مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران و استاد افتخاری دانشگاه ملبورن استرالیا

2 استادیار جمعیت شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

شکل‎گیری خانوار جدید توسّط جوانان از مراحل مهم در چرخه‎ی زندگی خانوار بوده و به عنوان گذار به مرحله بزرگ‌سالی تعبیر می‎شود. هدف مطالعه‎ی حاضر، بررسی ترتیبات زندگی جوانان در ایران و شناخت روندها و عوامل مؤثّر بر میزان‎های سرپرستی آن‎ها می‎باشد. برای تحقق این هدف اطّلاعات جوانان 29-15 ساله در طی دوره 1395-1363 با استفاده از داده‎های طرح هزینه و درآمد خانوار مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد فرزندان در مقایسه با دهه‎های قبل، زمان بیشتری را در خانه والدین باقی می‎مانند؛ به طوری که 50 درصد فرزندان پسر و دختر به ترتیب تا سن 8/27 و 7/22 سالگی هنوز خانه والدین را ترک نکرده‎اند. بیشتر خانوارهایی که جوانان سرپرستی آن‎ها را بر عهده داشتند، از نوع خانوارهای هسته‎ای بودند. با این حال سهم خانوارهای تک‌نفره و خانوارهای زوجین بدون فرزند، افزایش و از سهم خانوارهای گسترده و تک‎والد در طول دوره کاسته شده است. احتمال سرپرستی جوانان در سطح فردی تحت تاثیر عواملی همچون محل سکونت، وضعیّت تأهل و اشتغال قرار دارد. در سطح نسل، بهبود وضعیّت رفاهی نسل‎ها منجر به افزایش احتمال سرپرستی می‎شود. در سطح دوره نیز افزایش هزینه‌های مسکن، بیکاری جوانان و افزایش میانگین سن ازدواج مردان از علل اصلی کاهش برعهده گرفتن سرپرستی خانوار توسّط جوانان هستند. این نتایج تائید می‌کند که هزینه‎های زندگی مستقل نقشی اساسی در تشکیل خانوارهای جدید توسّط جوانان دارد. ضمن اینکه ساختار دینی و فرهنگی جامعه‎ی ایرانی با تأکید بر باقی‌ماندن فرزندان در خانه والدین تا زمان ازدواج، در به تأخیر انداختن ترک خانه والدین تأثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

 
امانی، مهدی (1380). "نگاهی به 40 سال تحول جمعیّت­شناختی ازدواج در ایران"، نامه علوم اجتماعی، شماره 17، صص 46-33.
بگی، میلاد (1397). پویایی خانوار در ایران: تعیین­کننده­های مؤثّر بر ترتیبات زندگی، ساختار و بُعد خانوار در ایران طی سه دهه اخیر، رساله دکتری، رشته جمعیت‎شناسی، گروه جمعیت­شناسی، دانشگاه تهران.
پناهی، حسین، توکل آقایاری­هیر، سید علی آل­عمران (1396). "بررسی روند بی‌ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران"، اقتصاد شهری، دوره 2، شماره 2، صص 70-55.
چگنی، علی (1396). "سرمقاله"، فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره 60، صص 9-7.
صادقی، رسول (1395). "الزامات تحقق منافع جمعیت‏شناختی گذار ساختار سنی در ایران"، سمینار تحولات و سیاست­های جمعیّت در ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، اردیبهشت 1395.
عباسی­شوازی، محمدجلال و رسول صادقی (1384). "قومیت و الگوهای ازدواج در ایران"، پژوهش زنان، دوره 3، شماره 1، صص 47-25.
عباسی­شوازی، محمدجلال و رسول صادقی (1392). بررسی وضعیّت جمعیّتی و اقتصادی-اجتماعی جوانان در ایران، گزارش تهیّه شده برای صندوق جمعیّت سازمان ملل متحد در ایران.
فلاح محسن خانی، زهره و مریم جوادی (1392). "بررسی تحولات جمعیّتی، اجتماعی جوانان کشور"، فصلنامه وزارت علوم، شماره 83، صص 269-241.
قلی­زاده، علی­اکبر و طاهره ملاوی (1391). "بررسی اثر نقدینگی بر نوسان قیمت مسکن در کشورهای نفتی و غیرنفتی"، فصلنامه­ی پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، دوره 20، شماره 63، صص 104-83
کاظمی­پور، شهلا (1383). "تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیّتی مؤثّر بر آن"، پژوهش زنان، دوره 2، شماره 3، صص 124-103.
کوششی، مجید و رسول صادقی (1396). "تغییرات ساختار سنی جمعیّت، پیامدها و الزامات سیاستی آن"، تحولات و وضعیّت جمعیّت در جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیّت کشور.
مرکز آمار ایران (1395). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395-1335.
 
