مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

4 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

5 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه کارآفرینی فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان بوده است. روش پژوهش حاضر ترکیبی- اکتشافی(کیفی و کمی) و از نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران حوزه کارآفرینی، مدیریت فرهنگی، توریسم و گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان بودند که تعداد 30 نفر از آنها بصورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز، نمونه آماری معادل کل جامعه آماری(91 نفر) به خاطر محدودیت جامعه آماری در نظر گرفته شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار پژوهش بخش کیفی، مصاحبه و برای بخش کمی پرسشنامه بود. اعتبار یافته‌ها بر اساس دیدگاه صاحب نظران حاصل شد و برای پایایی ابزار نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 88/0 حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با روش تحلیل مضمون، به شکل‌گیری 5 بعد اصلی(ارتقاء مهارت بازاریابی، ارتقای مهارت فردی، ارتقای بستر فرهنگی، ارتقاء نوآوری و ارتقاء ساختار) و 26 مولفه منجر شد. در ادامه برای برازش مدل شناسایی شده از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار آموس 24 استفاده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد تمام مولفه‌ها دارای بار عاملی مناسب بودند. مقدار ضریب استاندارد همه ابعاد مهارت بازاریابی(54/0)، ارتقای مهارت فردی(62/0)، ارتقای بستر فرهنگی(45/0)، ارتقای نوآوری(59/0) و ارتقای ساختار(37/0) در سطح مناسبی بود و در کل مدل پیشنهادی از سطح برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Cultural Entrepreneurship Development Model in the cultural organizations Iran (Case study: Cultural Heritage, Tourism and Handicraft Organization of Semnan Province, )

نویسندگان [English]

  • Samaneh Lalehi 1
  • mohsen ghadami 2
  • mohammad taghi ziyaii bigdeli, 3
  • abasali ghaiyoomi 4
  • seyed reza salehi amiri 5

1 Department of Management and Cultural Planning, Islamic Azad University,Science and Research Tehran Branch, Tehran-Iran Faculty of Management

2 Department of Management and Cultural Planning, Islamic Azad University,Science and Research Tehran Branch, Tehran-Iran Faculty of Management

3 Assistant professor and faculty member of kharazmi University tehran,Iran

4 Department of Management and Cultural Planning, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran-Iran Faculty of Management

5 Department of Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Faculty of Management, Tehran-Iran

چکیده [English]

This research aims at designing a cultural entrepreneurship development model in the Cultural Heritage, Tourism and Handicraft Organization of Semnan Province, in 2019. This is an applied, exploratory-mixed study (qualitative and quantitative). The statistical population of the research includes 30 cases selected through purposive sampling from the professional experts in the field of entrepreneurship, cultural management, and tourism of the Cultural Heritage, Tourism and Handicraft Organization of Semnan Province. Due to the limitations of the statistical population, the sample size in the quantitative part was selected and questioned equal to its total (91 cases). The qualitative part of the research was carried out using interviews and the quantitative part using questionnaires. The findings were validated based on the experts’ opinions and the reliability of the instruments was assessed by Cronbach's Alpha and the results equaled 0.88%. Theme Analysis was employed for data analysis and resulted in developing 5 principal dimensions (improving marketing skills, improving personal skills, improving cultural context, improving innovation, and improving structure) plus 26 components. The Structural Equation modeling using Amos-24 was employed for fitting the detected model. The results revealed that all components had a good factor loading. The standard coefficient of all dimensions was at a good level, i.e. marketing skills (0.54), personal skills improvement (0.62), cultural context improvement (0.45), innovation improvement (0.59), and structure improvement (0.37). In general, the proposed model had good fitness .

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • Entrepreneurship
  • :cultural Entrepreneurship
  • :Tourism and Handicraft Organization