مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﺔ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺑﺎ دﻳﻦ و رﺳﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاری رﺳﺎﻧﻪ ای ﭼﻮن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن در "ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﻠﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ" از ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮض اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان دﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻠﻘﻲ و داوری ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﻲ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه دارﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اراﺋﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺤﻮه ﺟﺪﻳﺪی از دﻳﻦ ورزی ﺧﺎص در ﻛﻨﺎر)در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﻘﺎﺑﻞ (اﻧﺘﻈﺎرات دﻳﻨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺆﺛﺮ  و ﻣﻨﺸﺎ ﻋﻤﻞ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ  .

کلیدواژه‌ها