مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد و احد علوم و تحقیقات

2 عصب روانشناسی، عضو هیأت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی

3 دانشکده مدیریت و اقتصاد ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

4 گروه مدیریت رسانه ؛دانشکده مدیریت واقتصاد، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

5 گروه مدیریت رسانه ، دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

چکیده

پرسشگری سقراطی پرسشگری ‌نظام‌مندی است که‌ازآن می توان برای بررسی اندیشه های پیچیده ، هدف‌های متعدد ، رسیدن به حقیقت چیزها ، حل مسائل و مشکلات ، معلوم ساختن مفروضات،واکاوی مفاهیم وتمیز آنچه می‌دانیم از آنچه نمی‌دانیم بهره گرفت. فرق میان پرسشگری سقراطی‌ با پرسشگری به معنای معمول این است که پرسشگری سقراطی روش-مند ، منظم‌وعمیق‌است وهمچنین برمفاهیم، اصول، نظریه ها، موضوعات و مشکلات اساسی تمرکز دارد.درطراحی بازی-های دیجیتالی با بهره‌گیری‌ازپرسشگری‌ سقراطی‌وابزارهای تفکرنقادانه وبارویکردکندوکاو پذیری، به‌کودکان‌ونوجوانان، واکاوی، روند استدلال وارزیابی‌تفکردیگران وچگونه اندیشیدن را می توان آموزش داد. در مطالعه ‌حاضر بنابر ماهیت موضوع، داده ها با استفاده ازروش کمی، پرسشنامه محقق ساخته وروشکیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری و کدگذاری مصاحیه ها جمع‌آوری شده است‌. جامعه پژوهش حاضر شامل کودکان و نوجوانان 10تا 12 سال و 12 تا 14سال می باشد که محقق اقدام به مصاحبه‌ وتوزیع پرسشنامه کرده‌ورویکرد نقادانه‌آنان‌ در بازی دیجیتالی کلش آف کلنز تحلیل-شده وهمچنین در بخش بعدی این مقاله نتایج حاصل‌از مصاحبه های اساتید دانشگاه مورد عمق کاوی قرار گرفته است. به این ترتیب در مقاله حاضر به این نتیجه رسیده‌ایم که‌ دربازی‌های دیجیتالی به منظورپرورش‌توانایی پرسشگری کودکان ونوجوانان برای حل مسائل و تصمیم گیری، توجه به مؤلفه‌های تفکرنقادانه ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection on Socratic questioning and critical thinking in digital games

نویسندگان [English]

  • mehrnoosh khorraminejad 1
  • hasan ashayeri 2
  • Ataollah Abtahi 3
  • Kamran Mohammakhani 4
  • Neda Soleimani 5

1 Faculty of Management and Economics/ Islamic Azad university

2 School of Rehabilitation Sciences. Iran University of Medical Sciences

3 School of Management and Economics Islamic Azad University - Science and Research Branch

4 Media Management Group; School of Management and Economics;Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

5 Media Management Group School of Management and Economics; Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

Socratic Questioning is a systematic questioning that can be used to explore complex ideas, multiple goals, reach the truth of things, solve problems, identify assumptions, analyze concepts and specify what we know and what we do not know. The distinction between Socratic questioning and ordinary questioning is that Socratic questioning is methodical, systematic and deep and is also focused on the underlying concepts, principles, theories, topics, and problems. In digital game designing, children and adolescents can be trained the process of reasoning and evaluating thoughts of other people and how to think through the use of Socratic questioning and critical thinking tools, and exploration. In this study, due to the topic, a researcher-made questionnaire is made by data using a quantitative method, , and a questionnaire based on grounded theory or grounded theory of coding and coding of interviews. The statistical society is consisted of children and adolescents aged 10 to 12 years and 12 to 14 years old. The researcher interviewed and distributed a questionnaire and analyzed their critical behavior in the digital game of Clash of Clans and also in the next section of this paper, the results of deep interviews with university professors have been explored. Thus, in the paper, we concluded that in digital games, it is necessary to pay attention to critical thinking components in order to develop children's and adolescent questioning ability to solve problems and make decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children and teenagers' education
  • Digital games
  • Socratic questioning
  • Critical thinking
  • Philosophical learning
 
