مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

ﻴﺎﻣﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﻬﻢ در رﺳﺎﻧﻪ   ﻫـﺎ-   دﻳـﺪاری  ﺷـﻨﻴﺪاری و ﻣﻜﺘـﻮب ، اﺳـﺖ ﻛـﻪﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ   ای را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ  ﻛﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎ   از ﻳﻚ  ﺳـﻮ ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣﺤـﺼﻮﻻت و ﻛﺎﻻﻫـﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺒﺔ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺼﺮف و ﻣﺼﺮف   ﮔﺮاﻳﻲ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد . ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﻴﺎﻣﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت رﺳﺎﻧﻪ    ای اﺳﺖ و ﻧﺤﻮة اﻧﻌﻜﺎس ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ در     ﭘﻴﺎﻣﻬـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ از ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳﮋه اﺳﺖ ای ﺑﺮﺧﻮردار  .  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .    ﺟﺎﻣﻌـﺔ آﻣـﺎری ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﭘﻴﺎﻣﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﭘﺨﺶ    ﺷﺪه ﻗﺒﻞ و ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺑﻴﻨﻨﺪه  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎ و ﺳﺮﻳﺎﻟﻬﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮﻧﻲ در ﺷـﺶ  1384   ﻣﺎه اول و ﻧﻤﻮﻧﻪ ،  ﮔﻴﺮی اﻧﺠﺎم  ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ    از ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪ 110 ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ .

کلیدواژه‌ها