مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

2 استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

3 استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی نحوه پوشش اخبار آسیب‌های اجتماعی در صفحه حوادث روزنامه کیهان به عنوان روزنامه منتقد دولت و ایران به عنوان روزنامه دولت است. هدف این پژوهش پاسخگویی به این پرسش که چگونه و به چه میزان اخبار مربوط به آسیب‌های اجتماعی در صفحات حوادث دو روزنامه ایران و کیهان پوشش داده‌ شده است. ازآنجا که واحد تحلیل این پژوهش، اخبار و مطالب مربوط به انواع آسیب‌های اجتماعی است؛ بنابراین تمام مطالب مرتبط با انواع آسیب‌های اجتماعی از صفحه حوادث دو روزنامه مذکور در سال 1397 به عنوان جامعه آماری و به صورت هدفمند استخراج شد سپس به‌عنوان متغیرهای پژوهش بررسی و کدگذاری شدند. نتایج کدگذاری با نرم‌افزار spss نسخه بیست و چهار تجزیه ‌وتحلیل سپس داده‌ها براساس آمار توصیفی و استنباطی تحلیل‌شدند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده است. در جریان پژوهش، چهل و هشت شماره از یک سال دو روزنامه و در هر فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان 6 شماره از آنها به‌صورت تصادفی انتخاب ‌شدند. یافته‌ها نشان داد که تمامی آسیب‌های اجتماعی همانند یک زنجیر به هم متصل هستند و افزایش یک آسیب باعث افزایش آسیب دیگر خواهد شد. از مهم‌ترین و اثرگذارترین آسیب‌های اجتماعی که بیشترین تاثیر را بر سایر آسیب‌ها دارد فقر است. اگر جامعه‌ای آسیب‌ها را نشناسد و یا به دلیل عدم آگاهی لازم به نوعی بر آن سرپوش بگذارد، این امر باعث رشد آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها به طور پنهانی در لایه‌های زیرین جامعه خواهد شد لذا برای آشناساختن افراد جامعه با آسیب‌ها، رسانه‌ها می‌توانند نقش موثری را ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها