مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 کارشناسی ازشد

چکیده

  ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ » اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎوش ﻧﺴﺒﺖ  « رادﻳﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »و اﺳﺖ « اﻧﺴﺠﺎم در اﻳﺮان  . ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ، اﺟﺘﻤﺎع را اﻳﺪه  ای ﻣﻬﻢ در ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده و ﺿﺮورت آن را ﺑﺮای ا ﺗﺒ ﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻴ ﻣﻲ ﻴﻦ   ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ، اوﺻﺎف، ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﻧﻘﺶ آن در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻣﻔﻬﻮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻲ   ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺟﺎﻳﮕﺎه رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪ  ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻣﻨﻈ از اﻳﻦ ﻣﻲ ﺮ اﺳﺘﺪﻻل   ﻛﻨﺪ، اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﺮان ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺰرﮔﻲ روﺑﻪ روﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ در ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﺮان ﻣﻲ ﭘﺮدازد .ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﮔﻴﺮی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ  ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻛﺸﻮری ﺧﺎص در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺘﻜﺜﺮ، ﺑﺎ رواﺑﻂ  ﻫﻢ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺷﺪﻳﺪ، ﺑﺮای اﻧﺴﺠﺎم و   ﮔﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎص ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی واﺳﻂ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻮﻳﺖ   ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و رواج ﻋﺎم  ﮔﺮاﻳﻲ دارد و رادﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻨﺪ اﻓﺮاد و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻔﺎ 

کلیدواژه‌ها