Abbasi-Shavazi M. J. (2000). Effects of Marital Fertility and Nuptiality on Fertility Transition in the Islamic Republic of Iran. Canberra: ANU, Working Papers in Demography: 84.
Abbasi-Shavazi, M. J., McDonald, P., & Hossein Chavoshi, M. (2003). Changes in family, fertility behavior and attitudes in Iran. Working Papers in Demography No. 88.
Abbasi‐Shavazi, M. J., Philip Morgan, S., Hossein‐Chavoshi, M., & McDonald, P. (2009). “Family change and continuity in Iran: Birth control use before first pregnancy”. Journal of Marriage and Family, 71(5), 1309-1324.
 Berrington, A., Stone, J., & Falkingham, J. (2009). “The changing living arrangements of young adults in the UK”. Population Trends, 138(1), 27-37.
Burch, T. K. (1995). “Theories of household formation: Progress and challenges”. In Household demography and household modeling (pp. 85-108). Springer, Boston, MA.
Burch, T. K., & Matthews, B. J. (1987). “Household formation in developed societies”. Population and development review, 495-511.
Di, Z. X., Yang, Y., & Liu, X. (2002). “Young American adults living in parental homes”. Joint Center for Housing Studies of Harvard University, Working Paper W02-3, 1(6), 6.
Dunne, T. (2012). “Household formation and the great recession”. Federal Reserve Bank of Cleveland, August, 23, 2012-12.
Engelhardt, G. V., Eriksen, M. D., & Greenhalgh-Stanley, N. (2015). “Employment and the Housing and Living Arrangements of Young Men: New Evidence from the Great Recession”, Accessible in: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.700.3472.
Ermisch, J. (1988). An economic perspective on household modelling. Clarendon Press, England, 23-40.
Ermisch, J., & Di Salvo, P. (1997). “The economic determinants of young people's household formation”. Economica, 64(256), 627-644.
Fogli, A. (2004, September). “Endogenous labor market rigidities and family ties”. In IZA workshop labor markets and institutions: Determinants and outcomes, Bonn (pp. 3-4).
Haurin, D. R., Hendershott, P. H., & Kim, D. (1990). Real Rents and Household Formation: The Effect of the 1986 Tax Reform Act (No. w3309). National Bureau of Economic Research.
Iacovou, M., Aassve, A., & Davia, M. (2007). “Youth poverty in Europe”. York: Joseph Rowntree Foundation.
Kent, R. J. (1992). “Household formation by the young in the United States”. Applied Economics, 24(10), 1129-1137.
Kiernan K. (1986). “Leaving home: Living arrangements of young people in six west-European countries”, European Journal of Population, 2 (2), pp. 177-184.
Kobrin Goldscheider F., DaVanzo J. (1985). “Living arrangements and the transition to adulthood”, Demography, 22 (1985), pp. 545-563;
Lee, K. O., & Painter, G. (2013). “What happens to household formation in a recession?”. Journal of Urban Economics, 76, 93-109.
Lesthaeghe R (1995). “The second demographic transition in Western countries. Gender and Family Change in Industrialized Countries”, Eds Oppenheim Mason K, Jensen A-M (Clarendon, Oxford), pp 17–62.
Lesthaeghe R, Surkyn J (2002). “New forms of household formation in Central and Eastern Europe: Are they related to newly emerging value orientations?”. Economic Survey of Europe (UN Economic Commission for Europe, Geneva), pp 197–216.
Lesthaeghe, R. (1983). “A century of demographic and cultural change in Western Europe: An exploration of underlying dimensions”. Population and development Review, 411-435.
Lesthaeghe, R. (2014). “The second demographic transition: A concise overview of its development”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(51), 18112-18115.
Matsudaira, J. D. (2016). “Economic conditions and the living arrangements of young adults: 1960 to 2011”. Journal of Population Economics, 29(1), 167-195.
Mayer K., and K. Schwarz K. (1989). “The process of leaving the parental home and the precision of the timing of the leaving-home stage”, Grebenik, Hohn and Mackensen (eds.), pp. 145-164.
McMaken, R. (2018). Household-Formation numbers are back to recession-Era level, Mises institute.
Stone, J., Berrington, A., & Falkingham, J. (2012). “The changing living arrangements of young adults in the UK”, Centre for population change.
Torabi, F., Baschieri, A. (2010). “Ethnic differences in transition to first marriage in Iran: The role of marriage market”, women’s socio-economic status, and process of development, Demographic Research: Volume 22, Pp 29-61.
Torabi, F., Abbasi-Shavazi, M. J., & Askari-Nodoushan, A. (2015). “Trends in and patterns of solo living in Iran: an exploratory analysis”. Journal of Population Research, 32(3-4), 243-261.
Wiemers, E. E., Slanchev, V., McGarry, K., & Hotz, V. J. (2017). “Living arrangements of mothers and their adult children over the life course”. Research on aging, 39(1), 111-134.
Wilkinson, H., & Mulgan, G. (1995). Freedom's children (No. 17). Demos.
Yi, Z., Coale, A., Choe, M. K., Zhiwu, L., & Li, L. (1994). “Leaving the Parental Home: Census-Based Estimates for China, Japan, South Korea, United States, France, and Sweden”. Population Studies, 48(1), 65-80.
Yi, Z., L. Li, and Z. Wang. )2017(. “Households and Home-based Energy Consumption Projections in Hebei Province of China”, part of the final report of the Asian Development Bank Technical Assistance Project (TA-9042 PRC).
Yi, Z., Land, K. C., Wang, Z., & Gu, D. (2010). Household and population projections at sub-national levels: An extended cohort-component approach (No. WP-2010-028). Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany.
Zuanna, G. D. (2001). “The banquet of Aeolus: A familistic interpretation of Italy's lowest low fertility”. Demographic research, 4, 133-162.