مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 گروه علوم ارتباطات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پیدایش و گسترش ابزارهای نوین، سریع، ارزان و ساده پردازش و انتقال داده ها در جهان امروز، مسایل حقوقی متعدد و متنوعی را مطرح کرده که بی شک حقوقدانان نمی توانند از کنار آن بی تفاوت بگذرند. مسایل و مشکلاتی که جامعه جهانی به ناچار باید راه حلی برای آنها بیابد. به علاوه، فناوری دیجیتال این امکان را به کاربران می دهد که آثار ادبی و هنری مشمول کپی رایت را دستورزی، جرح و تعدیل و تحریف کنند. به این ترتیب، فضای مجازی هر دو دسته حق های اقتصادی و معنوی پدیدآورندگان آثار یا دارندگان کپی رایت را تهدید می نمود. هدف این پژوهش، مطالعه اثر سیاست گذاری‌ها بر حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی است. جامعه آماری این پژوهش مولفان، ناشران و متخصصان حوزه نشر کتاب است. نتایج پژوهش نشان داد؛ با توجه به آزمون مقایسه میانگین یک جامعه همه ۴ بعد سیاست گذاری رسانه ای، حقوقی، فلسفی و فنی بر حفظ حقوق مالکیت معنوی تاثیر گذار است. همچنین با توجه به آزمون فریدمن مشخص شد به ترتیب، سیاست گذاری حقوقی، سیاست گذاری فلسفی، سیاست گذاری رسانه ای و در نهایت سیاست گذاری فنی اهمیت دارند.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • آیتی، حمید. (۱۳۷۵). حقوق آفرینش های فکری، تهران، نشر حقوقدان، ص ۸۰.
  • باقری دولت آبادی، علی؛ زارعیان جهرمی، فرج اله.(۱۳۹۲). «تأثیر فضای مجازی بر هویت و همبستگی ملی». فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، ۱۶(۶۰)، صص۱82-۱۴۹.
  • حبیبا سعید. (۱۳۸۶). «چالش های جدید مالکیت فکری». فصلنامه حقوق، شماره ۴، صص64-۳۷.
  • حبیبی مجنده، محمد. (۱۳۹۵). «حق دسترسی به اطلاعات و کپی‌رایت در فضای مجازی»، فصلنامه حقوق پزشکی. ۱۰(۵)، صص 35-۷.
  • حکمت‌نیا، محمود؛ موحدی ساوجی، محمد. (۱۳۸۵). «جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق اسلامی. ۲ (۸)، صص 104-۸۹.
  • خانیکی، هادی؛ بابایی، محمود. (۱۳۹۰). «فضای سایبر و شبکه های اجتماعی مفهوم ها و کارکردها». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، ۱(۱)، صص 96-۷۱.
  • رهبری، ابراهیم؛ نجات زادگان، سعید؛ نجات زادگان، حمید. (۱۳۹۶). «بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از منظر حقوق مؤلف»، فصلنامه مطالعات حقوقی. ۹ (۱)، صص ۱3۹-۱0۹.
  • ستوده، هاجر؛ رفیع، نجمه؛ میرزایی، زهرا. (۱۳۸۹). «نگاهی به دستبرد علمی و راهکارهای پیشگیری و پیگیری آن»، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. ۱۳(۴)، پیاپی ۵۲، صص 50-۲۷.
  • سعیدی، سینا؛ حاجی حسینی، حجت اله؛ سعیدی، صبا. (۱۳۹۲). «بررسی عوامل مؤثر بر نقض قانون حق نشر توسط کاربران اینترنت»، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری. ۸ (۲)، صص 61-۵۲.
  • سلطانی فر، محمد؛ مصطفوی، فرحناز. (۱۳۹۰). «حق مولف در دنیای الکترونیک». فصلنامه مطالعات رسانه ای، ۶(شماره ۴(پیاپی ۱۵))، صص 62-۴۱.
  • سیامک، مرضیه. (۱۳۸۸). «مدیریت حقوق دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌ها». فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۰(۱)، صص ۲72-۲۵۳.
  • صادقی، حسین. (۱۳۹۳). «حمایت از حق مؤلف در فضای سایبر در حقوق ملی و اسناد بین‌المللی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی. ۱۹ (۶۵) ، صص62-۳۷.
  • عاملی، سعیدرضا؛ محسنی آهویی، ابراهیم. (۱۳۹۱). «مالکیت فکری در فضای مجازی و مدل راهبردی مشارکت همراه با هدایت»، همایش محتوای ملی در فضای مجازی، تهران، کنسرسیوم محتوای ملی.
  • فرقانی، محمد مهدی؛ مهاجری، ربابه. (۱۳۹۶). «بررسی میزان رضایت کاربران شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۳(۴۹)، صص۱82-۱۶۱.
  • ماهرخ مقدم، مژده. (۱۳۹۸). جایگاه حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی و ارائه راهکار و الگوی مناسب در مقایسه با مطالعات بیرونی. رساله دکتری، به راهنمایی دکتر نسیم مجیدی قهرودی، رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه علوم و تحقیقات.
  • محمد اسماعیل، صدیقه. (۱۳۸۷). «حق مولف در وبلاگ ها». فصلنامه دانش شناسی، ۱(۳)، صص 99-۸۷.
  • محمودی، اصغر. (1391). «ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال». دوفصلنامه دانش حقوق مدنی، ۱(۲)، صص 197-۹۴.
  • مطلبی، داریوش. (۱۳۸۶). «حق مولف در محیط دیجیتال»، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. ۱۸(۲)، صص ۱64-۱۳۷.
  • معتمدنژاد، رویا. (۱۳۹۶). «قانون گذاری در عرصه دیجیتال و برنامه توسعه پایدار». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۳(۴۹)، صص 234-۱۸۵.
  • مهدی زاده، محمد. (۱۳۹۱). نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. چاپ دوم، تهران: همشهری.
  • میرشمسی، محمدهادی؛ مهدی برزی، فاطمه. (۱۳۹۵). «ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی»، فصلنامه علوم خبری. ۵ (۲۰)، صص 77-11.
  • هاشمی، سمانه؛ اخوان فرد، مسعود. (۱۳۹۴). «حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی سایبری». نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران، تهران، مرکز همایش های توسعه ایران.
  • وندایک، جان. (۱۳۸۴). قدرت و سیاست در جامعه شبکه ای. ترجمه اسماعیل یزدانپور، رسانه. ش ۶، صص ۱6۱-۱2۱.

   

  • Brett, D. (2002), Digital Knowledge: Copyright Intellectual Property and The Internet, World Congress On Intellectual Capital Readings, Pages 57-71
  • Dusolliert, S, Oullet, Y. Buydens, M. (2000). Copyright and Access to Information in the Digital Environment, In UNESCO. Copyrightbulleti. 34(4): 4-36.
  • Eagle, P. (2016), News On Patent, Trade Mark and Design Databases On the Internet, World Patent Information, Volume 44, Pages 10-11.
  • Kwok, S.H., Yang, C.C., Tam, K.Y. (2004). Intellectual Property Protection for Electronic Commerce Applications, Journal of Electronic Commerce Research, VOL 5, NO 1, Pages 1-13.
  • Meyer, S. (1998), Intellectual Property Rights On the Internet, Computer Law & Security Review, Volume 14, Issue 1, and Pages 14-21.