مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف ازپژوهش حاضر، درک سطوح هویت اجتماعی نوجوانان و تجزیه و تحلیل تأثیرات منفی رسانه های اجتماعی بر هویت اجتماعی آنها از منظر مددکار اجتماعی بود. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. نمونه مطالعه شامل 384 نوجوان (پسر و دختر) در مرحله ثانویه منوط به گروه سنی (14-18 سال) در شهرستان اهواز بود. پرسشنامه پژوهش بر اساس چهار سطح اصلی نظریه هویت اجتماعی جیمز مارسیا طراحی گردید. نتایج نشان داد که انواع مختلفی از تأثیرات منفی رسانه های اجتماعی بر هویت اجتماعی نوجوانان به ترتیب 1 الی4 بر ابعاد: "بسته بودن - پراکندگی – تعویق - دستآوردی" وجود دارد. همچنین این اثرات منفی بر متغیرهایی نظیر: سن، جنسیت، سطح استفاده و مدت استفاده پاسخگویان از شبکه های اجتماعی معنادار ولی هیچ گونه ارتباطی بین نوع شبکه اجتماعی مورد استفاده با اثر منفی بر هویت اجتماعی کاربران، مشاهده نشد. بنابراین، لازم است اقدامات جدی از سوی خانواده، مدرسه برای مراقبت از نوجوانان جهت تأثیرات منفی رسانه های اجتماعی بر هویت اجتماعی نوجوانان بعمل آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of social media on adolescents' social identity in Social worke perspective

نویسنده [English]

  • bahram nikbakhsh

Assistant Professor, Department of Sociology, Payame Noor University

چکیده [English]

The purpose of this study was to understand the levels of social identity of adolescents and analyze the effects of social media on their social identity from the perspective of a social work. In this research, descriptive-analytical method has been used. The sample consisted of 384 adolescents (boys and girls) in the secondary stage depending on the age group (18-14 years) in Ahvaz. The research questionnaire is designed based on the four main levels of James Marcia's theory of social identity. The results showed that there are 1 to 4 dimensions of the effects of social media on the social identity of adolescents on the dimensions: "closure - dispersion - postponement - achievement". Also, these effects on variables such as: age, gender, level of use and duration of respondents' use of social networks were significant, but no relationship was observed between the type of social network used and the effect on the identity of social users. Therefore, it is necessary to take serious measures by the family, the school to care for adolescents for the negative effects of social media on adolescents' social identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative effects
  • social media
  • social identity
  • adolescents
  • social work