مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

4 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

5 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه کارآفرینی فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان بوده است. روش پژوهش حاضر ترکیبی- اکتشافی(کیفی و کمی) و از نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران حوزه کارآفرینی، مدیریت فرهنگی، توریسم و گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان بودند که تعداد 30 نفر از آنها بصورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز، نمونه آماری معادل کل جامعه آماری(91 نفر) به خاطر محدودیت جامعه آماری در نظر گرفته شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار پژوهش بخش کیفی، مصاحبه و برای بخش کمی پرسشنامه بود. اعتبار یافته‌ها بر اساس دیدگاه صاحب نظران حاصل شد و برای پایایی ابزار نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 88/0 حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با روش تحلیل مضمون، به شکل‌گیری 5 بعد اصلی(ارتقاء مهارت بازاریابی، ارتقای مهارت فردی، ارتقای بستر فرهنگی، ارتقاء نوآوری و ارتقاء ساختار) و 26 مولفه منجر شد. در ادامه برای برازش مدل شناسایی شده از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار آموس 24 استفاده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد تمام مولفه‌ها دارای بار عاملی مناسب بودند. مقدار ضریب استاندارد همه ابعاد مهارت بازاریابی(54/0)، ارتقای مهارت فردی(62/0)، ارتقای بستر فرهنگی(45/0)، ارتقای نوآوری(59/0) و ارتقای ساختار(37/0) در سطح مناسبی بود و در کل مدل پیشنهادی از سطح برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها