مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

رسانه­های کنونی قادرند با اطلاعات خود افکار و رفتار بسیاری از مردم جهان را تحت تاثیر خود قرار دهند. به همین جهت رسانه­ها در تهیه و انتشار اخبار همواره به دنبال اشاعه و ترویج ایده­ها و افکار خود و انتقال آن به دیگران هستند. تحقیقات مربوط به برجسته­سازیتاکید بر این دارند که بین اولویت رسانه­ای و اولویت همگانی رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر، رویداد و موضوعی که مورد توجه رسانه قرار گیرد در نزد افکار عمومی مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار می­شود.
هدف مقاله حاضر بررسی میزان و نحوه برجسته­سازی جنسیت در حوزه ورزش است. به این منظور اخبار، مقالات و عکس­های چاپ شده در روزنامه پر تیراژ کشور در فاصله زمانی برگزاری بازی­های المپیک 2004 آتن مورد مطالعه قرار گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از روش تحلیل محتوا استفاده شده­است.
مهم­ترین یافته­های تحقیق حاکی از آن است که روزنامه در اخبار و عکس­های خود چه از نظر تعداد و چه از لحاظ نوع تاکید، رفتار متفاوتی با ورزش مردان و زنان داشته و به برجسته­سازی ورزش مردان پرداخته است.در این مقاله با استفاده از نظریه هژمونی بر نوع و میزان پوشش رویدادهای ورزشی در روزنامه تاکید شده است. بدین ترتیب مقاله حاضر به ادبیات رو به رشد مطالعات رسانه کمک نموده است.

کلیدواژه‌ها