مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده علوم گردشگری، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین رابطه میان رضایت از اوقات فراغت و رضایت از زندگی در بین جوانان می‌باشد. در این پژوهش مولفه‌ها‌ی روانشناختی، آموزشی، اجتماعی، آرامش و تمدد اعصاب، فیزیولوزیکی و زیبایی‌شناختی اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه‌ها با توجه به ماهیت پژوهش، داده‌ها‌ی مورد‌نیاز از طریق ابزار پرسشنامه و به روش میدانی از میان نمونه‌ای متشکل از 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ جمع‌آوری شد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمون‌ها‌ی همبستگی پیرسون، اسپیرمن و آنالیز واریانس با استفاده از نرم افزار آمار‌ی spss 20 به کار گرفته شد. یافته‌ها‌ی پژوهش حاکی از آن است که بین رضایت از زندگی و رضایت از اوقات فراغت رابطه مثبت و معنادار‌ی وجود دارد. این مسئله نشانگر این واقعیت است، مادامی که افراد از انجام فعالیت‌ها‌ی تفریحی و اوقات فراغت خود رضایت کافی داشته باشند، به همان میزان رضایتمند‌ی ایشان از زندگی نیز افزایش می‌یابد. در سطح ابعاد اوقات فراغت نیز، نتایج حاکی از آن است که ابعاد شش‌گانه رضایت از اوقات فراغت با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنادار‌ی داشته است. در پایان نیز بر‌اساس نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating relationship between Leisure Satisfaction and Life Satisfaction among Youths, case study: Students of the University of Science and Culture

نویسندگان [English]

  • Golnaz Omrani 1
  • Zahra Nadalipour 2

1 Faculty of Tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Tourism, University of Science and Culture

چکیده [English]

The goal of the current study is to investigate relationship between individuals' leisure time satisfaction and life satisfaction. It aims at studying mentioned relationship among youths. In this regard, six dimensions of the leisure time including psychological, educational, social, relaxation, physiological and aesthetics were considered to be involved in the study. In order to test hypothesis of the study, required data were gathered through questionnaire and field study from a sample including 300 students of the University of Science and Culture located in Tehran, Iran. Pearson correlation and Spearman tests as well as Variance Analysis were applied in order to analyses data. Results indicate a positive, meaningful relationship between leisure time satisfaction and life satisfaction among studied sample; that is, so long as individuals are satisfied with their leisure time activities, they would be also satisfied with their life. At the end of the paper, several recommendations have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure time
  • life satisfaction
  • Leisure time satisfaction
  • youths
  • University of Science and Culture