of Folk Tales in the Form of a Children's Television Screenplay : (studying the myth of "One Thousand and One Nights")

نویسندگان [English]

 • Ali Rajabzadeh Tahmasebi 1
 • GHolamreza Azari 2
 • Zahra Aminipour 3

1 Seda- v- Sima university

2 Faculty members of Islamic Azad University Tehran Central Branch,Faculty of Communication Sciences and Media Studies

3 M.A Seda-v-Sima University

چکیده [English]

Today, cinema and television are the most effective means of visual expression, which have been able to attract the imagination of children more than other arts. Also, the re-creation of folklore resources, structurally and content compatible with children's characteristics, provides the growth of "folk literature" and "dramatic literature" simultaneously. A screenwriter, who uses the folktales, investigates the capacity of material of film and evaluates this capability based on principles of dramatic. A screenwriter who benefits from legends; It examines the dramatic capacities of the film and by "recognizing" these capacities, it "removes", "adds" and "integrates" elements to make the transition from literature to drama. We know that dramatic literature is a type of art in which the artist expresses it by using his movements and performance and uses it as a dialogue in the performance. This type of literature was actually used since ancient Greece, which gradually spread. This article, by introducing these elements in the script and matching the framework of folk tales (With emphasis on the myth of One Thousand and One Nights) with the screenplay structure, will deal with how to make a play with a child audience. Thus, the principles for drama according to Aristotle and Vladimir Propp's morphological theory was studied and tried to analyze the relationship among folktale, screenplay and children’s audience, providing cases from One Thousand and One Nights folktales, so that children’s rational model’s script is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dramatic elements
 • folktales
 • TV screenplay
 • children
 •  

  • ارسطو (1377). هنر شاعری (بوطیقا)، ترجمه فتح اله مُجتبایی، چاپ دوم، تهران، بنگاه اندیشه.
  • ایروین، رابرت (1383). تحلیلی از هزار و یک شب، ترجمه فریدون بدره‌ای. چاپ دوم، تهران: فروزان روز.
  • پراپ، ولادیمیر (1371). ریخت‌شناسی قصه‌های پریان، ترجمه دکتر فریدون بدره­ای. چاپ اول تهران: انتشارات توس.
  • پراپ، ولادیمیر (1368). ریخت‌شناسی قصه، ترجمه م. کاشیگر. چاپ اول، تهران: نشر روز.
  • ثمینی، نغمه (1379). عشق و شعبده، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
  • حسن‌زاده توکلی، حمیدرضا (1382). اقتباس از افسانه‌های کهُن برای فیلم کودک از منظر روایت شناسی، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
  • خدیش، پگاه (1387). ریخت‌شناسی افسانه‌های جادویی، چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
  • رحمانی خیاوی، صمد (1383). ادبیات کودکان، شعر و قصه (تحلیل ساختاری و محتوایی)، چاپ اول، تهران: هماذر.
  • ریمون کنان، شلومیت (1387). روایت داستانی بوطیقای معاصر، ترجمه ابوالفضل حُری، چاپ اول، تهران، انتشارات نیلوفر.
  • ستاری، جلال (1368). افسون شهرزاد، چاپ دوم، تهران: توس.
  • سجادپور، فرزانه (1378). فسون افسانه، چاپ دوم، تهران: انتشارات سپیده سحر.
  • فیلد، سید (1367). راهنمای فیلمنامه نویسی، ترجمه عباس اکبری، چاپ دوم، تهران: سخن.
  • مارزلف، اولریش (1371). طبقه­بندی قصه­های ایرانی، ترجمه کیکاووس جهانداری، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش.
  • مکی، ابراهیم (1371). شناخت عوامل نمایش، چاپ سوم، تهران: سروش.
  • میرصادقی، جمال (1378). عناصر داستان، چاپ چهارم، تهران: نشر ساقی.
  • منصور، محمود (1390). روان‌شناسی ژنتیک، چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت.
  • ناظرزاده کرمانی، فرهاد (1383). درآمدی بر نمایشنامه‌نویسی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
  • هولتن، اورلی (1378). مقدمه بر تئاتر آیین طبیعت، ترجمه محبوبه مهاجر. چاپ دوم، تهران: سروش.

   

  - Piaget Jean. (1926). The language and thought of the child, trans. M.Gabain.London: Routledge and keganpaul, Ltd.

  - Samini, Naghmeh (1379). Love and magic, first edition, Tehran: Center Publishing. (In Persian)
  - Hassanzadeh Tavakoli, Hamidreza (1382). Adaptation of ancient legends for children's films from the perspective of narratology, Tehran: Radio and Television Research Center. (In Persian)
  - Khadish, Pegah (1387). Morphology of magical legends, first edition, Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company. (In Persian)
  - Rahmani Khayavi, Samad (1383). Children's literature, poetry and stories (structural and content analysis), first edition, Tehran: Hamazar Publications. (In Persian)
  - Sattari, Jalal (1368). Afsun Shahrazad, second edition, Tehran: Tos Publications. (In Persian)
  - Sajjadpour, Farzaneh (1378). Fasun Afsana, second edition, Tehran: Sepideh Sahar Publications. (In Persian)
  - Makki, Ibrahim (1371). Knowing the factors of the show, third edition, Tehran: Soroush Publications. (In Persian)
  - Mirsadeghi, Jamal (1378). Story elements, 4th edition, Tehran: Saghi publishing house. (In Persian)
  - Mansour, Mahmoud (2013). Genetic Psychology, 10th edition, Tehran, Samt Publications. (In Persian)
  - Nazerzadeh Kermani, Farhad (1383). An introduction to playwriting, 2nd edition, Tehran, Semt Publications.(In Persian)

  dorov, Tzvetan. (1969). Grammative du decameron, Paris: Mouton,