مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه جامعه شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  رﺳﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺒﻬﻢ ،  ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی ﻣﺨﺪوش و اﻗﺘﺪارﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ  . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺔ ﺷﺮق»  « ﺷﻨﺎﺳﻲ درﺑﺎر، ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﭙﺮدازد ﻛﻪ در آﺛﺎرﻣﻜﺘﻮب ﻛﺮد»  ة  « ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﺳﻨﺎد  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻛﻠﻴﺸﻪ، ﻫﺎی ﺷﺮق  ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ «ﻛﺮدﻫﺎ» در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﺷﺪه.

کلیدواژه‌ها