مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 دانشیارگروه جامعه شناسی، واحداسلام آباد غرب، دانشگاه ازاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیارگروه جامعه شناسی، واحدبوشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد رفتارهای جمعی نمایشی ناشی از شیوع کرونا است. این مطالعه با رویکرد کمی و روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد بالای 20 سال ساکن شهر بوشهر در سال 1400 بود که تعداد آن‌ها برابر با 197864 نفر می‌باشد. از این تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران با نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته می‌باشد که در شش مؤلفه شامل مد اجتماعی، هراس اجتماعی، هوس اجتماعی، جنون اجتماعی، شایعه اجتماعی و شیدایی اجتماعی طراحی شد. برای روایی پرسشنامه از نظر اساتید، برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنامه معادل 79/0 محاسبه شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای، همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس‌یک‌راهه و مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد بیشترین مقدار همبستگی بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و رفتارهای جمعی نمایشی در بُعد هراس اجتماعی (518/0r=) می‌باشد. نتایج روابط ساختاری مدل نهایی پژوهش نیز نشان داد که متغیر مُد اجتماعی با مقدار ضریب تأثیر (78/0=Ɓ)، بیشترین تأثیر را بر رفتار نمایشی ناشی از شیوع کرونا داشته است. د

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of social networks in creating dramatic collective behaviors due to corona outbreak: A case study of Bushehr

نویسندگان [English]

  • sina mansoori 1
  • ali moradi 2
  • gholamreza jafarinia 3

1 Phd student in sociology, Bushehr branch, Islamic Azad university, Bushehr , Iran

2 Department of Sociology, Eslam Abad-E-Gharb Branch, Islamic Azad University, Eslam Abad-E-Gharb, Kermanshah, Iran

3 Member of the Faculty of Sociology Department of Islamic Azad University, Bushehr branch

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of social networks in creating dramatic collective behaviors due to the corona outbreak in Bushehr. The research method was descriptive-survey based on the findings of the field research. The statistical population of the study includes all people over 20 years old living in Bushehr (197864 people) in 2020 AD. Based on cluster random sampling method, 384 people were selected as the sample. Library and field resources were used to collect data. To collect data in the field section, a researcher-made questionnaire on theatrical collective behaviors caused by corona outbreaks based on social networks was used. The questionnaire was designed in six components including social fashion, social phobia, social lust, social madness, social rumor and social mania. Confirmatory factor analysis was used to evaluate the content validity of the questionnaire from the professors' point of view and to evaluate the construct validity. Cronbach's alpha was also used to evaluate the reliability, which was calculated to be 79. for the whole questionnaire. To test the research hypotheses, one-sample t-test, Pearson correlation, one-way analysis of variance and structural equation modeling were used. The results showed that the values of correlation between the components of the research with the use of social networks are moderate and high. The highest correlation between the use of social networks and dramatic collective behaviors is in the dimension of social panic (R = 0.518).

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • dramatic collective behaviors
  • corona
  • social phobia
  • fashion