مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

چکیده

المان‌های شهری با به‌کارگیری نشانه‌های مختلف سعی می‌کنند پیام‌هایی را به مخاطب ارسال نمایند. این پیام‌ها گاه هدف مؤلف است و با دلالت صریح معنا را انتقال می‌دهد؛ اما دلالت‌های معنایی ضمنی المان‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. شناخت این دلالت‌های معنایی بادر نظر گرفتن متن قرارگیری المان، کمک می‌کند تا گفتمان‌های پیدا و پنهان آن را مشخص سازیم. این پژوهش در جهت شناسایی نظام معنایی حاکم بر المان‌های شهر مشهد، در یک دوره زمانی خاص انجام‌شده است. بدین منظور المان‌های سطح شهر در رویداد بهار 95 موردبررسی قرارگرفته است. چهارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای دیدگاه نشانه شناختی جان فیسک و تعیین رمزگان واقعیت اجتماعی، واقعیت بازنمودی و واقعیت ایدئولوژیک شکل‌گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که بزرگنمایی نوستالژیک، عرفی سازی، فرمالیسم محلی، ارزش‌های طبقه متوسط، خانواده محوری، مصرف‌گرایی، شی واره شدن بدن، اهمیت امر روزمره، هویت بومی، اقتدارگرایی ملی، مردانه انگاری فضا محورهایی هستند که المان شهری در سطح رمزگانی بازنمایی می‌کنند. درنهایت، بواسطه الگوی معینی از در کنار هم قرار گرفتن این مجموعه رمزگانی می توان شاهد تفوق عرفی نگری برسایر محورها بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nostalgia a messenger of ideology or a means to secularism? Semiotics of Urban Elements

نویسندگان [English]

  • hoda davari 1
  • mahdi kermani 2
  • Mohsen Noghanidokht Bahmani 3

1 PhD student in Sociology of Economics, Ferdowsi University of Mashhad

2 FERDOWSI UNIVERSITY

3 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Urban elements try to convey messages to the audience by using different signs. These messages are sometimes the artist's goal and convey an explicit meaning; however, the implicit semantic implications of the elements cannot be ignored. Understanding these semantic implications by considering the context of the element helps identification of its visible and hidden discourses. This study aims to identify the semantic system governing the urban elements in Mashhad in Nowroz 2017. To this end, I examine city-level elements using conceptual framework a la John Fisk's semiotic view along with determination of the codes of social reality, representational reality, and ideological reality. The findings show that nostalgia, secularization, formalism, middle class values, family-oriented, consumerism,the importance of everyday life, indigenous identity, national authoritarianism, masculinity of space .among others, are the axes, which represent the urban element at the level of ideological codes. The ideological codes, which in a holistic view, ultimately emphasize on secularism, along these axes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Urban element"
  • "semiotics"
  • "nostalgia"
  • "secularization"