مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت‌های عمدة تکنولوژی‌های ارتباطی و رسانه، باعث رقم‌خوردن وضعیت جدیدی در دنیای معاصر شده است که از آن با عنوان وضعیت پست‌مدرن یاد می‌شود. ژان بودریار یکی از اندیشمندان پسامدرن است که نگاهی انتقادی به این وضعیت جدید دارد. او با طرح مفاهیم وانمودگی و فراواقعیت و نیز توجه به اموری همچون تکنولوژی‌های جدید و رسانه به توصیف وضعیت پسامدرن در جامعة آمریکا می‌پردازد. رمان «تاریکی معلق روز» از زهرا عبدی، از طریق روایت بخشی از سرگذشت چند جوان فعال در عرصة رسانه و فضای مجازی، نگاهی انتقادی به موضوع عملکرد رسانه در تولید و توزیع محتوای خبری و نحوة شکل‌دهی به جهان مخاطبان از طریق این محتوا دارد. این پژوهش در پی آن است تا به روش توصیفی – تحلیلی و با در نظر داشتن دیدگاه‌های بودریار در زمینة کارکرد رسانه‌ها و مفاهیم وانمودگی و فراواقعیت، نگاه منتقدانة رمان تاریکی معلق روز به مسائل رسانه و فضای مجازی را مورد بررسی قرار دهد. نتیجة خوانش رمان همچنین نشان‌گر آن است که رسانه‌ها در جهان امروز با استفاده از مفهوم فراواقعیت و با ارائة دال‌های متعددِ فاقد مدلول، نقش بی‌بدیلی در ساخت زیست‌جهان مخاطبان دارند. مهمترین وجوه این امر در رمان، به اشکال "تحریف واقعیت"، "پنهان‌کاری" و "فراواقعیت" نمود یافته و یکی از مصداق‌های آن شخصیت برساختة "رهانا" دختر کُردی است که تصویر ارائه‌شده از او هیچ تناسبی با واقعیتش در جهان خارج ندارد و تنها در اجتماعی از دال‌های بدون مدلول، امری غیر حقیقی، به‌شکل واقعیت بازنمایی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative content analysis of the novel "Hanging Darkness of the Day" based on Baudrillard theory

نویسندگان [English]

  • ayoob moradi 1
  • sara chalak 2

1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Advances in new technologies in communication and media have created a new phase in that called postmodernism. Baudrillard is the postmodern thinkers who takes a critical look at this situation. He describes the postmodern situation in American society by proposing concepts of pretense and hyper reality, The novel "Suspended Darkness of the Day" has the story of some young people active in the field of media and cyberspace. In this narrative she takes a critical look at the issue of media performance in the production and distribution of news content and how to shape the world of audiences through this content In a descriptive-analytical way. this research seeks to examine the attitude of the "novel of the suspended darkness of the day" to the issues of media and cyberspace with a critical view. To do this Baudrillard's model of media functionality and the concepts of pretense and surrealism will be used. The result of reading the novel also shows that the media in today's world, by using the concept of hyper reality and by presenting numerous meaningless signs, have an irreplaceable role in constructing the bio-world of the audience. The most important aspects of this in the novel are manifested in the forms of "distortion of reality", "secrecy" and "hyper-reality" and one of the examples of that character is "Rahana", a Kurdish girl whose image has no relation with her reality in the world. Only in a society of meaningless signs is the unreal represented in the form of reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baudrillard
  • Postmodernism
  • pretense
  • transcendence
  • the novel of the suspended darkness of the day