 
آر، گرگ ‌و هاسکینزو برنر، داگلاس وپارکز، ساندرا (1397) جامعه، فرهنگ وتفکر نقاد، ترجمۀ اکبر سلطانی، پیام یزدانی، چاپ اوّل، تهران: نشر اختران.
باکلیتنر. و . 1397، طراحی محصولات رسانه ای دیجیتال برای کودکان . نگاهی روانشناختی . مرکز توسعه صنایع فرهنگی و خلاق . صص 3-25
الدر، لیندا و پل، ریچارد (1398) آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی، ترجمۀ پیام یزدانی، چاپ دوم، تهران: نشر اختران.
الدر، لیندا و پل، ریچارد (1398) تفکر انتقادی؛ تدابیری برای آگاهانه زیستن و خوب آموختن، چاپ دوم، تهران: نشر اختران.
دلاور، علی و شاه‌حسینی، وحیده (1394) دورۀ آموزشی تفکر نقادانه و سواد رسانه‌ای دربازگشایی پیام، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 39: 61 ـ 95.
علیزاده، رقیه و عبدلی سلطان احمدی، جواد (1394) تأثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر مهارت‌های تفکر نقادانه دانش‌آموزان پایه هشتم متوسطه در شهرستان ارومیه. اوّلین همایش علمی پژوهشی روان‌شناسی، علوم تربیتی و آسیب‌شناسی جامعه، به‌صورت الکترونیکی، شرکت طلای سبز، انجمن پایش.
کرمانشاهی، فاطمه وعزالدین، فریباو بدلی، مهدی (1394) بررسی اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر مهارت‌های تفکر نقادانه دانش‌آموزان، فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی، شماره 45: 85 ـ 100.
کیارسی، سمیه‌ و قائدی، یحیی و ضرغامی، سعید و منصوریان، یزدان (1394) واکاوی پرورش مهارت‌های سواد رسانه‌ای انتقادی کودکان و چگونگی سیر تحوّل تفکر انتقادی آنها از طریق برنامه P4C، همایش دانشگاه آزاد اسلامی، شادگان: دانشگاه آزاد اسلامی.
هدایتی، مهرنوش و کوشا، مژگان (1396) مشارکت در «حلقه‌های کندو‌کاو» و تأثیر آن بر مهارت تفکر نقادانه در سواد رسانه‌ای (انیمیشن)، مطالعات میان رشته‌ای در رسانه و فرهنگ. بهارو تابستان، سال هفتم، شماره1.
Burke, W. Q (2012) Coding and composition:Youth storytelling with Scratch programming(Doctoral dissertation) Available from ProQuest Dissertations and Theses database (UMINo. 3510989)
Bushman, B. , & Anderson, C (2009) Comfortably numb: Desensitizing effects of violent media on helping others. Psychological Science,20(3), 273 ـ 277. doi:10. 1111/j. 1467 ـ 9280. 2009. 02287. x.
Devlin, K (2011) Mathematics education for a new era: Video games as a medium for learning. New York, NY: CRC Press.
Hart, H (2011, June 3) Apps evolution: A new wave of digital artists is adding whimsy to mobilegaming. Los Angeles Times.
Kafai, Y. , Heeter, C. , Denner, J. , & Sun, J (2012) Pink, purple, casual, or mainstream games:Moving beyond the gender divide. In Y. Kafai, C. Heeter, J. Denner & J. Sun (Eds. ),Beyond Barbie and Mortal Kombat: New perspectives on gender and gaming (pp. xixxv) Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press.
Ni Chang (2011) “Reasoning with children About Violent Television Shows and Related Toys”. Early Childhood Education Journal, 28(2), 85 ـ 89.
Nurismawati, R. , Sanjaya, Y. ,& Rusyati, L (2018) The relationship between students critical thinking measured by science virtual test and students logical thinking on eighth grade secondary school. Journal of Physics: Conference Series, 1013, 012071. doi:10. 1088/1742 ـ 6596/1013/1/012071.
Nygren, T. , Haglund, J. , Samuelsson, C. R. , Af Geijerstam, Å. , & Prytz, J (2018) Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school. Education Inquiry, 10(1), 56–75. doi:10. 1080/20004508. 2018. 1475200.
Pinkleton, Bruce, Erica, Marilyn, Yvonnes and Fitzgerald (2013 ) International Perspectives The Role of Media Literacy in Shaping Adolescents Understanding of and Responses.
Rasmussen, Eric C.; White, Shawna R.; King, Andy J.; Holiday, Steven; Densley, Rebecca L.  (2016). Predicting Parental Mediation Behaviors: The Direct and Indirect Influence of Parents' Critical Thinking about Media and Attitudes about Parent-Child Interactions – Journal of Media Literacy Education.
Roberts, DF. , Foehr,U. G. ,Rideout, V. J. , & Brodie, M (2010) “Kids and media the new millennium: A comprebensive national analysis of children s media use”. Report produced for the Henry J. Kaiser Family Foundation.
Scharrer, E. , & Wortman Raring, L (2012) A media literacy curriculum on violence in the United States: studying young people's written responses for evidence of learning. Journal of Children and Media, 6(3), 351 ـ 366. doi:10. 1080/17482798. 2012. 693050
Sepahvand, E. , Shehni Yailagh, M. , Allipour, S. , & bahroozi, N (2017) Testing a Model of Causal Relationships of Family Communication Patterns, Metacognition, and Personality Traits with Critical Thinking Disposition, Mediated by Epistemic Beliefs of Female High School Students in Ahvaz. International Journal of Psychology, 12(1), 50–80. doi:10. 24200/ijpb. 2018. 58145.
Vernier, Matthieu; Cárcamo, Luis; Scheihing, Eliana (2018) Critical Thinking of Young Citizens towards News Headlines in Chile, Peer reviewed Peer reviewed Comunicar: Media Education Research Journal, 2018.
Yildirim, Sefa; Soylemez, Yusuf (2018) The Effect of Performing Reading Activities with Critical Reading Questions on Critical Thinking and Reading Skills, Asian Journal of Education and Training, 2018.